Kommunfullmäktigemöte 24/1 -11 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 24/1 -11

Sverigedemokraterna är sedan januari 2011 aktiva inte bara i kommunfullmäktige, utan även i kommunstyrelsen och i de 2 största nämnderna. Liksom tidigare kommer rapporteringen här att koncentrera sig på kommunfullmäktige, där alla ärenden av principiellt viktig natur och av större vikt för kommunen skall behandlas, enligt kommunallagen. I enskilda fall kan vi dock även publicera kommentarer här vad gäller rena nämnd/kommunstyrelseärenden.

Mötet den 24/1 innehöll flera intressanta ärenden, och Sverigedemokraterna var i talarstolen vid 3-4 tillfällen under mötet.

Den fördjupade översiktsplanen för södra Ängelholm antogs enhälligt, men många hade synpunkter. SD’s främsta synpunkt var en lite mer allmän kritik, ang. att planen bygger på målet att Ängelholms befolkning skall växa med 1% om året. Det målet återkommer i olika sammanhang och väcker irritation, eftersom målet är obegripligt. Hur kan befolkningstillväxt vara en förutsättning för en välmående kommun? Eller är det kanske så att begreppet ”tillväxt” mest bara låter bra, och därför tillämpas även på kommunens befolkning? Kritiken är inte samma sak som att motsätta sig att kommunens befolkning ändrar sig varken uppåt eller neråt. Det kan den göra av olika orsaker som inte måste vara av ondo. Det är viktigt att kommunen står förberedd inför sådana befolkningsförändringar, och där betyder förstås de praktiska prognoserna allt och ev. eufori om en ökande befolkning ingenting. Sverigedemokraterna biföll planen eftersom den främst kartlägger förutsättningar för långsiktig utveckling av tätorten Ängelholm. En sådan plan måste finnas för att klara planering och utveckling, men fortsättningen av hur den skall realiseras konkret kommer med säkerhet ge många politiska debatter.

Sverigedemokraterna biföll S-motionen om garanterade hemtjänsttimmar enligt den s.k. Linköpingsmodellen. De flesta talare berömde motionen, som trots det föll med 23-28 vid voteringen, eftersom allianspartierna likväl yrkade avslag till den. SD såg bara möjligheter med förslaget, och att det skulle förbättra vardagen för många äldre, och heller ingen konflikt med den alliansrotade LOVen (Lagen om valfrihet).

Sverigedemokraterna röstade avslag till att stadsarkitektkontorets planavdelning skulle utmanas av privata intressen. En avdelning av den sorten har en verksamhet som ligger kommunens intressen nära, varför vi menade att den skulle bibehållas i sin nuvarande form. Den kommunala kontrollen hindrar inte privat entreprenörskap, då konsulter anlitas redan i dagsläget för enskilda ärenden som berör avdelningen.

Länkar:

Berömd Linköpingsmodell röstades ner
Knapp majoritet för privat plankontor
Fördjupad översiktsplan antogs enhällligt

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.