Kommunfullmäktige 22/6 -09 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktige 22/6 -09

Mötet inleddes med Sverigedemokraternas motion om att tidigarelägga utbetalningen av försörjningsstödet i samband med jul, så att det betalas ut före julhelgen. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, men även att bättre främja barnperspektivet genom riktade insatser till barnfamiljer under hela året och ej enbart vid julhelgen. Allra bäst tycker vi det varit om man beviljat vår motion och istället kompletterat med allmänt bättre främjande av barnpespektivet, och det var också vad vi yrkade på, d.v.s. vi tog med oss KS förslag på den punkten i vårt bifallsyrkande till vår motion.

Den motivation vi anförde från talarstolen var:

* Julen är vår viktigaste högtid i Sverige, och det är också barnens högtid. Tyvärr lever många barn i fattiga familjer, varav många uppbär försörjningsstöd. En konsekvent utbetalning av försörjningsstödet före jul skulle öka försörjningsstödstagarnas möjligheter att prioritera sina barns högtid, istället för som nu vuxenhögtiden nyår. Vi är förstås medvetna om de knappa marginaler som försörjningsstödstagare lever under, men det är ofta det lilla som gör skillnaden, och att kunna prioritera rätt med de små medel som finns. Därför tror vi att ett bifall till vår motion skulle vara många av dem, särskilt barnfamiljer, till hjälp – utan merkostnad för kommunen.

* Tidigarelagd utbetalning i samband med jul är infört i, såvitt vi vet, alla kommuner i nordvästra Skåne, utom Ängelholm.

* Lön utgår ofta före julhelgen i både kommunala och privata verksamheter. Därför är det inte orimligt att detsamma gäller för försörjningsstödet.

* Det finns viss oro för att pengarna kommer ta slut fortare för försörjningsstödstagare, om pengarna betalas ut tidigare. Man bör tänka på att det handlar om ett par enstaka dagar, och att variationer redan förekommer p.g.a. månaders olika antal dagar, och hur helger infaller. Vi har inte gjort någon grundlig efterforskning, men vet åtminstone att socialförvaltningen i Landskrona, där man införde det här systemet för ett par år sedan, inte noterat några merkostnader p.g.a. akuta extra utbetalningar i januari. Det är annars en effekt man kunde befarat, men den farhågan verkar alltså falla. Och eftersom erfarenheterna visar att det går att ge försörjningsstödstagarna det lilla extra förtroende som det innebär att få medlen utbetalda lite tidigare en gång om året, så varför inte pröva det? Att ge dem det lilla ansvaret tror vi i de flesta fall skulle gynna deras ekonomiska återanpassning.

Motionen hade även en viss ideologisk koppling, även om den låg lite i bakgrunden. En tidigarelagd utbetalning vid jul vore förutom den positiva praktiska nyttan för försörjningstödstagarna, även en markering att julen är den viktigaste högtiden i den svenska kulturen. I en tid då våra svenska traditioner trängs undan alltmer av skräck för att trampa invandrare från avlägsna kulturer på tårna, är sådana motvikter alltid välkomna.

Punkt nummer 4 på dagordningen gällde förslag till styrmodell och fullmäktigemål för Ängelholms kommun. Här återfanns även den borgerliga framtidsförklaring som Sverigedemokraterna reserverat sig mot på förra fullmäktigemötet, varför vi reserverade oss mot den del av styrmodellen som innehöll framtidsförklaringen.

Mötet, som tog endast 46 minuter, blev mandatperiodens troligen hittills kortaste.

HD/NST-länkar till mötet:
Nej till SD-motion om tidigarelagt försörjningsstöd vid jul
I övrigt om mötet

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.