Kommunfullmäktige 28/4 2014 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 28/4 2014

Hans Andersson (SD) fick svar på en interpellation av tekniske nämndens ordförande Christer Örning angående en geoteknisk förundersökning för trafikleden över pyttebron. Bl.a. tillkännagavs priset för förundersökningen, som var 68000 kr. Örning informerade också om att de verkliga geotekniska undersökningarna, i händelse av att bilbro verkligen skall byggas, kommer bli väsentligt högre.

Sverigedemokraterna gick som enda parti på tvären i ärendet om Ängelholms kommuns mångfaldsplan. Vi menar att det finns mycket bra i den planen, och att en mångfaldsplan behövs. Den kritik vi har gäller främst att dokumentet bygger på endast de 7 diskrimineringsgrunderna enligt ”Diskrimineringslag (2008:567)”. Det finns fler diskrimineringsgrunder i svensk lag, främst genom ”Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”, artikel 14 ”förbud mot diskriminering”, som bl.a. förbjuder diskriminering p.g.a socialt ursprung och politisk åskådning. Därför yrkade SD återremiss på planen, för att omarbeta den till att innehålla samtliga diskrimineringsgrunder i svensk lag. I andra hand önskade vi inte delta i beslutet, men eftersom tveksamheter rådde om man kan välja att inte delta i beslutet när man väl yrkat återremiss, så blev vårt andrahandsyrkande istället avslag på planen.

I ärendet om det extra driftsbidraget till Rögle BK så föregicks detta av ett extrainsatt kommunstyrelsemöte, där det tyvärr inte fanns några tjänstemän närvarande. Därför gick det inte att få bra svar på ett par viktiga frågor inför beslutet. Sverigedemokraterna undrade bl.a. lite mer i detalj hurpass viktigt det extra driftsbidraget var för Rögle BK, och om konsekvensanalys av att inte bevilja bidraget. Därför var vi litet ambivalenta inför beslutet, där 2 av våra ledamöter röstade bifall till stödet, medan 2 valde att ej delta i beslutet. En protokollsanteckning lämnades också in angående vikten av att Rögle BK inte skär i ungdomsverksamheten, som följd av pressat ekonomiskt läge.

Länkar till mötet:
SD-reservation i KS och KF
Kommunalt stöd till Rögle