Kommunfullmäktige 26 april 2021 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26 april 2021

Ännu ett digitalt kommunfullmäktigemöte hölls med full bemanning, d.v.s. 9 sverigedemokrater och 42 ledamöter från andra partier.

Ärendet om Coronarelaterat stöd till kommunala verksamheter gav en del debatt, trots att partierna var överens om det mesta. Dock ville V och S inte ge stöd till restauranger vad gällde lättnader i tillsynsavgifter för alkoholservering. Sverigedemokraterna biföll även den delen av stödet, med hänsyn till att alkoholservering är en bärande del i restaurangers ekonomi. Tillsynsavgifternas vara eller icke-vara har heller ingen direkt påverkan på alkoholförsäljningen i sig, förutom att de eventuellt i ett ekonomiskt pressat läge som pandemin innebär skulle kunna få restaurangerna att försöka sälja mer alkohol för att kompensera för de avgifterna. I värsta fall skulle ett bibehållande av avgifterna enligt önskan från S och V alltså kunna bli kontraproduktivt.

Sverigedemokraternas motion om uppdaterad återplanteringspolicy behandlades, och ansågs med röstsiffrorna 42-9 som besvarad. Även om motionen inte bifölls, så förverkligades i stora delar ändå dess idé vid föregående kommunstyrelsemöte, där kommundirektören gavs i uppdrag att utarbeta en ny återplanteringspolicy. Ett bifall till motionen hade dock varit ännu bättre, eftersom den innehöll några styrande punkter som givit uppdraget bättre tydlighet.

Sverigedemokraterna biföll även en motion från S om att inrätta fler belysta väderskydd på landsbygden, och vi blev också vågmästare i ärendet. Motionen vann med röstsiffrorna 31-19, efter att det blågröna styret varit splittrat. M, KD och MP röstade emot motionen medan C och L röstade för den, tillsammans med SD, S och V.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.