Kommunfullmäktige 26 oktober 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Sverigedemokraterna ställde en fråga till ordförande för nämnden i omsorg och stöd, Ingela Sylwander, gällande de statliga stöd som tagits upp i de blågrönas budgetförslag. Svaret på frågan var i stort sett att ingen planering ännu finns, och att alla omständigheter kring medlen ännu inte var fastlagda. Sverigedemokraterna framförde synpunkten att det är stora summor de handlar om, och att det förstås varit önskvärt att det fanns någon planering för dem i de styrandes budgetförslag, men att vi också kan acceptera svaret och hoppas på en snar planering för dem där politiken skall få säga sitt.

Beredningsrapporten om förstudien till hållbarhetsplan gav ingen längre debatt, och beslutades enhälligt. Sverigedemokraterna kan absolut ställa upp på lite ryggdunk för ett bra arbete, både av respekt för beredningens presidium och tjänstemän och för de ledamöter i beredningen som deltagit i arbetet, men vi var i princip de enda som också hade kritiska synpunkter.

* En stark ambition fastslås i rapporten om att Ängelholms kommun skall vara den första i Sverige att skydda åkermark. Här är det på sin plats att påpeka att åkermark redan är skyddad enligt lagen, och att man med denna ambition måste ha en ingång i HUR man vill agera för att uppnå något mer. Vi ser heller inte från Sverigedemokraternas sida hur ambitionen kan kombineras med det övergripande målet om 1% årlig befolkningstillväxt i kommunen.

* Klimatneutralitet är en ambition i dokumentet, och 2035 anges som slutår för när det skall ha uppnått. Sverigedemokraterna vill betona att omvärldsutvecklingen avgör om det kommer vara realistiskt eller inte, och påminde om att årtal för klimatneutralitet har en tendens att flyttas framåt efterhand som de blir orimliga.

* Positiv kritik gavs angående att rapporten tar upp upphandlingar och upphandlingspolicy som en möjlighet till positiv miljöpåverkan. Kommunen gör upphandlingar för 300-400 miljoner kronor om året, så här finns givetvis möjligheter att göra rätt kraftiga avtryck i önskad riktning, även vid mindre förändringar.

* Sverigedemokraterna berömde också beredningen för att ha anordnat en mycket intressant föreläsning i november 2019 med Stellan Tengroth och Leif Lithander, men beklagade att föreläsningen inte tillåtits ett större utrymme i rapporten. Föreläsningen kallades ”Elefanten i rummet” och tog upp frågan om evig tillväxt i en ändlig värld, med stort fokus på det ohållbara i en ständigt ökande befolkning.

Sverigedemokraterna biföll S-motionen om en plan för laddstolpar, men påminde om att det kanske inte är den högst prioriterade frågan i kommunens mindre byar att det ska finnas en laddstolpe. Samtidigt är det troligen för de mindre orterna en plan behövs, eftersom marknaden lär reglera det på egen hand i Ängelholms tätort och troligen även på sikt i de större kransorterna.

I ärendet om strukturen för de kommunala bolagen var partierna överens om det mesta, MEN Sverigedemokraterna yrkade på ändring av 2 meningar i ägardirektiven för de respektive bolagen. Det vi ville ändra gällde en mening som fastslog att kompetens skulle användas som kriterium vid anställning i första hand, och mångfaldsaspekter i andra hand. Det befarar vi kan leda till diskriminering. Vi vill inte på några villkor riskera att någon p.g.a t.ex fel religion eller fel hudfärg nekas anställning i Ängelholms kommun. Kompetens skall vara enda kriterium för anställning, och givetvis ingår i begreppet kompetens i sig många aspekter, alltifrån social till fackmannamässig. Vi föreslog därför att nämnd mening istället skulle ersättas med en mening som betonade att diskriminering och särbehandling inte skall förekomma överhuvudtaget inom de kommunala bolagen.

I ärendet om ökade ekonomiska anslag till revisionen fanns 3 förslag. S och V ville höja med 250 tkr, de blågröna med 100 tkr och Sverigedemokraterna med 60 tkr, årligen. De blågrönas och Sverigedemokraternas förslag skulle dock båda innebära 100 tkr mer till revisorernas verksamhet, men i Sverigedemokraternas fall med annan finansiering. Den linje Sverigedemokraterna driver om sänkta fasta arvoden i alla politiska sammanhang, inte enbart vad gäller revisorerna, skulle nämligen ge de återstående 40 tkr. På så vis hade 60 tkr i ökade anslag räckt för att ge de behövliga 100 tkr extra till revisorernas verksamhet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.