Kommunfullmäktige 28/8 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 28/8 -11

Mötets stora punkt var folkomröstningen om Pyttebron.

Först och främst motsatte sig Folkpartiet som enda parti att en folkomröstning skulle hållas överhuvudtaget. De begärde votering och förlorade med 2-49. Frågan var därmed ingalunda avgjord, utan en omfattande debatt vidtog ang. vilken formulering som skulle beslutas.

Alliansen (utom FP som la ner sina röster i följdärendena) ville att kommunfullmäktige endast skulle besluta att en omröstning skulle hållas om trafikplanen, medan oppositionen inkl. SD ville specificera formuleringen till att omröstningen skulle handla om en trafikled över Pyttebron inkl. tillhörande vägförlängningar. Alliansen menade att valnämnden borde avgöra formuleringen.

Hela anledningen till att kvällens beslutspunkt om en folkomröstning fanns med, var den namninsamling som samlat in 4300 namn och som tydligt specificerade att omröstningen skulle handla om Pyttebron inkl. förlängningar. Valnämnden har förvisso sina uppgifter, men formuleringen var en förutsättning i sammanhanget, d.v.s. en fråga av högst principiell karaktär och skall därför beslutas av kommunfullmäktige.

I slutskedet av debatten yrkade Stig Andersson (EP) återremiss för att gå specificerat på vilka grunder i vallagen som omröstningen åberopades samt på vilken grund formuleringen kunde väljas. S och SD anslöt, vilket innebar att återremissen hade stöd enligt minoritetsskyddet (1/3). Återremissen skulle dock dras tillbaka om alliansen gick med på oppositionens förändring av formuleringen. Detta fick debatten att tätna och bli upprörd, för att inte säga larvig.

Till slut begärde moderaterna 5 minuters ajournering, och kom under tiden fram till att ge sig. Folkomröstningen, som f.ö. beslöts äga rum den 27 november, kommer alltså enligt kommunfullmäktiges beslut att handla om en trafikled över Pyttebron och tillhörande förlängningar, och ingenting annat.

Övriga ärenden för kvällen handlade om bl.a. en motion från S om att bevara Valhallskogen och skydda den från vidare utbyggnad. Denna fick SD’s helhjärtade stöd. När S propagerade för stöd för V’s motion om rättvisemärkt kaffe, röstade SD däremot med alliansen. Inte ens MP röstade för motionen, med hänvisning till att rättvisemärkning bara är ett av många sätt att gynna miljövänligt och rättvist producerade produkter, och att det därför inte bör särskiljas genom ett politiskt beslut. Den motivationen var i princip densamma som SD’s. Vi har ingenting emot fairtrade, rättvisemärkning och dylikt, men tårta på tårta tjänar ingenting till.

Länkar:
Debatt och beslut om Valhallsskogen
Debatt och beslut om folkomröstningen om Pyttebron

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.