Kommunfullmäktige 26 nov 2018 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26 nov 2018

I slutdebatten om rapporten om ”Hållbar förvaltning av kommunens åkermark” höll Sverigedemokraterna delvis med de flesta övriga partier om att förtätning i någon form är nödvändigt som strategi för att rädda åkermark, men påpekade också att den ständiga befolkningstillväxten är ohållbar och oförenlig med en hållbar förvaltning av åkermark. Sverigedemokraterna framförde också åsikten att hållbar förvaltning bör ske av all mark utom tätort, d.v.s. även skogs- ängs- och betesmark.

Sverigedemokraterna avvek från majoritetens uppfattning gällande 3 motioner.

Liberalernas motion om att ta fram en solkarta för Ängelholm ville vi anse besvarad istället för bifallen. Arbete med solkarta pågår redan och dessutom innehöll motionen en formulering om att ge AB Ängelholmshem i uppdrag att presentera en plan för användande av solpaneler. Kommunfullmäktige ger vanligtvis kommunala bolag direktiv och möjligtvis uppmaningar, men inte uppdrag.

Moderaternas motion om att undersöka möjligheterna att införa kritapåse för insamling av matavfall uppfattade vi som genomförd genom tjänstemannasvaret, och därmed besvarad. Majoriteten ville dock ha bifall till motionen, vilket även tedde sig märkligt eftersom tjänstemannasvaret förklarade att kritapåsar av olika skäl inte kan genomföras, men att NSR tittar på alternativ.

Liberalernas motion om att namnge de stora cykelvägarna yrkade vi skulle avslås, eftersom vi hellre vill prioritera bra skyltning. Ytterligare motivation till avslag fann vi i att tjänstemannasvaret ställde sig tveksamt till föreslagen namngivning.

Sverigedemokraterna biföll dock en annan motion från Liberalerna, om att utreda en alternativ sträckning för busslinje 507 och möjligheter för tätare tidtabell för denna linje, samt att bjuda in Skånetrafiken till diskussioner och försök till samarbete. Den motionen var bra och klokt skriven, och sådana motioner bifaller vi alltid från Sverigedemokraternas sida, oavsett från vilket parti de kommer.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.