Kommunfullmäktige 22 februari 2021 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 22 februari 2021

För första gången på nästan ett år hölls Ängelholms kommunfullmäktige åter med full styrka, 51 ledamöter varav 9 från Sverigedemokraterna. Någon återgång till fysiska möten är dock inte aktuell, utan mötet hölls digitalt. Trots en del utmaningar kring tekniken gick det mestadels bra och mötet tog ungefär lika lång tid som förväntat, d.v.s. ca 3 timmar.

Som vanligt sedan pandemins start inleddes mötet med en dragning från krisledningsnämnden, varefter en interpellation från Sverigedemokraterna behandlades angående hemlösas situation i vinterkylan.

Sverigedemokraterna gav bifall till en motion från Moderaterna angående plan för laddstolpar, men betonade i en protokollsanteckning vikten av att sådana investeringar blir kostnadsneutrala för kommunen. Det finns ingen anledning att kommunen skall subventionera något med skattemedel kring detta, men däremot är vi positiva till att kommunen tar en roll skall planerande, beredande och underlättande, även i denna fråga.

Protokollsanteckning blev det även i ärendet om renovering av särskilda boenden, där Sverigedemokraterna godkände föreslagen plan men också påminde om den motion partiet lade och som bifallits av kommunfullmäktige om att utreda boenden för äldre och funktionshindrade i kommunens mindre byar.

Sverigedemokraterna biföll däremot inte motionen från Socialdemokraterna om att införa ett nytt naturreservat om året i Ängelholms kommun. Vi ser gärna fler naturreservat, men ett nytt om året är inte realistiskt och hade ej gått att genomföra. Det var heller inget Socialdemokraterna försökte genomföra under sina 4 år vid makten 2014-2018. I sammanhanget är det också värt att påpeka att all naturmark är värdefull i kommunen, oavsett om den ligger inom naturreservat eller inte. Med en ständigt ökande befolkning i kommunen så kommer naturmarken också stadigt att minska, vilket inte kan trollas bort med t.ex naturreservat.

I ärendet om familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik var det extra trevligt att ge ett bifall, och samtidigt påminna om att Sverigedemokraterna som enda parti driver en av familjen Helsingborgs viktiga frågor – persontågstrafik på linjen Ängelholm – Åstorp. Vår motion om detta avslogs dock vid senaste regionfullmäktigemötet, utan stöd från något annat parti där, trots enigheten över partigränserna i vår del av Skåne.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.