Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Pivré

Stefan Pivré

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 0703-780972

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 26 april 2021

  Av patrik.ohlsson den 30 april, 2021
  0
  0

  Ännu ett digitalt kommunfullmäktigemöte hölls med full bemanning, d.v.s. 9 sverigedemokrater och 42 ledamöter från andra partier.

  Ärendet om Coronarelaterat stöd till kommunala verksamheter gav en del debatt, trots att partierna var överens om det mesta. Dock ville V och S inte ge stöd till restauranger vad gällde lättnader i tillsynsavgifter för alkoholservering. Sverigedemokraterna biföll även den delen av stödet, med hänsyn till att alkoholservering är en bärande del i restaurangers ekonomi. Tillsynsavgifternas vara eller icke-vara har heller ingen direkt påverkan på alkoholförsäljningen i sig, förutom att de eventuellt i ett ekonomiskt pressat läge som pandemin innebär skulle kunna få restaurangerna att försöka sälja mer alkohol för att kompensera för de avgifterna. I värsta fall skulle ett bibehållande av avgifterna enligt önskan från S och V alltså kunna bli kontraproduktivt.

  Sverigedemokraternas motion om uppdaterad återplanteringspolicy behandlades, och ansågs med röstsiffrorna 42-9 som besvarad. Även om motionen inte bifölls, så förverkligades i stora delar ändå dess idé vid föregående kommunstyrelsemöte, där kommundirektören gavs i uppdrag att utarbeta en ny återplanteringspolicy. Ett bifall till motionen hade dock varit ännu bättre, eftersom den innehöll några styrande punkter som givit uppdraget bättre tydlighet.

  Sverigedemokraterna biföll även en motion från S om att inrätta fler belysta väderskydd på landsbygden, och vi blev också vågmästare i ärendet. Motionen vann med röstsiffrorna 31-19, efter att det blågröna styret varit splittrat. M, KD och MP röstade emot motionen medan C och L röstade för den, tillsammans med SD, S och V.

 • Kommunfullmäktige 22 mars 2021

  Av patrik.ohlsson den 23 mars, 2021
  0
  0

  Kvällens möte blev det andra digitala med fullt manskap, och förlöpte relativt väl. Tekniska problem gav några fördröjningar men inga större avbrott.

  Inledningsvis presenterade sig Ängelholms nya kommundirektör Kristina Magnusson, och därefter kom sedvanlig rapport från Krisledningsnämnden.

  Ett par motioner från S behandlades, gällande miljökrav i upphandlingar och kommunal stimulans av solceller. Motionerna föreslogs att anses besvarade respektive avslag, vilket Sverigedemokraterna anslöt till. Politisk enighet finns i stor utsträckning gällande ämnet i båda motionerna, men hur motioner är formulerade är enormt viktigt. Bifalles en motion så är det inte intentionerna som bifalles utan de exakta lydelserna i motionen. Därför är det t.ex svårt att bifalla att samtliga kommunala upphandlingar ska innefatta miljökrav, som S-motionen anger, när relevansen i detta varierar kraftigt från en upphandling till en annan. Det ger bättre effekt satsa på kvalitet i upphandlingar av stor miljömässig betydelse än att göra det tvångsmässigt oavsett sammanhang.

  Vad gäller stimulans av solceller för kommunala skattemedel så tycker vi från Sverigedemokraternas sida det är en dålig idé. Det är redan lukrativt och mycket ekonomiskt gångbart att skaffa solceller och de ökar kraftigt i antal. Dessutom behövs oftast inte bygglov för dem.

  Beslut togs även att delegera beslut från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen gällande beslut i ärenden som gäller tillfälliga restriktioner till följd av pandemin, vilket kommunerna fått nya möjligheter till genom ett regeringsbeslut nyligen.

 • Motion om att täcka elskåp

  Av patrik.ohlsson den 15 mars, 2021
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lagt en motion om att dekorera elskåp med motiv eller fotografier. Motionen kan läsas här

 • Kommunfullmäktige 22 februari 2021

  Av patrik.ohlsson den 23 februari, 2021
  0
  0

  För första gången på nästan ett år hölls Ängelholms kommunfullmäktige åter med full styrka, 51 ledamöter varav 9 från Sverigedemokraterna. Någon återgång till fysiska möten är dock inte aktuell, utan mötet hölls digitalt. Trots en del utmaningar kring tekniken gick det mestadels bra och mötet tog ungefär lika lång tid som förväntat, d.v.s. ca 3 timmar.

  Som vanligt sedan pandemins start inleddes mötet med en dragning från krisledningsnämnden, varefter en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades angående hemlösas situation i vinterkylan.

  Sverigedemokraterna gav bifall till en motion från Moderaterna angående plan för laddstolpar, men betonade i en protokollsanteckning vikten av att sådana investeringar blir kostnadsneutrala för kommunen. Det finns ingen anledning att kommunen skall subventionera något med skattemedel kring detta, men däremot är vi positiva till att kommunen tar en roll skall planerande, beredande och underlättande, även i denna fråga.

  Protokollsanteckning blev det även i ärendet om renovering av särskilda boenden, där Sverigedemokraterna godkände föreslagen plan men också påminde om den motion partiet lade och som bifallits av kommunfullmäktige om att utreda boenden för äldre och funktionshindrade i kommunens mindre byar.

  Sverigedemokraterna biföll däremot inte motionen från Socialdemokraterna om att införa ett nytt naturreservat om året i Ängelholms kommun. Vi ser gärna fler naturreservat, men ett nytt om året är inte realistiskt och hade ej gått att genomföra. Det var heller inget Socialdemokraterna försökte genomföra under sina 4 år vid makten 2014-2018. I sammanhanget är det också värt att påpeka att all naturmark är värdefull i kommunen, oavsett om den ligger inom naturreservat eller inte. Med en ständigt ökande befolkning i kommunen så kommer naturmarken också stadigt att minska, vilket inte kan trollas bort med t.ex naturreservat.

  I ärendet om familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik var det extra trevligt att ge ett bifall, och samtidigt påminna om att Sverigedemokraterna som enda parti driver en av familjen Helsingborgs viktiga frågor – persontågstrafik på linjen Ängelholm – Åstorp. Vår motion om detta avslogs dock vid senaste regionfullmäktigemötet, utan stöd från något annat parti där, trots enigheten över partigränserna i vår del av Skåne.

 • Interpellation om hemlösa i vinterkylan

  Av patrik.ohlsson den 23 februari, 2021
  0
  0

  Med anledning av köldknäppen med ner mot ca 15 minusgrader och med anledning av denna artikel i HD/NST så har vi ställt en interpellation till ordförande i familje- och utbildningsnämnden Sven-Ingvar Borgqvist. Interpellationen kan läsas här.