Kommunfullmäktige 23/2 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 23/2 2015

Mötet inleddes med några interpellationer och frågor, varav en interpellation gällde Patrik Ohlssons interpellation om skydd av stränder och klitter. Sedan interpellationen skrevs har en ny tillfällig beredning tillsatts för att reda ut frågan inkl det långsiktiga skyddet av stränderna och klitterna, vilket var precis det som interpellationen handlade om. Därför fanns inte så många konkreta svar att ge just nu. Vi kunde konstatera att Sverigedemokraterna varit tidigt ute i frågan, bl.a. genom en interpellation från Hans Andersson om långsiktiga åtgärder för skyddet av stränderna och klitterna i februari 2013. Nu hoppas vi frågan skall tas på större allvar.

I ärende 13 angående policyn om konst i offentlig miljö, så bifogade Sverigedemokraterna en protokollsanteckning enligt följande:
Sverigedemokraterna bifaller förslaget till policy, men håller öppet för att vid nästa antagande 2018 utöka policyn till att på något sätt betona vikten av yttrandefriheten inom konsten. Konstverk i offentlig miljö bör sakna politisk laddning, men i övrigt vara fri och orädd att gestalta även sådana teman som kan anses kontroversiella av vissa grupper i samhället.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.