Kommunfullmäktige 23/3 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 23/3 2015

Bland de inledande interpellationerna diskuterades bl.a. Lunnamöllan. Frågan gällde bl.a varför ärendet om försäljningen av Lunnamöllan, som återremitterades i september 2014, ännu inte kommit tillbaka till kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser att maktskiftet iofs kan ge viss förklaring till extra fördröjning, men också att frågan är berättigad. Ärendet borde komma tillbaka till kommunfullmäktige för beslut snarast möjligt.

2 motioner från Sverigedemokraterna behandlades under mötet. Den första motionen gällde uppsägande av avtal gällande asylrelaterad invandring till kommunen.

Här följer manus till den motionen, framfört i talarstolen av gruppledare Patrik Ohlsson:

Sverigedemokraterna har aldrig och kommer aldrig godkänna den invandringspolitik som förs i Sverige idag. Antalet asylsökande har under lång tid legat långt över vad Sverige klarar av att hantera. Som följd har Sverige drabbats av allvarliga strukturella problem som förvärras och sprider sig, och som hotar trygghet och välfärd för oss själva och våra barn, i riket som helhet och i kommunerna.

I enlighet med Sverigedemokraternas nationella inriktningsprogam för kommunpolitik, har vi i Ängelholms kommun sagt Nej till de här avtalen flera gånger förut, och det är väl troligt att vi kommer göra så igen framledes. Genom den här motionen har vi vänt på steken som omväxling, och själva tagit initiativet till debatt, manifestering och beslut i frågan.

Det har diskuterats av riksdagspolitiker att ta bort det kommunala självbestämmandet i den här viktiga och samhällspåverkande frågan. Det är på god väg. Möjligheter att säga Nej till de här avtalen har stympats. Det går fortfarande, men kommuner som inte tecknar avtal hotas med att köras över, och åtminstone i fallet med s.k. ensamkommande dessutom straffas med 500000 kr i minskad kostnadsersättning årligen. Tanke är förstås att obstinata kommuner skall tvingats på knä och skriva under. Kanske hade det varit ärligare att löpa den odemokratiska linan fullt ut och helt ta bort kommunernas möjlighet att säga Nej. Det ska också påpekas att lagändringarna för att tvinga kommunerna är rätt nya och att det ännu är oprövat vad som händer om en kommun på allvar skulle utmana dessa ändringar, och stå upp för det kommunala självbestämmandet.

Förutom att Sverigedemokraterna tydligt och sedan länge gått till val på Nej till de här avtalen, så har argument efterhand tillkommit och förstärkts. De strukturella problem vi ser med för stor asylrelaterad invandring i andra delar av Sverige, kan på sikt förväntas även i Ängelholms kommun. Ändå har konsekvensanalys för den här avtalsinvandringen till kommunen inte gjorts, varken socialt, kostnadsmässigt eller på andra plan. Det verkar överhuvudtaget inte finnas något intresse för det, utanför SD. Nämnda 500000 kr i årligt straff för kommuner som inte skriver på avtal, kan lätt visa sig bli väldigt små i sammanhanget.

Jag vill avslutningsvis i det här anförandet påpeka vad som står i kommunallagen 2 kap, där det stadfästs att kommuners skyldigheter gäller gentemot de egna medlemmarna. Jag hoppas alla här vet vilka som är medlemmar i Ängelholms kommun? Annars finns definitionen i kommunallagen. Särskilt vill jag peka på 3 § Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna, om det inte finns synnerliga skäl för det.

Jag yrkar bifall till motionen.

Debatten blev inte särskilt lång, men till skillnad från andra debatter på temat både i Ängelholm och andra kommuner, lugn och anständig. Karl-Otto Rosenqvist (MP) framförde åsikten att kommunen ändå är tvungna att ta mot asylsökande, och bara skulle missa pengarna (500000 kr/år) om vi gick emot avtalen. Detta hade redan tagits upp i SD’s huvudanförande. Stig Andersson (EP) framförde att kostnaden inte skulle bli särskilt hög per skattebetalare. Patrik Ohlsson replikerade på främst Stig att kostnaderna för kommunens skattebetalare är okända, men att den som velat få veta vad det kostade kunnat bifalla en annan SD-motion från 2013, där vårt parti just ville utreda kostnaderna.

De 2, samt kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) som gjorde ett kort talarstolsbesök, yrkade avslag till motionen. Förutom Patrik Ohlsson så yrkade även Hans Andersson (SD) bifall till motionen. SD begärde votering och motionen föll då med röstsiffrorna 6-45.

Den andra SD-motionen som behandlades gällde policy om klotter och olaga affischering. Inför behandlingen av motionen hade Patrik Ohlsson och Anders Magnusson kört en runda för att se om det klotter som dokumenterats våren 2014 på flera platser i Ängelholms och Munka-Ljungbys tätorter, hade sanerats ännu. Vi fann inte ett enda fall där så hade skett. Trots detta påstod S i debatten att fungerande rutiner redan fanns, och att flera platser där klotter fanns dessutom inte ägdes av kommunen. Patrik Ohlsson kontrade detta med utfallet av ovan nämnd inventering, som visade tydligt att fungerande rutiner inte finns, samt att kommunen för att aktivt arbeta med klottersanering förstås måste kommunicera med ägarna till objekt som klottrats ner, i de fall kommunen inte äger dem.

Motion fick stöd av M, C och KD, vilket vi förstås ser mycket positivt på. S och EP var emot redan i kommunstyrelsen. MP och FP fick bekänna färg i kommunfullmäktige, vilket de tyvärr gjorde till nackdel för motionen, som vid voteringen föll med minsta möjliga marginal 25-26. Kommunfullmäktige beslöt alltså att fortsätta ignorera förfulande klotter och olaga affischering i Ängelholms kommun.

Övrigt värt att nämna under mötet är att Sverigedemokraterna biföll 2 motioner från C gällande otillbörligt språkbruk vid idrottsmatcher och gällande att verka för en giftfri kommun. Vi biföll även förberedelser för köp av mark på Fridhemsområdet, vilket på sikt är tänkt att bebyggas med bostäder.

Sverigedemokraterna yrkade återremiss på FP-motionen om att upprätta en hundrastgård på Villan, eftersom vi ville att kommunen skulle ta initiativ till dialog med för- och emotsidan, med mål att nå en kompromiss. De som är för resp. emot hundrastgården har båda skrivit namnlistor som lämnats till kommunen, och ärendet är infekterat. Återremissyrkandet föll tyvärr, och därefter biföll kommunfullmäktige uppförandet av hundrastgården.

Länkar till hd.se:
Beslutsärendet om hundrastgården
Interpellationen om Lunnamöllan

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.