Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 26 feb 2018

  Av patrik.ohlsson den 27 februari, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna fick sin vilja igenom i ett flertal ärenden under kvällen och i ett av dem var vi vågmästare. Centerns motion om att införa s.k schemalagda (= pedagogiska) luncher i kommunens grundskolor fälldes nämligen med röstsiffrorna 22-28. Debatten fick det delvis som att låta som om det gällde politikens för- eller emot schemalagda luncher. Men det som var den egenliga kärnan var om kommunen skulle tvinga skolorna till att införa schemalagda luncher som motionen ville, eller om vi skulle behålla det som idag att skolor själva får avgöra om de skall ha schemalagda luncher eller inte. Motionen föll alltså med Sverigedemokraterna som tungan på vågen, och därmed har Ängelholms grundskolor fortfarande nämnd valfrihet.

  Sverigedemokraterna ställde sig däremot bakom en motion om att verka för likvärdiga utemiljöer på kommunens skolor, och den motionen vann. Vi betonade vikten av goda utemiljöer på skolorna, icke minst ur ett folkhälsoperspektiv.

  Anmärkningsvärt många motioner (3 st) behandlades under kvällen där motionärerna av olika skäl drog tillbaka sitt stöd för den egna motionen. Skälen kan variera alltifrån bristfälligt genomtänkta motioner till att det tyvärr ofta tar så lång tid (> 1 år) innan motioner behandlas, att de på olika sätt hinner bli inaktuella.

 • Kommunfullmäktige 29 jan 2018

  Av patrik.ohlsson den 31 januari, 2018
  0
  0

  Årets första ordinarie kommunfullmäktigemöte, och det 9onde sista för mandatperioden, innehöll bl.a. debatt om Burkinis och beslut om ett par motioner från Centerpartiet.

  Debatten om burkinis uppkom efter en interpellation från Sverigedemokraterna. Denna handlade om de kommunala inköp som gjorts av sådana på en skola, i syfte att försöka blidka föräldrar så att de inte hindrar sina döttrar att delta i simundervisning. Svaret från Välfärdsnämndens ordförande var visserligen rätt informativt, men innehöll ingen vilja att hindra fortsatta inköp/utlåning av dessa plagg. Sverigedemokraternas inställning är glasklar och vi anser inte att kommunen skall tillhandahålla burkinis på skolorna, eftersom det innebär att bidra till patriakala strukturer, verkar emot jämställdhet mellan könen och dessutom innebär särbehandling eftersom föräldrar förutsätts köpa in sina barns badkläder oavsett om det är badbyxor eller burkinis.

  Det kan noteras att debatten inte gällde om burkinis skall vara tillåtna eller inte i Ängelholms skolor, men den debatten tar vi gärna också, i ett annat sammanhang.

  Av de 3 motionerna som Centerpartiet ställde slutade en som besvarad (om träningsredskap för äldre), en som avslagen (strandpromenad mellan Råbocka och Klitterhus) och en som bifallen (belysning vid Nya Torg). Sverigedemokraterna röstade dock emot båda de senare motionerna.

  En strandpromenad skulle förutsätta hårdgjorda ytor på klitterna, och en utredning pågår om erosionen och sandflykten. Vi anser det olämplig att försöka skynda förbi en så pass viktig utredning. Våra stränder är för viktiga för det. Motionen föll med röstsiffrorna 23-28, d.v.s. Sverigedemokraternas röster avgjorde.

  Kommunfullmäktige biföll med siffrorna 26-23 motionen om belysning på Nya Torg. För första gången någonsin, åtminstone sedan 2006, bifölls här en motion i Ängelholms kommunfullmäktige helt utan att-satser, d.v.s. det framgick inte vad som bifölls. Endast temat framgick och det gäller belysning på Nya Torg inkl julbelysning. Bortsett från formaliafel i motionen så ansåg Sverigedemokraterna ytterligare prioritering av belysning i Centrum som tveksamt, när vi samtidigt har orter på landsbygden som också vill ha mer belysning. Vill vi ha mer och bättre belysning så är det bättre och ärligare att anslå mer medel i budget istället för att ställa olika kommundelar emot varandra, vilket riskerar bli resultatet av en sådan här motion.

 • Årsmöte 21 januari 2018

  Av patrik.ohlsson den 23 januari, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm höll sitt 12:te årsmöte i kommunhuset, söndagen den 21 januari.

  Mikael, Johan och Michael

  Johan Wifralius återvaldes av ett enhälligt årsmöte för 6te året som Ordförande i kommunföreningsstyrelsen, att nu också leda SD Ängelholm framåt i den så viktiga stundande valkampanjen. Riksdagsledamot Mikael Eskilandersson, även Revisor i kommunföreningen, var sekreterare på årsmötet. Michael Rosenberg, Kommunalråd för SD Helsingborg och Riks valberednings ordförande, valdes till mötesordförande att leda årsmötet.

  Alexander

  Förutom ovan nämnd Ordförande, så valdes en ny styrelse även i övrigt. Till vice ordförande valdes Alexander Johnsson, som är ett nytt tillskott för SD Ängelholm, men med lång tid inom partiet. Till andre vice ordförande valdes Birgitta Markevärn. Bland de nya namnen i styrelsen märks även Oscar Byberg, tillika medlem i Ungsvenskarna.

  Marie

  Marie Wifralius, valberedningens ordförande, föredrog bl.a motiveringar kring valberedningens förslag till valsedel och styrelsesammansättning.

  Patrik

  Patrik Ohlsson, SD Ängelholms starke politiskt sakkunnige och tillika gruppledare för fullmäktigegruppen, föredrog den parlamentariska berättelsen för årsmötesdeltagarna.

  22 röstberättigade medlemmar deltog, samt 2 adjungerade. Årsmötet flöt på smidigt och tog ca 40 minuter, trots att det p.g.a valåret även innehöll spikande av den kommunala valsedeln.

 • Interpellation om inköp av burkinis

  Av patrik.ohlsson den 21 januari, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna har på förekommen anledning ställt en interpellation om de kommunala skolornas inköp av burkinis.
  Klicka på bilden nedan för att se interpellationen.

  försättsblad

 • Extra kommunfullmäktigemöte 18 jan 2018

  Av patrik.ohlsson den 18 januari, 2018
  0
  0

  Ett extra kommunfullmäktigemöte sammankallades med anledning av anhållande om en s.k. majoritetsväxling från Alliansen, Miljöpartiet och diverse politiska vildar.

  Sverigedemokraterna fann ett antal avgörande argument för att gå emot förslaget, bl.a:

  * Det saknas poäng med att gå från ett svagt styre till ett annat svagt styre, särskilt med några få månader kvar till valet.

  * Administrativa förändringar är alltid förknippade med kostnader, vilket vi vill bespara medborgarna, i synnerhet när det gäller politikerskapade sådana.

  * Grundproblemet är ett stort antal politiska vildar i kommunfullmäktige, vilket inte skulle kommas åt med det liggande förslaget.

  * Kommunjuristen har flaggat för en juridisk osäkerhet i förslaget, med risk för överklaganden och rättsprocess, om förslaget hade vunnit.

  * Vi ser en moralisk tveksamhet att lägga frågans avgörande i händerna på politiska vildar, vilket var en förutsättning för att förslaget skulle kunna gå igenom. Sverigedemokraterna förespråkar stabilitet och att fokus ligger på väljarnas vilja i allmänna val.

  Kommunfullmäktige beslutade utan votering att avslå förslaget om majoritetsväxling.

  Länk:
  Inget maktskifte i Ängelholm