Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 10 dec 2018

  Av patrik.ohlsson den 15 december, 2018
  0
  0

  Mötet inleddes med Luciatåg och avslutades med julbord. Däremellan avhandlades ett antal ärenden.

  Valen till nämnder och styrelser genomfördes. Sverigedemokraterna fick som följd av bra valresultat kraftigt ökad representation i nämnderna, där vi kom in i samtliga utom överförmyndarnämnden. Vi fick för första gången representation i de 2 kommunala bolagen. Vi kom dock inte in i presidierna i något nämnd, men siktar förstås på att nå även dit efter nästa val.

  I ärendet om reglementet för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Ängelholms kommun, yrkade Sverigedemokraterna på att dessa skulle ligga 12% lägre än i liggande förslag, vilket hade besparat skattebetalarna en knapp miljon kr. Voteringen slutade 12-39, efter att Sverigedemokraterna endast fått stöd av Engelholmspartiet. Anmärkningsvärt var att Vänsterpartiet, som i riksdagen och region Skåne brukar förespråka stramare ersättningar till politiker, röstade *för* den modell som innehöll högre arvoden.

 • Kommunfullmäktige 26 nov 2018

  Av patrik.ohlsson den 4 december, 2018
  0
  0

  I slutdebatten om rapporten om ”Hållbar förvaltning av kommunens åkermark” höll Sverigedemokraterna delvis med de flesta övriga partier om att förtätning i någon form är nödvändigt som strategi för att rädda åkermark, men påpekade också att den ständiga befolkningstillväxten är ohållbar och oförenlig med en hållbar förvaltning av åkermark. Sverigedemokraterna framförde också åsikten att hållbar förvaltning bör ske av all mark utom tätort, d.v.s. även skogs- ängs- och betesmark.

  Sverigedemokraterna avvek från majoritetens uppfattning gällande 3 motioner.

  Liberalernas motion om att ta fram en solkarta för Ängelholm ville vi anse besvarad istället för bifallen. Arbete med solkarta pågår redan och dessutom innehöll motionen en formulering om att ge AB Ängelholmshem i uppdrag att presentera en plan för användande av solpaneler. Kommunfullmäktige ger vanligtvis kommunala bolag direktiv och möjligtvis uppmaningar, men inte uppdrag.

  Moderaternas motion om att undersöka möjligheterna att införa kritapåse för insamling av matavfall uppfattade vi som genomförd genom tjänstemannasvaret, och därmed besvarad. Majoriteten ville dock ha bifall till motionen, vilket även tedde sig märkligt eftersom tjänstemannasvaret förklarade att kritapåsar av olika skäl inte kan genomföras, men att NSR tittar på alternativ.

  Liberalernas motion om att namnge de stora cykelvägarna yrkade vi skulle avslås, eftersom vi hellre vill prioritera bra skyltning. Ytterligare motivation till avslag fann vi i att tjänstemannasvaret ställde sig tveksamt till föreslagen namngivning.

  Sverigedemokraterna biföll dock en annan motion från Liberalerna, om att utreda en alternativ sträckning för busslinje 507 och möjligheter för tätare tidtabell för denna linje, samt att bjuda in Skånetrafiken till diskussioner och försök till samarbete. Den motionen var bra och klokt skriven, och sådana motioner bifaller vi alltid från Sverigedemokraternas sida, oavsett från vilket parti de kommer.

 • Kommunfullmäktige budget 19 nov 2018

  Av patrik.ohlsson den 20 november, 2018
  0
  0

  Årets budgetfullmäktigemöte blev lite speciellt på flera sätt, bl.a eftersom Sverigedemokraternas budgetförslag var det enda som utmanade den styrande blågröna majoritetens. Socialdemokraterna, Engelholmspartiet och Vänsterpartiet valde alla att inte lägga några egna budgetförslag, vilket kan synas anmärkningsvärt särskilt vad gäller de 2 förstnämnda partierna, eftersom de styrde kommunen så sent som för några få månader sedan.

  Socialdemokraterna hade kritik mot budgetprocessen (som f.ö inleddes när de själva satt vid rodret) och bl.a då att de blågröna lagt fram sitt slutliga förslag väldigt sent, 5 dagar före kommunfullmäktigemötet. Mötet inleddes därför med att Socialdemokraterna yrkade återremiss på hela mötet. Sverigedemokraterna kunde hålla med i någon mån om att budgetprocessen på sluttampen inte var optimalt skött av de blågröna, men därifrån till att skjuta upp ett helt möte med allt krångel för ledamöterna och extra administrativa kostnader för skattebetalarna som följd, kunde vi inte ställa upp på. Vi förstod heller inte resonemanget att inte kunna lägga en budget beroende på hur den styrande majoriteten agerar. Tjänstemannabudgeten fanns som grund för oss alla, och vi hade åtminstone inga problem från Sverigedemokraternas sida att med den som grund lägga till våra politiska filter för att få till ett eget förslag (se nedan).

  Återremissyrkandet prövades i en votering där Sverigedemokraterna p.g.a. minoritetsregeln vid återremiss (= 1/3 d.v.s. 17 röster behövs för vunnen återremiss) blev vågmästare. Socialdemokraterna fick dock bara stöd av Vänsterpartiet, och återremissförslaget föll därför med 13-38, med följd att mötet kunde fortsätta och komma till beslut.

  Därefter vidtog en ovanligt kort budgetdebatt. Mötet blev det kortaste budgetkommunfullmäktigemötet vi kan minnas sedan Sverigedemokraterna kom in i Ängelholmspolitiken 2006, och var slut redan kl 18.50, efter 2 timmar och 50 minuter. Sverigedemokraterna var uppe 2 gånger i debatten genom gruppledare Patrik Ohlsson och en gång genom vice gruppledare Johan Wifralius. Sverigedemokraternas anföranden hade tyngdpunkt på den ihållande trenden av skattehöjningar, där Ängelholmarna under de senaste ca 6 åren fått se skatten, kommunal- och region sammantaget, höjas med 2 kr och 24 öre per intjänad hundralapp. Sverigedemokraterna varnade för att fortsatta skattehöjningar, vilket bl.a SKL (Sveriges kommuner och landsting) yttrat kommer behövas överlag i Sveriges kommuner under de kommande åren, inte bara kommer göra hushållen fattigare, utan genom att köpkraften minskar också riskerar slå mot både industri och näringsliv och därmed också mot arbetstillfällena och sysselsättningen.

  Sverigedemokraterna flaggade särskilt för ett av partiets 19 uppdrag – att ordentligt genomlysa orsakerna till varför skattehöjningarna behövt ske, både för att politiken ska kunna lära inför framtiden och för att vi är skyldiga medborgarna förklaring till varför det blivit som det blivit.

  Johan Wifralius pratade om Sverigedemokraternas visioner kring kommunens utveckling, där han bl.a kritiserade det kommunala målet om evig befolkningstillväxt, medan Patrik Ohlsson återkom i debatten med bl.a en resumé av skillnaderna mellan de 2 liggande budgetförslagen, från Sverigedemokraterna och de blågröna. De huvudsakliga skillnaderna kunde sammanfattas i stora drag med att:

  * Sverigedemokraterna frigjort mer pengar genom en lägre kompensationsgrad inom funktionsstöd och lärande&familj, motiverat av hur tjänstemannaförslaget till budget motiverat den möjligheten, dock utan att gå lika långt som tjänstemannaförslaget.

  * Sverigedemokraterna hade besparingar på ca 3,1 miljoner kr på modersmålsundervisning, politikerarvoden och mångfaldssatsning.

  * Sverigedemokraterna dessutom hade ett stort antal förslag på uppdrag för att bättre utreda hur kommunen skulle kunna bespara och effektivisera inom det integrations- och invandringspolitiska området.

  * Sverigedemokraterna hårdare prioriterat en återgång till målet att det kommunala resultatet skall ha ett överskott på 2%.

  Flera likheter fanns dock också mellan förslagen, som t.ex att hålla uppe trycket och de politiska förväntningarna på fortsatta effektiviseringar inom organisationen, undanhålla elevhälsan besparingar, att inte privatisera assistansen och att avsätta stora reserver inom lärande&familj och funktionsstöd för att flexibelt kunna hantera ett stramt budgetläge under året.

  Sverigedemokraternas budgetförslag nådde för första gången någonsin själva slutomröstningen, där vårt förslag ställdes mot de blågrönas budgetförslag. Det blågröna förslaget vann med 26 röster mot 9, och 16 nedlagda röster.

  Klicka på bilden nedan för att läsa Sverigedemokraternas budgetförslag för 2019 samt plan för 2020-2021.

 • Kommunfullmäktige 29 oktober 2018

  Av patrik.ohlsson den 6 november, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna biföll återrapport angående motion från politisk vilde angående skolornas utemiljöer. Debatten handlade från vissa ledamöters sida om att just utemiljöerna borde prioriteras högt, och man fick intrycket att de menade högre än allting annat. Johan Wifralius (SD) påminde från talarstolen om att utemiljöerna är viktiga, men att de inte kan ges någon särställning. Det är mycket som behöver prioriteras inom skolan.

  Det blev endast översiktlig debatt om delårsrapporten, men Patrik Ohlsson (SD) begärde ordet för att bl.a. påminna om det kärva ekonomiska läget, där kommunalskatten under 5 år höjts med hela 1,20 kr utan att välfärden förbättrats, samtidigt som budgetresultatet körts i botten. Sverigedemokraterna lovar att återkomma om bl.a detta vid budgetdebatten den 19 nov.

 • Kommunfullmäktige 15 okt 2018

  Av patrik.ohlsson den 22 oktober, 2018
  0
  0

  Detta möte var avsett för de viktigaste initiala valen som behöver göras för att den nya mandatperioden skall kunna komma igång. För dagen skulle nytt presidium i kommunfullmäktige väljas, liksom ny valberedning för kommunfullmäktige och ny kommunstyrelse.

  Sverigedemokraterna ökade från 6 till 9 mandat i valet och vi konstaterade att ordförandeplatser under de 2 föregående mandatperioderna tilldelats partier med så få mandat i kommunfullmäktige som 6 (EP) respektive 4 mandat (C). Även denna gång föreslogs vice ordförande komma från ett parti med 4 mandat (C). Vi fann rimligt ur demokratisk synvinkel att SD i egenskap av 3dje största parti/block borde få 2e vice ordförandeposterna i, till att börja med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Modellen med att ordförande och förste vice ordförande går till styret och andre vice ordförande går till oppositionen ser vi som förlegad, med tanke på nya politiska förhållanden med 3 block istället för som tidigare 2.

  Sverigedemokraterna nominerade därför Johan Wifralius som andre vice ordförande i kommunfullmäktige och Patrik Ohlsson som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi provade även vingarna genom en votering vad gällde 2e vice ordförandeposten i kommunfullmäktige. Denna genomfördes och blev liksom alla personval sluten, och utföll 9 röster till Johan Wifralius (SD) mot 35 till Emma Yngvesson (S), 6 nerlagda röster och en saknad p.g.a. tom stol (för Engelholmspartiet). Vid närmre analys visade det sig att S+V-blockets 13 röster på Emma fått sällskap av ytterligare 22 från övriga partier, medan SD’s kandidat endast fick rösterna från sitt eget parti.

  Att ändra sedan länge etablerade modeller för fördelning av presidieplatser är svårt, men andra kommuner har andra modeller, och vi glädjer oss åt att partikamrater i en rad andra kommuner lyckades ta sig in i presidierna efter detta för SD så frangångsrika val. Vi gratulerar också Emma Yngvesson (S) till vinsten av 2e vice ordförandeplatsen i kommunfullmäktige och Lars Nyander (S) till 2e vice ordförandeplatsen i kommunstyrelsen, liksom förstås Alliansens ordförande och vice ordförande i dessa 2 församlingar, och önskar dem lycka till.

  Sverigedemokraterna kommer arbeta vidare för att etablera en modell inför nästa mandatperiod (2022-2026) där ordförande väljs från det största och styrande blocket, vice ordförande väljs från det största oppositionsblocket och 2e vice ordförande väljs från det näst största oppositionsblocket. Den modellen kan icke minst bli till skydd för andra block och partier, i det fall Sverigedemokraternas kraftiga tillväxt fortsätter.

  Framgångar uteblev dock inte för Sverigedemokraterna denna kväll, utan till den nya kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022 valdes denna gång 2 ledamöter och 2 ersättare, att jämföra med 1 ledamot och en ersättare under de föregående 2 mandatperioderna.

  Till ledamöter i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna valdes:
  Patrik Ohlsson och Johan Wifralius
  Till ersättare valdes
  Marie Wifralius och Alexander Johnsson.

  En lång rad ytterligare val för mandatperioden 2018-2022 till bl.a nämnder och beredningar, kommer att ske vid kommunfullmäktige den 10 december.