Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Interpellation om paviljonger vid Kullavägen

  Av patrik.ohlsson den 25 maj, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställer inför kommunfullmäktigemöte den 28 maj 2018 en interpellation om de paviljonger som uppförts vid Kullavägen, söder om koloniområdet Fritiden.
  Klicka på bilden nedan för att se interpellationen.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 23 april 2018

  Av patrik.ohlsson den 24 april, 2018
  0
  0

  Kvällen inleddes med ett par föredragningar bl.a om årsredovisningen och revisionsrapporter, för att fortsätta med interpellationer där en om hedersvåld kom från Sverigedemokraterna. Patrik Ohlsson (SD) konstaterade att kommunen tyvärr inte ligger i framkant i frågan om att arbete mot hedersrelaterad problematik, men fick gehör från Välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson för idén att frågan bör kunna hanteras inom Familjen Helsingborg.

  Debatten om årsredovisningen blev ganska lång och av typen ”hela havet stormar”, eftersom hela kommunens verksamhet behandlas på en gång. Sverigedemokraterna avvaktade dock deltagande i debatt för att fokusera på ovan nämnd interpellation och på vår motion om att bättre synliggöra de politiska partierna på kommunens hemsida . I debatten betonade Sverigedemokraterna att motionen går i linje med nuvarande planer, men förstärker några viktiga aspekter, samt att ett bifall innebär ett ökat tryck från politiken i den viktiga frågan om gestaltningen av kommunens hemsida. Motionen föll med röstsiffrorna 8-43 efter att 2 vildar och en Engelholmspartist stödde motionen, som nu blev beslutad som besvarad.

 • Interpellation om hedersvåld

  Av patrik.ohlsson den 24 april, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställde inför kommunfullmäktigemöte den 23 april en interpellation om hedersrelaterat förtryck och våld.
  Klicka på bilden nedan för att se interpellationen.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 26 mars 2018

  Av patrik.ohlsson den 28 mars, 2018
  0
  0

  Beredningsrapporten om infrastruktur för framtidens trafikslag

  Denna beredningsrapport från beredningen för samhällsutveckling debatterades i slutdebatt. Rapporten rent grundläggande var välskriven och hade bra fokus, men Sverigedemokraterna hade ändå några synpunkter. Vi var frågande till bytespunkter, d.v.s. att det vid infarterna till staden Ängelholm skulle finnas möjligheter parkera bilen gratis för att fortsätta med kollektivtrafik in till centrum. Vi tror att invånarna i mindre tätorter och på landsbygd ser en resa in till Ängelholms centrum som *en* resa, och därför troligen inte skulle vara villiga att byta färdsätt mitt i resan, med den tidsförlust det skulle innebära, liksom försämrade möjligheter frakta varor med sig. Sverigedemokraterna är dock ingalunda ett kollektivtrafiksfientligt parti, utan väckte istället idén om gratis bussresor mellan järnvägsstationen och centrum, för att knyta dessa närmre varandra. Vi slog även ett slag för att alla trafikslag måste rymmas i en modern trafikmiljö, även bilar, samt att oskyddade trafikanters säkerhet måste ges hög prioritet.

  Revidering av bolagsordingen för AB Ängelholmslokaler

  I ärendet om att ändra Ängelholmslokaleras bolagsordning till att även omfatta bostäder, yrkade Sverigedemokraterna avslag, med tanke på att enda syftet är att möjliggöra det s.k. Etapp 1. Etapp 1 innebär byggande av s.k konceptbostäder för asylsökare. Sverigedemokraterna har ifrågasatt detta från början. Även när syftet numera ändrats något till att även tillåta andra än asylsökare att bo där, så menar vi att hela förfarandet med Etapp 1 varit förhastat och olyckligt, och inneburit att bostäder kommer byggas på ett ogenomtänkt sätt och i samtliga fall emot medborgarnas vilja. Inget annat parti ville avslå förslaget i ärendet.

  Effektiviseringar motsvarande 25 milj kr

  Alliansens vunna budget för 2018 och plan för 2019-2020 innehöll ett ospecificerat besparingsbeting på 25 milj kr. På fullmäktiges bord denna kväll låg nu ärende om hur dessa besparingar/effektiviseringar skall ske. På bordet låg 3 förslag, ett från Alliansen, ett från S, och ett från SD. Sverigedemokraternas förslag var ett modifierat förslag av Alliansens, som förvisso innehöll rätt tuffa besparingar tänkta att riktas främst mot administrationen. Till skillnad från Alliansens förslag så innehöll SD’s förslag ytterligare besparingar på främst modersmålsundervisning, politikerarvoden och mångfaldsarbete. Tillsammans med en något högre belastning av kommunens resultat kunde Sverigedemokraterna därför föreslå ett mildare besparingsbeting på omsorg och skola, jämfört med Alliansens förslag.

  Socialdemokraternas förslag, som även stöddes av Engelholmspartiet, innehöll i princip inga besparingar alls, utan tog i stort sett allt från resultatet. Sverigedemokraterna kritiserade det förslaget som ansvarslöst, eftersom kommunen därmed riskerar att gå på minus (vilket är olagligt) och att det bara dämmer upp besparingsbehoven inför kommande år. Nog för att det är valår, men politiker måste också vara ärliga mot väljarna med att kommunens ekonomiska situation, trots de senaste årens stora skattehöjningar och trots rådande högkonjunktur, inte är bra. Alliansens förslag vann i första omgången mot SD’s förslag, och i slutomgången även mot S’ förslag. Voteringen i slutomgången slutade 25-20 med SD’s 6 röster nerlagda, till förmån för vårt eget förslag.

  Länk till artikel på HD/NST gällande besparingsbeslutet.

 • Kommunfullmäktige 26 feb 2018

  Av patrik.ohlsson den 27 februari, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna fick sin vilja igenom i ett flertal ärenden under kvällen och i ett av dem var vi vågmästare. Centerns motion om att införa s.k schemalagda (= pedagogiska) luncher i kommunens grundskolor fälldes nämligen med röstsiffrorna 22-28. Debatten fick det delvis som att låta som om det gällde politikens för- eller emot schemalagda luncher. Men det som var den egenliga kärnan var om kommunen skulle tvinga skolorna till att införa schemalagda luncher som motionen ville, eller om vi skulle behålla det som idag att skolor själva får avgöra om de skall ha schemalagda luncher eller inte. Motionen föll alltså med Sverigedemokraterna som tungan på vågen, och därmed har Ängelholms grundskolor fortfarande nämnd valfrihet.

  Sverigedemokraterna ställde sig däremot bakom en motion om att verka för likvärdiga utemiljöer på kommunens skolor, och den motionen vann. Vi betonade vikten av goda utemiljöer på skolorna, icke minst ur ett folkhälsoperspektiv.

  Anmärkningsvärt många motioner (3 st) behandlades under kvällen där motionärerna av olika skäl drog tillbaka sitt stöd för den egna motionen. Skälen kan variera alltifrån bristfälligt genomtänkta motioner till att det tyvärr ofta tar så lång tid (> 1 år) innan motioner behandlas, att de på olika sätt hinner bli inaktuella.