Kommunfullmäktige 27/4 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 27/4

Bland de inledande interpellationerna, fanns Patrik Ohlssons till kommunalrådet Lars Nyander, gällande tiggeriet och de kommunala ordningsstadgarna. Vid SD’s arbete med frågan upptäcktes att det redan är förbjudet i kommunen, men att förbudet inte följs upp. I den lokala ordningsstadgan §12 står:

§ 12 Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Med anledning av detta ställde SD 4 frågor. Dessa tillsammans med svaren kan ses här. Tilläggas kan att första frågan missuppfattades, eftersom med uppföljning inte avsågs genomdrivande, utan om kommunen rent informationsmässigt följer upp åtgärder polisen gör, gällande tiggeriverksamhet och §12 i ordningsstadgan.

***

Årsredovisningen för 2014 godkändes, och Sverigedemokraterna framförde några synpunkter. De små marginalerna i kommunens ekonomi varnade Sverigedemokraterna för redan i höstens budget, och vi var det parti som i sitt budgetförslag hade mest pengar avsatt för överskott i kommunens resultat.

***

Sverigedemokraterna blev enda parti att rösta emot Folkpartiets motion om att HBT-certifiera familjecentralerna. Vi framförde vår motivation från talarstolen enligt reservationen nedan. Flera andra ledamöter var ”lyriska” över FP-motionen, utan att framföra vad förslaget skulle göra för egentlig skillnad för någon, förutom att kosta pengar. Voteringen slutade 6-44 och 1 nedlagd röst från den ene kristdemokratiske ledamoten. Sverigedemokraterna lade följande reservation:

Sverigedemokraterna yrkar avslag på den här motionen. Vi ser ingen anledning betvivla att personalen på familjecentralerna har hög kompetens att hantera alla sina brukare, och vi ser inga skäl att särskilja just HBT-gruppen. De är vanliga människor precis som alla andra, och ska respekteras för det. Något särskilt påkallat behov av detta för just Ängelholms kommun, ser vi heller inte. HBT-certifiering är dessutom förknippat med kostnader som inte ingår i Sverigedemokraternas syn på hur kommunen bäst förvaltar skattemedel.

***

Sverigedemokraternas motion om gratis halkskydd till äldre avslogs, och även här var Sverigedemokraterna ensamma om sin ståndpunkt. Ingen ville heller ta debatten, utan SD’s anförande följdes av endast en socialdemokrat som gick upp för att med ett ord begära motionen avslagen. Begärd votering slutade 6-45. Reservation lämnades in enligt följande:

Sverigedemokraterna menar att Ängelholms kommun borde vara mer offensiv i kampen för fallprevention bland äldre. Vår motion hade varit ett tydligt steg i den riktningen.

Kostnaden som beräknats om alla över 65 skulle nappa på erbjudandet, uppgår till knappt 2 milj kr. Eftersom skydden kan förväntas hålla i ca 10 år, så skulle det innebära en årlig kostnad på ca 200000 kr. Mot detta skall ställas att fallolyckorna beräknas kosta minst 600 miljoner kr om året i Sverige som helhet, vilket borde motsvara åtminstone 3 miljoner kr årligen för Ängelholms kommuns del.

Eftersom en avsevärd del av fallolyckorna bland äldre hade kunnat undvikas vid gratis utdelning av halkskydd, är vår bedömning därmed att ekonomisk lönsamhet enkelt skulle uppnås, om vår motion genomfördes. Det mänskliga lidande som besparats, och den ökade livskvalitet som uppstått till följd av färre skador, hade förstås inte kunnat mätas i pengar.

***

Länk till hd.se’s reportage om mötet.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.