Kommunfullmäktige 24 februari 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 24 februari 2020

Sverigedemokraternas motion om äldreboenden i kommunens småorter och interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående delegationsordningar , gav båda en del debatt där flera partier äntrade talarstolen.

Interpellationen väcktes främst p.g.a av oro för den demokratiska processen i nämnden. Vi har däremot inte betvivlat lagligheten i den delegation som föreslogs, utan hela frågan gäller den demokratiska förankringen av nämndens beslut. I extremfallet kunde vi delegerat i stort sett alla beslut i alla nämnder till nämndernas arbetsutskott, och gjort nämndernas ledamöter arbetslösa. Ordförandes huvudingång i frågan var att snabba upp bygglovsprocessen. Vi var nöjda med de delar av ordförandens svar som försäkrade att fortsatta diskussioner om delegation skulle ske under politisk förankring, men vi betonade också att frågan om att snabba upp bygglovsprocessen handlar om väldigt mycket mer än delegationsordningar och att frågan måste adresseras brett. Sverigedemokraterna kommer fortsatt inte acceptera att beslut av principiell karaktär delegeras.

Sverigedemokraternas motion om äldreboenden i kommunens småorter föll med 6-7 i kommunstyrelsen. I kommunfullmäktige stod däremot klart redan före debatten att motionen skulle nå en majoritet, efter stöd från samtliga partier utom M, C och L. Dessa avstod dock från att ta strid, varför motionen bifölls utan votering. Några starka argument för motionen:

* Både antalet och andelen äldre förväntas öka kraftigt i Ängelholms kommun, i synnerhet
inom ålderskategorin 80+ där en stor andel i sin tur har och kommer ha behov av olika former
av äldreboenden. Det räcker alltså inte att se på vilket underlag som finns idag, utan här måste
man se mer långsiktigt.

* När korttidsminnet sviktar som det gör för många äldre i övre pensionsåldern, så blir de
gamla minnena desto viktigare. Att kunna bo kvar i det man uppfattar som sin hemort och
hembygd blir viktigt för livskvaliteten. Steget att flytta från sitt hem till ett boende är ofta ett
hårt slag i sig, och att dessutom behöva flytta från sin hemort blir ännu ett steg bort från att
känna igen sig och den vägen kunna upprätthålla en känsla av ro, trygghet och livskvalitet på
ålderns höst.

* Vi hör ofta från mer eller mindre alla partier att ”hela kommunen ska leva”. Från
Sverigedemokraternas sida menar vi allvar med detta. Även den vårdkrävande äldre delen av
befolkningen kan ge ett viktigt bidrag till levande landsbygd och levande småorter, icke minst
genom att äldreboenden också skapar arbetstillfällen.

* Motionen är utformad som ett uppdrag, just för att inte binda till några förutbestämda
lösningar. Motionen föreslår en utredning för att komma fram till i mer detalj vilken sorts
boenden som kan vara lämpliga att förlägga i kommunens mindre orter, och i mer detalj var.
Motionen öppnar upp för såväl kommunal som privat regi.

Motionen blev den 5:te i ordningen som Sverigedemokraterna fick bifallen i kommunfullmäktige.

Jubilarer fick som vanligt blommor av kommunfullmäktige och denna kväll var turen kommen till Sverigedemokraterna Ängelholms ordförande och vice gruppledare Johan Wifralius, som nyligen fyllt 50 år.

Johan får blommor av KF’s presidium

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.