Kommunfullmäktige 26 mars 2018 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26 mars 2018

Beredningsrapporten om infrastruktur för framtidens trafikslag

Denna beredningsrapport från beredningen för samhällsutveckling debatterades i slutdebatt. Rapporten rent grundläggande var välskriven och hade bra fokus, men Sverigedemokraterna hade ändå några synpunkter. Vi var frågande till bytespunkter, d.v.s. att det vid infarterna till staden Ängelholm skulle finnas möjligheter parkera bilen gratis för att fortsätta med kollektivtrafik in till centrum. Vi tror att invånarna i mindre tätorter och på landsbygd ser en resa in till Ängelholms centrum som *en* resa, och därför troligen inte skulle vara villiga att byta färdsätt mitt i resan, med den tidsförlust det skulle innebära, liksom försämrade möjligheter frakta varor med sig. Sverigedemokraterna är dock ingalunda ett kollektivtrafiksfientligt parti, utan väckte istället idén om gratis bussresor mellan järnvägsstationen och centrum, för att knyta dessa närmre varandra. Vi slog även ett slag för att alla trafikslag måste rymmas i en modern trafikmiljö, även bilar, samt att oskyddade trafikanters säkerhet måste ges hög prioritet.

Revidering av bolagsordingen för AB Ängelholmslokaler

I ärendet om att ändra Ängelholmslokaleras bolagsordning till att även omfatta bostäder, yrkade Sverigedemokraterna avslag, med tanke på att enda syftet är att möjliggöra det s.k. Etapp 1. Etapp 1 innebär byggande av s.k konceptbostäder för asylsökare. Sverigedemokraterna har ifrågasatt detta från början. Även när syftet numera ändrats något till att även tillåta andra än asylsökare att bo där, så menar vi att hela förfarandet med Etapp 1 varit förhastat och olyckligt, och inneburit att bostäder kommer byggas på ett ogenomtänkt sätt och i samtliga fall emot medborgarnas vilja. Inget annat parti ville avslå förslaget i ärendet.

Effektiviseringar motsvarande 25 milj kr

Alliansens vunna budget för 2018 och plan för 2019-2020 innehöll ett ospecificerat besparingsbeting på 25 milj kr. På fullmäktiges bord denna kväll låg nu ärende om hur dessa besparingar/effektiviseringar skall ske. På bordet låg 3 förslag, ett från Alliansen, ett från S, och ett från SD. Sverigedemokraternas förslag var ett modifierat förslag av Alliansens, som förvisso innehöll rätt tuffa besparingar tänkta att riktas främst mot administrationen. Till skillnad från Alliansens förslag så innehöll SD’s förslag ytterligare besparingar på främst modersmålsundervisning, politikerarvoden och mångfaldsarbete. Tillsammans med en något högre belastning av kommunens resultat kunde Sverigedemokraterna därför föreslå ett mildare besparingsbeting på omsorg och skola, jämfört med Alliansens förslag.

Socialdemokraternas förslag, som även stöddes av Engelholmspartiet, innehöll i princip inga besparingar alls, utan tog i stort sett allt från resultatet. Sverigedemokraterna kritiserade det förslaget som ansvarslöst, eftersom kommunen därmed riskerar att gå på minus (vilket är olagligt) och att det bara dämmer upp besparingsbehoven inför kommande år. Nog för att det är valår, men politiker måste också vara ärliga mot väljarna med att kommunens ekonomiska situation, trots de senaste årens stora skattehöjningar och trots rådande högkonjunktur, inte är bra. Alliansens förslag vann i första omgången mot SD’s förslag, och i slutomgången även mot S’ förslag. Voteringen i slutomgången slutade 25-20 med SD’s 6 röster nerlagda, till förmån för vårt eget förslag.

Länk till artikel på HD/NST gällande besparingsbeslutet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.