Kommunfullmäktige 27 maj 2019 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Mötet blev inte fullt lika kort som ärendelistan.

Ett av kvällens ärenden gällde hanteringen av medborgardialog i nämnderna. Sverigedemokraterna är i grunden positiva till idén, men delvis kritiska till vägen att nå dit. En styrgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium (3) plus ordförande och andre vice ordförande i kommunfullmäktige (2) plus ordförande och andre vice ordförande i nämnderna (14) föreslogs som styrgrupp för att utforma det nya arbetssättet i nämnderna, d.v.s. hela 19 personer. Dessutom skulle som en följd av uppbyggnaden minst 3 partier i kommunfullmäktige, varav det tredje största Sverigedemokraterna, sakna representation i gruppen.

En viss förmildrande omständighet kunde ses i att nämndernas presidium rimligen bör ha ett ord med eftersom det gäller ett nytt sätt att arbeta i deras forum, och ibland får man acceptera att styrgrupper endast innehåller de största partierna. För att mildra effekterna la Sverigedemokraterna dock ett ändringsyrkande om att åtminstone ta bort valnämndens ordförande och andre vice ordförande i styrgruppen för att få ner den från 19 till 17 ledamöter, samt att nämndskansliets grundförslag skulle skickas inte bara till styrgruppen, utan också till åtminstone de partier i kommunfullmäktige som inte representeras i styrgruppen, med ett remissförfarande så att även dessa får chans att yttra sig. Sverigedemokraternas förslag bifölls enhälligt av kommunfullmäktige.

Budgetdirektiven för 2020-2022 skulle beslutas, och S yrkade där på bordläggning. De hade en hel del kritik mot majoritetens förfarande, varav vi uppfattade att huvudskälet var sent utskickad handling, endast några dagar före. Sverigedemokraterna instämde inte i hela kanonaden av kritik och vill t.ex inte gå så långt som till att kalla förfarandet odemokratiskt, men vi kunde ställa upp på att handlingen kom sent och att det hade ett visst allvar med tanke på tyngden i beslutet. Sverigedemokraterna valde därför att bifalla bordläggningen, vilken vann efter votering med 25-26 p.g.a. minoritetsregeln och att 1/3 av KF’s röster därför räckte. Vi var övertygade om att budgetramarna hade kunnat tas vid nästkommande KF den 24 juni istället, eftersom de signaler vi fick var att tjänstemännen behövde beslutet inför sommaren. Dock valde Alliansen att som följd kalla till ett extra KF den 3 juni.

Större enighet var det däremot i ärendet om avsiktsförklaringen kring Arenastaden, där Sverigedemokraterna passade på att påminna om att vi var tidigt ute med att föreslå ett samlat idrottscentrum på området, inte minst genom att vi från början verkade även för att det nya badhuset skulle placeras där.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.