Kommunfullmäktige 24/3 2014 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 24/3 2014

Liksom vid förra fullmäktigemötet hade ett antal interpellationer ställts, vilka tog ungefär den första timmen av mötet. I beslutsärendena yttrade sig SD angående

* ombudgeteringen av pågående drift och investeringsprojekt
* strategin mot hemlöshet
* S-motionen om ökad omsorgstid för föräldralediga och arbetssökande

I ärendet om ombudgeteringen markerade Sverigedemokraterna angående posterna gällande GC-bron vid sjukhuset och Klippanvägens förlängning (pytteleden). Vi ville helt enkelt inte godkänna dem, i enlighet med hur vi ställt oss till budgeten tidigare.

SD biföll stragin mot hemlöshet och påpekade vikten av denna. Många talare gjorde detsamma, men SD var ensamma om att påpeka vikten av förebyggande arbete för att förhindra hemlöshet. Enligt socialdepartemetets rapport om hemlöshet i Ängelholms kommun, framkom att det i början av 2012 fanns hela 136 hemlösa i kommunen.

S-motionen om att öka omsorgstiden från 15 till 25 timmar för föräldralediga och arbetssökande, yrkade SD avslag på, motiverat av att det inte ingår i våra prioriteringar och att det kan vara kontraproduktivt, eftersom det ju också är viktigt att föräldrar får tid för sina barn. Kostnadsbedömningen av förslaget var något bristfällig, men indikerade att förslaget skulle riskera att kosta ca 7-9 miljoner kr att genomföra.

På mötet fastslogs också SD’s val av Marie Wifralius och Anders Magnusson som ny ledamot resp. ny ersättare för Sverigedemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden. Vi säger Grattis och Lycka till, till Marie och Anders.

HD/NST skriver om mötet:
Ombudgeteringen:
Klicka här

Strategin mot hemlöshet:
Klicka här