Kommunfullmäktige 22 juni 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 22 juni 2020

Sista kommunfullmäktigemötet före semesteruppehållet blev en spurt, och hann klart med endast 5 minuters marginal till kl 22.30, som är den tidpunkt till vilken ett kommunfullmäktigemöte som längst får vara.

Många viktiga ärenden avhandlades och ett stickprov följer nedan.

Enkel fråga angående nämndsmål om integration

Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg angående ett nämndsmål som formulerats enligt: ”Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare”. Anledningen till frågan var att få en förklaring på hur nämnderna skall arbeta med ett såpass generellt mål med det breda begreppet ”integration” som tema, hur målet ska kunna följas upp, samt varför det är riktat mot alla medborgare istället för mot grupper med känd problematik med bristande integration.

Svaret klargjorde att det vidare begreppet avses med ”integration”, d.v.s. att det inte enbart handlar om nyanlända invandrare, utan även om andra grupper som har svårt etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Målet är tänkt brytas ner på nämndsnivå, där nyckeltal införs för mätbarhet och fastställs under hösten, där varje nämnd har ett stort handlingsutrymme för egen del.

Vi köper i stort sett detta från Sverigedemokraternas sida, men saknar fortfarande ett politiskt fokus för riktat arbete mot grupper där problematik kring integration, oavsett om det gäller nyanlända invandrare eller andra grupper, är känd och har en omfattning.

Årsredovisning för 2019

Årsredovisningen debatterades och beslutades. Sverigedemokraterna gjorde några nedslag i diskussionen på bl.a skolans område, där resultaten skiljer starkt mellan olika skolon och där vissa områden som t.ex yrkesprogram för kommunala skolor och svenska som andraspråk. Sverigedemokraterna kommenterade också att kommunens mål gällande resultat på 2% och befolkningstillväxt på 1% uppfylldes eller närapå uppfylldes. Resultatet behövs för att finansiera investeringar och investeringstrycket är och förblir högt i kommunen. Detta i sin tur hänger ihop med befolkningsökningen, som är fortsatt kraftig med stora behov på utbyggnad av infrastruktur på alla områden som följd. En evig befolkningstillväxt är ej hållbar, utan Sverigedemokraterna påminde om sin vision att befolkningstillväxten på sikt skall plana ut, och investeringstakten därmed kunna bringas ner till mer måttliga nivåer.

Inriktningsbeslut kommunala bolag

Beslut om inriktning togs vad gäller Ängelholms kommunala bolag, vilket även rapporteras om i HD/NST. Sverigedemokraterna biföll förslaget och grundidén att bolagen behöver knytas närmre kommunen, men påminde om att de allvarliga bristerna som uppdagats i bolaget skedde trots att en rad kontrollstrukturer fanns på plats redan då.

Vi ska således inte tro att en ny organisation är någon mirakelkur mot den sortens problem. En bra organisation är nödvändig, men därutöver behövs en medvetenhet och vaksamhet, vilket gäller alla kommunala verksamheter. Man kan dock tänka sig att verksamheter som t.ex kommunala bolag som i sin natur ska arbeta med större självständighet är mer känsliga för den här sortens händelser.

Plan för en jämlik kommun

Sverigedemokraterna biföll även plan för slutrapport ”En jämlik kommun”, men påminde i en protokollsanteckning om att jämlikhet måste betraktas ur ett politiskt neutralt perspektiv och att frågor kring jämlikhet måste våga väckas även om det gäller känsliga områden.

Trygghetsvärdar på trygghetsboenden

Trygghetsvärdarna kommer avvecklas, men flera partier inklusive Sverigedemokraterna betonade vikten av att funktioner som dessa haft och visar ett värde för de boende, måste tas tillvara och utvecklas på andra sätt. Sverigedemokraterna yrkade i nämnden för omsorg och stöd därför på en uppföljning efter 1 år, vilket dock ej bifölls, men vi kommer följa upp detta på andra sätt och tror/hoppas vi har övriga partier med oss där ändå.

Motion om klotter och olaga affischering

Sverigedemokraternas motion om att införa en policy mot klotter och olaga affischering bifölls enhälligt. Under förra mandatperioden la Sverigedemokraterna i stort sett samma motion, men då föll den vid voteringen med 25-26. Sedan dess har problemet med klotter tilltagit i Ängelholm, och tidningsartiklar har skrivits. Flera andra kommuner har sådana här policies sedan tidigare.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.