Kommunfullmäktige 27 april 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27 april 2020

För andra gången genomfördes kommunfullmäktige, p.g.a. läget kring Covid-19, med 31 ledamöter istället för 51, men denna gång åter med start kl 19.00 på kvällen. Mötet blev dock avsevärt längre än det föregående, och debattlustan var ungefär som vanligt. Kvällen präglades av ovanligt många ärenden som på ena eller andra sättet berörde den kommunala demokratin, och nedanstående rapportering tar fokus på dessa.

Vi fick en rapport om kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap, vilket var första ärende ut på nämnt tema. Hur ska kommunen styras om det värsta händer och Sverige hamnar i krig? Hur vi klarar ett sådant läge beror förstås mycket på hur väl vi har förberett den kommunala organisationen för styrning under sådana omständigheter.

Sverigedemokraterna anförde några argument i interpellationsdebatten om bristen på demokrati, som väckts av Socialdemokraterna. Vi håller inte från Sverigedemokraternas sida omedelbart med om att den kommunala demokratin brister överlag, men vi bevakar ständigt frågan, och tycker det var bra att interpellationen lyftes så att detta viktiga ämne fick vädras.

Det har upplevts att nämnder ställt in många möten under mandatperioden. Så länge goda skäl finns ser vi inga problem i det, men givetvis måste orsakerna granskas. Är det så att en nämnd konsekvent och över tid ställer in många möten, så kan nämndens syfte och struktur behöva ifrågasättas, liksom ordförandens sätt att styra nämndsarbetet.

Den nya politiska organisationen ifrågasattes, men där måste påpekas att den beslutades av en stor politisk majoritet, och de som ville annorlunda hade heller inga radikalt avvikande idéer gentemot det som beslutades.

Mötet fortsatte på demokratitemat med den första uppföljningen hittills av beslutade motioner. Att sådan uppföljning skall ske regelbundet föreslogs i en motion från Sverigedemokraterna, vilken sedan antogs enhälligt av kommunfullmäktige. Redovisningen var precis i den stil som vi tänkt oss, och det blev också debatt om några av de nu uppföljda motionerna.

Motioner är ett av den kommunala demokratins viktigaste verktyg och som sådana värda den extra uppmärksamhet som dessa uppföljningar innebär. Vi har också i spåren av motionen fått värdefulla inspel från tjänstemannasidan om vikten av att motioner och beslut kring dessa är tydliga. Det måste t.ex framgå om motionerna ska tolkas som en viljeriktning eller som någon som konkret skall genomföras, och isåfall hur det skall finansieras. En bieffekt av uppföljningarna kan således bli att kvaliteten på motionernas utformning, och på besluten kring motionerna, höjs, vilket vore en välkommen bieffekt vi inte räknade med när vi skrev motionen.

Ytterligare ett ärende berörde den kommunala demokratin, och handlade om att tillsätta en styrgrupp för att utvärdera den politiska organisationen. En styrgrupp i liknande skepnad, d.v.s för att föreslå, utveckla, eller som nu utvärdera den politiska organisationen, har funnits i princip oavbrutet sedan 2011. Även denna styrgrupp beslutades vara parlamentarisk, d.v.s varje parti har 1 ordinarie plats oavsett storlek, och Sverigedemokraterna valde liksom de flesta andra partierna sina gruppledare att delta i styrgruppen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.