Kommunfullmäktigemöte 22/11 2010 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 22/11 2010

Ärende 1.

Sverigedemokraterna kände stor sympati för Britt-Marie Hanssons interpellation om mötesplatsen Solstrålen, där personalnerdragningar beslutats som kommer drabba verksamheten negativt. Solstrålen har hittills fungerat som en plats där funktionsnedsatta personer kan träffas på vardagar, för samvaro och aktivitet.

Ärende 2.

Sverigedemokraterna hade inte för avsikt att stödja Stig Anderssons motion om slopande av lokal- ban- och planhyror för ideella föreningars ungdomsverksamhet. Förvaltningen formulerade ett stort antal punkter av kritik mot förslaget, som vi bedömde som sakliga och trovärdiga. Den merkostnad som beräknats för förslaget ligger heller inte inom de kärnverksamheter som Sverigedemokraterna lovat att värna. Motionens intention var dock god, och självklart ska man kontinuerligt se över hur villkoren för ungdomsidrott kan bli så bra som möjligt. Borde man inte t.ex. kunna göra mer för att utnyttja lediga halltider på mindre attraktiva tider, och kanske erbjuda dem gratis för ungdomsverksamhet?

Ärende 3.

En föreslagen ändring av kommunens politiska organisation innebar att antalet ersättande ledamöter i kultur- och fritidsnämnden skulle reduceras från 11 till 9, att antalet ledamöter i valnämnden skulle utökas från 6 till 7, samt att kommunfullmäktiges arbetsformer och arbetsordning skulle ändras bl.a. med resultat att Kristdemokraterna och Folkpartiet skulle få varsin tjänst motsvarande 1/4 kommunalrådslön. Kommunen skulle därmed betala 2,5 kommunalrådslön istället för som i nuläget 2.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på att antalet ersättare i kultur och fritidsnämnden skulle skäras ner, men biföll utökningen av valnämnden. Förslaget om fullmäktigeberedningar motsatte vi oss inte, men däremot att syftet med dem verkar vara att avlöna folkpartister och kristdemokrater med skattemedel. SD biföll i dessa frågor socialdemokraternas yrkande på återremiss, bl.a. för att få veta mer om hur beredningarna är tänkta att fungera.

Sverigedemokraterna tilläggsyrkade också på att kommunalrådslönerna skall förbli 2, och att dessa skall fördelas mellan blocken/partierna enligt vad som gäller i kommunfullmäktige, enligt följande:
Alliansen+MP 120%
S+EP 65%
SD 15%

Förslaget möttes av bifall från Engelholmspartiet, men av irritation från kommunalrådet Åsa Herbst, som ansåg att det var ett försök från SD’s sida att ”roffa” åt sig. Patrik Ohlsson replikerade att förslaget är rättvist och demokratiskt, eftersom det återspeglar väljarnas önskan. Det som även kunnat tilläggas är att många andra kommuner fördelar med långt större hänsyn till styrkeförhållandena i kommunfullmäktige, än vad som är fallet i Ängelholm.

Ärende 5.

Patrik Ohlsson yrkade ingenting alls ang. detaljplanen för Willan 7, som innebär uppförande av ett 8vånings höghus intill Villans vårdboende, men förklarade att SD inte kan bifalla förslaget, främst eftersom grannarnas negativa synpunkter inte beaktats tillräckligt vad gäller brott mot byggnadsstilen i området. Ytterligare kritik gäller att Villan-området redan är väldigt tättbegyggt och att återstående grönområden inte bör bebyggas, samt lämpligheten att lägga ett trygghetsboende så nära en högtrafikerad led. Samtidigt skulle nackdelarna med att stoppa planerna innebära konsekvenser för de äldre som är i behov av boendet, varför vi inte kunde yrka på avslag. Vi kunde helt enkelt bara beklaga att alternativa platser inte undersökts bättre. SD’s argument sammanfattades i en protokollsanteckning, tillsammans med ställningstagandet att avstå i händelse av votering.

Ärende 8.

Sverigedemokraterna röstade självklart avslag på förslaget att påföra en avgift på 300 kr för 3 månaders hyra av hjälpmedel, för dem som genomgått höft-, knä- och ryggoperationer. I ett välfärdssamhälle kostar det inte pengar att vara sjuk, eftersom medborgarna redan finansierat sin sjukvård genom skattsedeln.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.