KF-möte 21/5 -07 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

KF-möte 21/5 -07

Allra först:

Sd Ängelholm vill gratulera moderpartiet och alla ombuden till ett lyckat, välskött och professionellt genomfört riksårsmöte, trots alla de svårigheter som föranledde mötet. Det är riktigt starkt jobbat och en nesa till alla dem som försökt bekämpa den svenska demokratin genom att förvägra oss våra grundlagsstadgade fri- och rättigheter.

Till kommunfullmäktigemötet:

Debatten kring utförsäljningen av kommunens återstående 51% av aktierna i Ängelholms Energi, ÄEAB, till Öresundskraft, bestod till stor del av en rätt förutsägbar ideologi-tyngd skyttegravsretorik mellan S och Alliansen. Så värst mycket nytt framkom inte. Sd valde att rösta för utförsäljning, främst med argumentet att företaget i sin nuvarande form inte skötts tillfredsställande och att vi därför inte kan ställa oss bakom fortsatt drift under sådana förhållanden.

Föräldrar som för tiden inte förvärvsarbetar, har möjlighet att lämna sina barn till den kommunala barnomsorgen under max 15 timmar per vecka. Sedan en tid tillbaka får dessa timmar endast fördelas enligt antingen 3 timmar per förmiddag eller 3 timmar per eftermiddag, under upp till normalveckans 5 arbetsdagar. På bordet låg nu ett medborgarförslag ang. att dessa timmar skulle få fördelas fritt och flexibelt, enligt föräldrars specifika önskemål. Argument emot detta var bl.a. svårigheter för personalen att hantera ett sådant system, särskilt under den nuvaranda bristen av behovstäckning inom barnomsorgen. Kommunstyrelsens förslag var avslag på medborgarförslaget, vilket Sd hade berett sig på att bifalla. S begärde dock återremiss av förslaget och det valde vi att ställa upp på, av respekt för förslagställarna och de poänger som förslaget innehöll. För första gången hittills kom Sd’s röster härmed att påverka utfallet av en proposition i Ängelholms kommunfullmäktige. För återremiss krävs 1/3 av rösterna i kommunfullmäktige, d.v.s. 17 röster. Det kan under denna mandatperiod nås endast om oppositionen (S, V, Mp och Sd) är samlad vilket var fallet nu, eller om Alliansens partier agerar splittrat.

En jämställdhetsplan för Ängelholms kommun antogs 2003. Förslaget på kommunfullmäktiges bord gällde en revidering av denna plan på ett par punkter, bl.a. att dess namn skulle ändras från ”Jämställdhetsplan” till ”Jämställdhets- och mångfaldsplan”. Här kände vi att det mest verkade handla om att man ville ha in ett populärt ord som anses fint och nästan heligt i dagens Sverige. Den definition av ”mångfald” som gjordes i dokumentet, var dessutom i princip identisk med betydelsen för ”jämställdhet”. Detta påpekade Patrik senare när han gick upp i talarstolen, samtidigt som han ställde sig bakom den betydelse som dokumentet gav begreppet ”mångfald” (ordalydelsen behandlade människors lika rättigheter oavsett kön, religion, etnicitet o.s.v). Patrik kritiserade också delar av inledningen, i vilken bl.a. ”internationalisering” och ”kulturell mångfald” prisades enhälligt. Patrik menade att sådana politiskt laddade begrepp lämnar fältet öppet för olika uppfattningar, vilket är olämpligt i ett dokument som bör mana till gemensamma värderingar, vilket detta dokument också mestadels gör i sina övriga delar.
Icke helt oväntat möttes Patriks anförande av kritik från Hans Wallmark (m). Wallmark passade även på att betona alla människors lika värde och den politiska mångfald i vilken Sd nu ingår i. Genom sitt bifall till planen borde det stått klart att Sd (även Ängelholmsavdelningen) bejakar alla människors lika värde. Just den politiska mångfalden ser vi som något positivt och skulle gärna se ännu mer av den (inte nödvändigtvis i form av fler partier, men väl i form av friare uttryck av politikers åsikter), även om ”mångfald” i dokumentet ju definieras som något helt annat.
Wallmark skred också till försvar för den del av inledningen som Patrik kritiserat. Patriks kritik handlade ju inte direkt om vad som stod där i sak, utan om att dokumentet – för den maximala uppslutningens skull – borde vara politiskt neutralt och så fritt som möjligt från ämnen där olika uppfattningar kan finnas. Wallmark talade också om Patriks yttranden i termer av ”förslag”, varför Patrik vid sin replik betonade att han förvisso framfört Sd’s synpunkter, men att Sd’s yrkande gällde bifall till Kommunstyrelsens förslag (inkl. ett tilläggsyrkande från Hans Wahlgren (v)). Jämställdhets- och mångfaldsplanen godtogs i denna version, utan votering.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.