Kommunfullmäktige 30/11 2015 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 30/11 2015

Kvällen innehöll en rekordlång ärendelista, varför mötet började en timme tidigare än vanligt, kl 18.00. Flera av ärendena var dock okontroversiella och klubbades med ingen eller kort debatt.

Ett ärende som debatten dock uppehöll sig vid en god stund, gällde slutrapporten från beredningen för samhällsbyggnad om vision för utveckling av Stortorget. Vid slutdebatten hade starka synpunkter framförts på förslag från beredningen om att stänga av Järnvägsgatan för biltrafik. Trots detta innehöll beredningens slutrapport i stort sett samma konkreta förslag, och därmed fanns inte politisk enighet.

S och MP stod till slut ensamma om att stödja slutrapporten, som vid voteringen föll, där Sverigedemokraternas 6 röster hade vågmästarställning.

I praktiken innebar detta en återremiss, där beredningens arbete i frågan inte godkändes som slutfört. Beredningen har nu att återkomma med en justerad slutrapport, som majoriteten i kommunfullmäktige kan godkänna.

Ytterligare 3 slutrapporter från beredningar var uppe för beslut, men dessa godkändes utan någon större debatt (däremot har de naturligtvis varit föremål för debatt i KF tidigare). De slutrapporterna gällde:
* Strategi för långsiktigt skydd och bevarande av Ängelholms Havsbad.
* Strategi för Ängelholms kommuns föreningsstöd inklusive bidragsgivning.’
* Strategi för utveckling av turismnäringen i Ängelholm.

Vad gällde den sistnämnda noterar vi från Sverigedemokraternas sida det påpekande som Destination Hallandsåsen givit om att för litet utrymme givits åt området öster om E6. När planerna finslipas för satsningar på turismnäringen framöver, vill vi verka för att de östra kommundelarnas turismpotential kommer med.

Bl.a behandlades därutöver ärenden om:

* Säker färdväg för skolbarn från Vejbyslätt till Magnarps skola
* GC-väg över E6 vid Varalöv
* Detaljplan för Ärrarps ängar
* Samarbetsavtal med Skåne Nordväst
samt
* motion från M om tillgänglighet till kollektivtrafik för äldre i Ängelholms kommun, som SD gav sitt tydliga stöd för redan i kommunstyrelsen, medan vissa andra tvekade. Motionen bifölls i KF.

Länk till HD/NST:
Beredning fick bakläxa på vision för Stortorget

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.