Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Av johanwifraliussd den 29 maj, 2018
  0
  0

 • Kommunfullmäktige 18 juni 2018

  Av patrik.ohlsson den 22 juni, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna biföll en motion från Moderaterna om en satsning på trygghetsboenden i Ängelholms kommun, eftersom den sammanföll med våra egna idéer i frågan. Motionen innehöll dels förslag på generell långsiktig planering i frågan, dels förslag på att arbete kommer igång snabbt med uppförande av ett specifikt trygghetsboende. S motsatte sig motionen med hänvisning bl.a till att beredningsuppdrag redan fanns. Beredningsuppdrag är dock visionära och inte konkreta till sin natur, och vi bedömde inte att det kunde ersätta motionens betydligt mer konkreta intentioner. Motionen vann med röstsiffrorna 36-15.

  Renoveringen av stadsbiblioteket kom upp för beslut. Den frågan hade behandlats av en arbetsgrupp med bred politisk representation, och där i stort sett nått en överenskommelse. För Sverigedemokraternas del var det prioriterat att komma igång snabbt med renoveringen, med tanke på nuvarande byggnads nergångna status. Vi tyckte också att vi fick gehör för den uppfattningen, ända fram till och med dagens beslut.

  Vi önskar alla våra läsare en skön och avkopplande sommar!

 • SD kraftigt framåt i lokal opinionsmätning!

  Av patrik.ohlsson den 1 juni, 2018
  0
  0

  Om det varit kommunval idag (juni 2018) skulle Sverigedemokraterna enligt Novus mätning fått 17,5% av rösterna i Ängelholms kommunval, vilket kan jämföras med valresultatet 2014 där Sverigedemokraterna fick 11,3% av rösterna, men är egentligen mer jämförbart med motsvarande undersökning före valet 2014, där Sverigedemokraterna fick 8,8%. Den undersökningen gjordes av Demoskop. Jämfört med den undersökningen, så har Sverigedemokraternas stöd i Ängelholms kommun fördubblats.

  Vi tror dock på högre siffror för Sverigedemokraterna än de i undersökningen angivna, och anledningen till det är som ovan nämnt att Novus, liksom Demoskop, hittills har underskattat Sverigedemokraterna i sina mätningar. Inför riksdagsvalet 2014 var det endast Skop som underskattade Sverigedemokraterna mer än vad Novus gjorde.

  Om Novus undersökning denna gång underskattar Sverigedemokraterna lika mycket som Demoskops mätning gjorde 2014, så innebär det att Sverigedemokraterna skulle landa någonstans mellan 20,0% (om vi lägger på de 2,5 procentenheter Demoskop underskattade SD med inför förra valet) och 22,5% (om vi lägger på den faktor 11,3/8,8 som Demoskop underskattade SD med inför förra valet).

  Vi vet naturligtvis inte om Novus felskattning av SD kommer bli densamma i kommande val som Demoskops i det förra. Allt är spekulationer och endast verkligt valresultat räknas. Felskattningen kan bli mindre eller ännu större. Men om den skulle vara snarlik så är det rimligt att Sverigedemokraterna hamnar på en röstandel motsvarande ungefär mittemellan de 2 värdena ovan, d.v.s. på 21,2%. Fördelar vi ut den ökningen med motsvarande proportionerlig minskning bland de övriga partierna, så skulle mandatfördelningen i kommunfullmäktige efter valet bli följande:

  M 15 (+2)
  L 2 (oför)
  C 3 (-1)
  KD 1 (-1)
  S 13 (-3)
  V 1 (+1)
  MP 2 (oför)
  SD 11 (+5)
  EP 3 (-3)

  Mycket kan hända fram till valdagen. Nu börjar upptakten inför valet den 9 september 2018.
  Rösta rätt, rösta på Sverigedemokraterna, i alla 3 valen till riksdag, region och kommun.

 • Kommunfullmäktige 28 maj 2018

  Av patrik.ohlsson den 1 juni, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna hade inför mötet lagt en interpellation angående en boendepaviljong som uppförts för att hysa asylsökare som kommunen påtvingats. Interpellationen med svaren här.

  Svaren från kommunstyrelsens ordförande är som ni ser i stora delar tämligen halvhjärtade, och i ett eller 2 fall ofullständiga. Vi ville från Sverigedemokraternas sida få svart på vitt, men kom inte riktigt hela vägen. Det vi med säkerhet vet är att detta kommer kosta kommunens skattebetalare ordentligt med pengar, och att den här sortens byggen aldrig hade blivit verklighet om Sverigedemokraterna styrt riket och kommunen.

  Vidare under mötet så avhandlades 2 beredningsslutrapporter, ”Kulturen som samhällsbyggare” och ”Stadsmiljöer och mötesplatser”. Politiken var relativt samstämmig angående dessa rapporter, som också är förknippade med varandra. Sverigedemokraterna framförde ett par synpunkter.

  Vi blev bl.a positivt överraskade av den första rapportens positiva syn på kulturnationalism, vilket diskuterades i rapporten som motsats till aggressiv nationalism. Formuleringarna kring detta kändes i stora drag som sprungna ur vårt eget partis formuleringar. Kulturen som hälsobefrämjande kraft togs upp i rapporten, liksom den ekonomiska aspekten. Sverigedemokraterna kommenterade detta med att kultur inte bör förknippas med obskyra verksamheter för smal publik, som skulle falla ihop direkt utan stora ekonomiska stöd från samhället, utan att den mest värdefulla kulturen är den som vänder sig till större grupper och i någon rimlig grad bär sig själv. Det utesluter givetvis inte bidrag från samhället till samhällsnyttiga kulturverksamheter, liksom t.ex ges till idrottsföreningar.

  I den andra rapporten gav Sverigedemokraterna kommentarer kring hur man kan nå yngre grupper i medborgardialog, och påpekade att flexibilitet är viktigt. Sociala medier behöver där användas och på ett rätt sätt, och kanske behöver man på något sätt söka upp unga Ängelholmare på de orter de befinner sig för t.ex studier. Vidare påpekade Sverigedemokraterna att storlekar på, och typer av, mötesplatser, främjar möten på olika sätt, och att mötesplatser bör finnas i olika storlekar och utföranden så att de täcker både främjandet av kontaktskapande och befästande av kontakter som redan finns.

  Ärende 16 rann förbi utan större debatt, men är viktigt för kommunen, eftersom det gällde avtal med Sydvatten om dricksvattenförsörjningen. Sverigedemokraternas syn är att Ängelholms kommun måste bibehålla sitt eget vatten även i framtiden, så att vi har 2 huvudsakliga källor, dels Sydvatten, dels vårt eget vatten. Tidigare har detta inte känts självklart, men vi var nöjda med avtalets utformning ur denna aspekt. Avtalet öppnar för att Ängelholms kommun skall kunna behålla en ansenlig andel eget dricksvatten även i framtiden, och även att Sydvatten accepterar det som vårt eget och inte fördelningsbart till andra kommuner.

  Det blev viss politisk strid i ärendet om att återkalla ett beredningsuppdrag för beredningen för samhällsutveckling. Ärendet landade till slut i återremiss för att utreda ett antal frågor, bl.a en från Sverigedemokraterna om hur det blir om en beredning inte hinner avsluta ett uppdrag vid mandatperiodens slut.

  Sverigedemokraterna biföll motion från M om snabbare detaljplanerprocesser enligt den s.k Örebromodellen, och avslog motion från EP om en kampanj ”Håll Ängelholm rent”. M-motionen kan innebära en smidigare hantering av detaljplaner, vilket är extra viktigt i tider med stort behov av byggande, så den idén välkomnade vi. Vi tror däremot inte att en kampanj är lösningen på nedskräpning i kommunen. Där finns inga enkla lösningar av den sorten, utan vi får helt enkelt se till att anslå de medel som behövs för renhållning i kommande budget.

 • Interpellation om paviljonger vid Kullavägen

  Av patrik.ohlsson den 25 maj, 2018
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställer inför kommunfullmäktigemöte den 28 maj 2018 en interpellation om de paviljonger som uppförts vid Kullavägen, söder om koloniområdet Fritiden.
  Klicka på bilden nedan för att se interpellationen.

  försättsblad