Kommunfullmäktige 21/3 2016 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 21/3 2016

Vägledningsdebatt beredningsuppdrag Fysisk aktivitet i skolan, från beredningen för lärande.

Här uppmanade Sverigedemokraterna beredningen att inte enbart se till vikten av utökat tid för idrott i skolan, utan även till att den tid som avsätts blir meningsfull för alla elever, utifrån deras förutsättningar. Målet måste vara att alla elever skall röra på sig och få upp pulsen.

Slutrapport beredningsuppdrag Strategi för framtidens äldreomsorg, från beredningen för omsorg.

Sverigedemokraterna fick med 2 ändringar på sluttampen, gällande att kommunens värdegrunder skulle omnämnas, samt att en formulering om befolkningsstrukturen skulle ändras. En rapport vi var rätt nöjda med redan innan de förbättringarna, blev därmed ännu bättre, och vi yrkade bifall till slutrapporten.

Slutrapport beredningsuppdrag Vision för trafikutvecklingen i Ängelholms tätort, från beredningen för samhällsbyggnad.

Sverigedemokraterna tyckte i och för sig att slutrapporten kommit närmare vår uppfattning jämfört med det huvudförslag från S och MP som tidigare legat som grundförslag, men istället hade en mening tagits in som nämnde en biltrafikled i Klippanvägens förlängning som en möjlighet. Eftersom det var en valfråga för Sverigedemokraterna där vi förbundit oss att respektera resultatet av folkomröstningen i november 2011, så kunde vi inte godkänna formuleringen. Sverigedemokraterna yrkade i första hand återremiss för att ändra lydelsen, och i andra hand avslag till slutrapporten.

Vi är också kritiska till hur uppdraget hanterats. P.g.a politiska skiljaktigheter utvecklades ett par alternativa rapporter under beredningsarbetets gång, vilket man inte gjorde något för att hindra från något håll. Nya direktiv kom sedan om att beredningen var tvungen att presentera en samlad slutrapport. Så skedde under någon slags panik. Istället för att försöka komma fram till något gemensamt, så blev det en slags blandad slarvsylta av vad olika partier ansåg. Ordförande påstod dessutom att alla partiernas förslag fanns med i den samlade slutrapporten, utan partibeteckning. Men flera av de synpunkter Sverigedemokraterna framfört var inte med. De kom dock med i vår reservation, där vi upprepade dessa tillsammans med anledningen till att vi avslog slutrapporten.

Ärenden om passager

Ärendet om en ny passage vid Ängelholms station återremitterades.

Ärendet om en ny passage vid Sibirienvägen, gav enhälligt bifall för en lösning som bl.a. innebär bättre sikt- och lutningsförhållanden, och en högre fri höjd.

Ärende om arvoden

I ärendet om nya fasta arvoden för förtroendevalda la Sverigedemokraterna ett eget förslag, som enbart gällde omfördelningar. Kommunstyrelsens förslag innebar däremot en sammanlagd höjning av arvodena med drygt en halv miljon kronor per år, vilket vi inte anser att kommunen har råd med.

Motioner

Några motioner behandlades. Av dessa kan nämnas Daniel Jönssons (M) motion om mätning av faktisk täckning för mobilt bredband, där Sverigedemokraterna stod ensamma i kommunstyrelsen om att yrka på återremiss för kostnadsutredning. I kommunfullmäktige fick vårt yrkande dock enhälligt gehör.

En annan motion från M om att utveckla Ängelholms kommuns hemsida inom området förskoleverksamhet, innehöll 4 punkter varav 3 var okontroversiella och gällde sådant kommunen redan arbetar med. En av motionens punkter gällde däremot visning på kommunens hemsida av kötiderna för de olika förskolorna. Det trodde vi i SD skulle bli svårt att förverkliga på ett bra sätt, så att informationen blev i alla avseenden korrekt, varför vi anslöt till att rösta avslag till den att-satsen. Därmed avgjorde vi ärendet med vår vågmästarroll.

Interpellationer

Interpellationerna behandlades för en gångs skull sist under ett kommunfullmäktigemöte, och en av dem som kan nämnas kom från Ingela Sylwander (M), om ensamkommande män på HVB-hem. Patrik Ohlsson debatterade för SD, och tog upp 2 delar av interpellationen som gällde åldern på de ensamkommande och utbildningen på HVB-hemmens personal. Uppgifterna om ålder visade sig komma från migrationsverket, och kan därmed inte anses tillförlitliga. Personalens utbildning beskrevs som i de flesta, men inte i alla, fall adekvat. Vi betvivlar detta, eftersom särskild expertis ofta behövs med tanke på vad många av de asylsökande har med sig i bagaget. Vi betvivlar också att personalen generellt är tillräckligt utbildad för att kunna hantera kulturkrockar.

HD/NST rapporterar om mötet:
Trafikrapporten

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.