Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 22 juni 2020

  Av patrik.ohlsson den 26 juni, 2020
  0
  0

  Sista kommunfullmäktigemötet före semesteruppehållet blev en spurt, och hann klart med endast 5 minuters marginal till kl 22.30, som är den tidpunkt till vilken ett kommunfullmäktigemöte som längst får vara.

  Många viktiga ärenden avhandlades och ett stickprov följer nedan.

  Enkel fråga angående nämndsmål om integration

  Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg angående ett nämndsmål som formulerats enligt: ”Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare”. Anledningen till frågan var att få en förklaring på hur nämnderna skall arbeta med ett såpass generellt mål med det breda begreppet ”integration” som tema, hur målet ska kunna följas upp, samt varför det är riktat mot alla medborgare istället för mot grupper med känd problematik med bristande integration.

  Svaret klargjorde att det vidare begreppet avses med ”integration”, d.v.s. att det inte enbart handlar om nyanlända invandrare, utan även om andra grupper som har svårt etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Målet är tänkt brytas ner på nämndsnivå, där nyckeltal införs för mätbarhet och fastställs under hösten, där varje nämnd har ett stort handlingsutrymme för egen del.

  Vi köper i stort sett detta från Sverigedemokraternas sida, men saknar fortfarande ett politiskt fokus för riktat arbete mot grupper där problematik kring integration, oavsett om det gäller nyanlända invandrare eller andra grupper, är känd och har en omfattning.

  Årsredovisning för 2019

  Årsredovisningen debatterades och beslutades. Sverigedemokraterna gjorde några nedslag i diskussionen på bl.a skolans område, där resultaten skiljer starkt mellan olika skolon och där vissa områden som t.ex yrkesprogram för kommunala skolor och svenska som andraspråk. Sverigedemokraterna kommenterade också att kommunens mål gällande resultat på 2% och befolkningstillväxt på 1% uppfylldes eller närapå uppfylldes. Resultatet behövs för att finansiera investeringar och investeringstrycket är och förblir högt i kommunen. Detta i sin tur hänger ihop med befolkningsökningen, som är fortsatt kraftig med stora behov på utbyggnad av infrastruktur på alla områden som följd. En evig befolkningstillväxt är ej hållbar, utan Sverigedemokraterna påminde om sin vision att befolkningstillväxten på sikt skall plana ut, och investeringstakten därmed kunna bringas ner till mer måttliga nivåer.

  Inriktningsbeslut kommunala bolag

  Beslut om inriktning togs vad gäller Ängelholms kommunala bolag, vilket även rapporteras om i HD/NST. Sverigedemokraterna biföll förslaget och grundidén att bolagen behöver knytas närmre kommunen, men påminde om att de allvarliga bristerna som uppdagats i bolaget skedde trots att en rad kontrollstrukturer fanns på plats redan då.

  Vi ska således inte tro att en ny organisation är någon mirakelkur mot den sortens problem. En bra organisation är nödvändig, men därutöver behövs en medvetenhet och vaksamhet, vilket gäller alla kommunala verksamheter. Man kan dock tänka sig att verksamheter som t.ex kommunala bolag som i sin natur ska arbeta med större självständighet är mer känsliga för den här sortens händelser.

  Plan för en jämlik kommun

  Sverigedemokraterna biföll även plan för slutrapport ”En jämlik kommun”, men påminde i en protokollsanteckning om att jämlikhet måste betraktas ur ett politiskt neutralt perspektiv och att frågor kring jämlikhet måste våga väckas även om det gäller känsliga områden.

  Trygghetsvärdar på trygghetsboenden

  Trygghetsvärdarna kommer avvecklas, men flera partier inklusive Sverigedemokraterna betonade vikten av att funktioner som dessa haft och visar ett värde för de boende, måste tas tillvara och utvecklas på andra sätt. Sverigedemokraterna yrkade i nämnden för omsorg och stöd därför på en uppföljning efter 1 år, vilket dock ej bifölls, men vi kommer följa upp detta på andra sätt och tror/hoppas vi har övriga partier med oss där ändå.

  Motion om klotter och olaga affischering

  Sverigedemokraternas motion om att införa en policy mot klotter och olaga affischering bifölls enhälligt. Under förra mandatperioden la Sverigedemokraterna i stort sett samma motion, men då föll den vid voteringen med 25-26. Sedan dess har problemet med klotter tilltagit i Ängelholm, och tidningsartiklar har skrivits. Flera andra kommuner har sådana här policies sedan tidigare.

 • Fråga angående nämndsmål om integration

  Av patrik.ohlsson den 20 juni, 2020
  0
  0

  Med anledning av ett nytt övergripande nämndsmål som antogs i budgetdirektiven för 2021, med lydelsen ”Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare”, ställde Sverigedemokraterna gruppledare Patrik Ohlsson en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Fråga och svar kan läsas här.

 • Kommunfullmäktige 25 maj 2020

  Av patrik.ohlsson den 26 maj, 2020
  0
  0

  Kvällens kommunfullmäktigemöte blev det tredje i ordningen i reducerad form, d.v.s. där Sverigedemokraterna deltar med 5 ledamöter av totalt 31 istället för som vanligt med 9 ledamöter av 51. Någon decimering av företrädares vilja att äntra talarstolen i syfte att korta möte och därmed risk för smittspridning, syntes dock inte till. Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa för att hålla korta och koncisa anföranden, utan utsvävningar, vilket vi visserligen håller för vana även i normala fall.

  Efter ett par informationspunkter relaterade till Covid-19 och det aktuella budgetläget, ställde Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson en fråga (som lämnats in skriftligt) till ordförande i nämnden för vård och omsorg, Ingela Sylwander, angående följsamhet gentemot kläd- och hygienregler inom den kommunala omsorgen. Bakgrunden till frågan var en undersökning av SKR som visat att denna följsamhet generellt är låg i Sverige, ca 59% vid en mätning i början av 2020. Grävde man lite i materialet så såg man att motsvarande siffra för Ängelholms kommun var endast 44%. I svaret till frågan framgick att problematiken främst var att det ofta brast vid desinficering före patientbesök. Åtgärder skall ha vidtagits med anledning av SKR’s undersökning, vilket svaret också redogjorde för. Vi litar på att verksamheterna nu tar tag i detta, och vill betona att vi har chans att rädda liv och hälsa om vi kan nå en bättre följsamhet gentemot kläd- och hygienregler i Ängelholms kommun. Vi betonade även vikten av att äldre och svaga är en utsatt grupp vad gäller långt fler smittsamma sjukdomar än Covid-19, varför vi även ser vikten av ett långsiktigt arbete i de här frågorna.

  Längre debatt blev det t.ex om budgetdirektiven, trots att dessa just bara är årligt återkommande direktiv, medan själva budgetdebatten äger rum först i höst. Sverigedemokraterna annonserade som vanligt att vi ej deltar i beslutet, eftersom där finns delar vi vet vi kommer motsätta oss när budgeten skall beslutas i höst. Vi menar samtidigt att det är naturligt att den politiska majoriteten får avgöra ramarna och att verksamheterna behöver dessa för att kunna förbereda sina verksamheter. Att inte anta några ramar överhuvudtaget vore inte bra för kommunen. För att visa ansvar fanns i vår värld därför inte alternativet att aktivt försöka fälla förslaget, medan Socialdemokraterna resonerade annorlunda. De valde att aktivt rösta emot budgetdirektiven, utan att ha något eget alternativ.

  Ett antal valärenden avgjordes också under kvällen, där 3 nyval förrättades för Sverigedemokraternas del.
  Till ny ordinarie ledamot i nämnden för kultur, idrott och fritid valdes Göran Claesson
  Till ny ersättare i nämnden för vård och omsorg valdes Therese Ingvarsson
  Till ny nämndeman i Helsingborgs tingsrätt valdes Niklas Andersson.

  Grattis till era nya uppdrag!

 • Fråga följsamhet gentemot kläd- och hygienregler inom kommunal omsorg

  Av patrik.ohlsson den 25 maj, 2020
  0
  0

  Med anledning av en undersökning gjord av SKR (Sveriges kommuner och regioner) som visar på dålig följsamhet inom kommunal omsorg gentemot kläd- och hygienregler, ställde Sverigedemokraterna en fråga till ordförande i nämnden för omsorg och stöd, Ingela Sylwander. Frågan och svaret kan läsas här.

 • Kommunfullmäktige 27 april 2020

  Av patrik.ohlsson den 28 april, 2020
  0
  0

  För andra gången genomfördes kommunfullmäktige, p.g.a. läget kring Covid-19, med 31 ledamöter istället för 51, men denna gång åter med start kl 19.00 på kvällen. Mötet blev dock avsevärt längre än det föregående, och debattlustan var ungefär som vanligt. Kvällen präglades av ovanligt många ärenden som på ena eller andra sättet berörde den kommunala demokratin, och nedanstående rapportering tar fokus på dessa.

  Vi fick en rapport om kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap, vilket var första ärende ut på nämnt tema. Hur ska kommunen styras om det värsta händer och Sverige hamnar i krig? Hur vi klarar ett sådant läge beror förstås mycket på hur väl vi har förberett den kommunala organisationen för styrning under sådana omständigheter.

  Sverigedemokraterna anförde några argument i interpellationsdebatten om bristen på demokrati, som väckts av Socialdemokraterna. Vi håller inte från Sverigedemokraternas sida omedelbart med om att den kommunala demokratin brister överlag, men vi bevakar ständigt frågan, och tycker det var bra att interpellationen lyftes så att detta viktiga ämne fick vädras.

  Det har upplevts att nämnder ställt in många möten under mandatperioden. Så länge goda skäl finns ser vi inga problem i det, men givetvis måste orsakerna granskas. Är det så att en nämnd konsekvent och över tid ställer in många möten, så kan nämndens syfte och struktur behöva ifrågasättas, liksom ordförandens sätt att styra nämndsarbetet.

  Den nya politiska organisationen ifrågasattes, men där måste påpekas att den beslutades av en stor politisk majoritet, och de som ville annorlunda hade heller inga radikalt avvikande idéer gentemot det som beslutades.

  Mötet fortsatte på demokratitemat med den första uppföljningen hittills av beslutade motioner. Att sådan uppföljning skall ske regelbundet föreslogs i en motion från Sverigedemokraterna, vilken sedan antogs enhälligt av kommunfullmäktige. Redovisningen var precis i den stil som vi tänkt oss, och det blev också debatt om några av de nu uppföljda motionerna.

  Motioner är ett av den kommunala demokratins viktigaste verktyg och som sådana värda den extra uppmärksamhet som dessa uppföljningar innebär. Vi har också i spåren av motionen fått värdefulla inspel från tjänstemannasidan om vikten av att motioner och beslut kring dessa är tydliga. Det måste t.ex framgå om motionerna ska tolkas som en viljeriktning eller som någon som konkret skall genomföras, och isåfall hur det skall finansieras. En bieffekt av uppföljningarna kan således bli att kvaliteten på motionernas utformning, och på besluten kring motionerna, höjs, vilket vore en välkommen bieffekt vi inte räknade med när vi skrev motionen.

  Ytterligare ett ärende berörde den kommunala demokratin, och handlade om att tillsätta en styrgrupp för att utvärdera den politiska organisationen. En styrgrupp i liknande skepnad, d.v.s för att föreslå, utveckla, eller som nu utvärdera den politiska organisationen, har funnits i princip oavbrutet sedan 2011. Även denna styrgrupp beslutades vara parlamentarisk, d.v.s varje parti har 1 ordinarie plats oavsett storlek, och Sverigedemokraterna valde liksom de flesta andra partierna sina gruppledare att delta i styrgruppen.