Kommunfullmäktige 27 januari 2020 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Kvällens kommunfullmäktigemöte var det första i Rönneskolans aula. Stadsbiblioteket, där fullmäktiges möten hållits tidigare och minst sedan 2006, håller som bekant på att renoveras. Efter en del inledande tekniskt strul löpte mötet på och varade i ca 1 timme och 3 kvart.

Samtliga 5 beslutsärenden berörde motioner, varav 3 från Engelholmspartiet, 1 från Socialdemokraterna och 1 från Sverigedemokraterna.

Av de 3 från EP avslogs 2. Den tredje rörde utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, E III. Motionen begärde 2 utredningar, som gick i linje med det antagna Ängelholmspaketet. Motionen föreslogs att anse besvarad i kommunstyrelsen, vilket för själva frågans del hade obefintlig betydelse. Det blev dock en lite ovanlig tur i kommunfullmäktige, där de styrande partierna plötsligt fått för sig att motionen istället borde bifallas.

Sverigedemokraternas gruppledare begärde ajournering och SD-gruppen kom fram till att också bifalla motionen, för att få ett enhälligt beslut. Engelholmspartiets Jim Brithén riktade då ett stort tack till Sverigedemokraterna för bifallet… nej, det gjorde han faktiskt inte.

Istället angrep han Sverigedemokraterna ungefär enligt att vi svänger lite hit och dit och ifrågasatte om vi satt oss in i frågan. Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson replikerade att skillnaden mellan bifall och att anse besvarad knappast fanns i praktiken i det här fallet, och att ajourneringen gjordes för att i god demokratisk anda förankra ett nytt beslut i gruppen. Det fanns ingen poäng i att få fullmäktige att framstå som oenigt i frågan.

Ett antal val förrättades också under kvällen efter ett stort antal avsägelser från flera partier inklusive Sverigedemokraterna. Vi återkommer angående de nyval vi gjort lite senare.

Som nämnts ovan behandlades även en motion från Sverigedemokraterna, om att införa en app för synpunkter och felanmälningar. Denna debatterades kort och bifölls sedan av ett enhälligt kommunfullmäktige.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.