Kommunfullmäktige 25 januari 2021 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 25 januari 2021

December månads kommmunfullmäktigemöte ställdes in p.g.a. oenighet kring formerna för mötet. Sverigedemokraterna stödde att det mötet skulle hållas digitalt, med fortsatt reducerat antal ledamöter (31) enligt önskemål från bl.a för tekniken ansvariga tjänstemän, men så blev det alltså inte. Däremot genomfördes januari månads kommunfullmäktigemöte på precis det sättet, och med fortsatt ambition att nästkommande möte skall kunna hållas med fullt antal ledamöter, men med tanke på pandemin förstås fortsatt digitalt.

Sverigedemokraterna ställde en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner angående skyddsutrustning till personal inom lokalvården. Kärnan i frågan var varför kommunen valt att ta striden mot Kommunal om detta, istället för att försöka komma överens. Nu ligger frågan hos Arbetsmiljöverket, vilket känns onödigt. Frågor kring pandemin är dessutom olämpliga som stridsfrågor. Svaret var utförligt men fokuserade på vilka åtgärder kommunen vidtar för lokalvårdarnas säkerhet under pandemin, och där finns många kloka och bra åtgärder. Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs och vi har inget intryck av att något fel begås på den punkten. Men frågan om varför man från kommunens sida inte varit mer tillmötesgående mot Kommunal uteblev. Vi hade även trott att Socialdemokraterna skulle begära ordet för att försvara Kommunal och därmed även låta den sidan komma till tals, men från den bänken var det helt tyst. Det förvånade oss lite, liksom det borde ha förvånat ev fackligt aktiva som tog del av mötet.

Trots att mötet innehöll ärenden även från det inställda Decembermötet, så var det avklarat på 3 timmar, och innehöll inga större politiska stridspunkter. I ärendet om långsiktig målbild för hållbar social integration la Sverigedemokraterna dock en protokollsanteckning som betonade vikten av att utrikes födda som grupp ges hög prioritet i det arbetet. Det är en starkt diversifierad grupp, men den sticker ut bl.a genom en avsevärt högre arbetslöshet jämfört med svenskfödda, vilket konstaterats även i Ängelholms kommun. Sverigedemokraterna betonar vikten av att arbeta i riktning mot att den här gruppen assimileras, för att nå en hög gemenskap mellan samhällets medborgare vad gäller språk, sociala koder och gemensamma grundläggande värderingar.

Sverigedemokraterna lämnade på mötet också in en
motion gällande revidering av det kommunala skyltprogrammet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.