Kommunfullmäktigemöte 25/1 -10 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 25/1 -10

Mötet föregicks av att Patrik och Dan träffade en sympatisör som hade en del frågor och synpunkter. Kommunfullmäktigemötena som hålles ca 1 gång per månad, är ett utmärkt tillfälle för väljarna att träffa SD’s folkvalda politiker. Förslagsvis gör man som nämnd sympatisör gjorde, d.v.s. kontaktar oss innan så att vi vet om att sympatisören kommer. Då är vi på plats en stund innan mötet börjar, och tid finns då för frågor och övrigt samspråkande.

När mötet sedan börjar intar SD-politikerna sina resp. platser, och sympatisören kan om han eller hon vill sätta sig på åhörarplats och följa mötet, antingen en liten stund eller hela mötet. Kommunfullmäktige kallas ofta för ”kommunens riksdag”, eftersom det är kommunens högsta beslutande församling, och den enda som är direkt folkvald (genom kommunvalet vart fjärde år).

Dagens möte inleddes med en interpellation (från V) om kommundirektörens uttalanden om Ängelholms flygplats, särskilt om dess betydelse för kommunen. Kommunstyrelsens ordförande svarade.

Det första beslutsärendet gällde det årerremitterade ärendet om huvudmannaskapet för uppförande och ägande av nytt badhus. Alla var överens om beslutspunkten om att de befintliga byggnaderna på Sockerbruket 11 skall rivas och att ansökan om rivningslov skall inges, men om återstoden av förslaget blev det votering. Det fanns ekonomiska frågeställningar kring konsekvenserna av kommunstyrelsens förslag, där meningarna gick isär. Det var ganska komplicerade resonemang som förutsatte ett lite djupare ekonomiskt kunnande, så till viss del fick vår partigrupp göra en trovärdighetsbedömning av resp. förslag. SD röstade med övriga oppositionen, men majoritetens förslag vann med 31-19.

Efter ändrad lagstiftning vad gäller strandskyddsdispenser, läggs beslut om sådana fr.o.m. 2009 till stor del på kommunerna. Tvistefrågan i ärendet blev om Kommunstyrelsen eller Miljönämnden skall ha ansvaret för de här dispenserna. SD anser att decentralisering i allmänhet är det bästa och att beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt. Det är dessutom inom Miljönämnden som kompetensen kring miljöfrågor finns, eller bör finnas. SD röstade med övriga oppositionen också här, och eftersom viss splittring fanns inom alliansen blev det en ovanligt jämn votering. Kommunstyrelsens förslag om att själva ha det här ansvaret, vann dock med 27-21.

I ett sent inkommet ärende om elektroniska skyltar längs E6 för bl.a. marknadsföring av kommunen, opponerade sig Sverigedemokraterna relativt ensamma (även V gick emot). Vår uppfattning är att Vägverket av trafiksäkerhetsskäl är negativa till den här sortens skyltar (belägg kan hittas för detta, bl.a. i det här inslaget på Sveriges Radio: länk), även om de förvisso ger tillstånd om t.ex. kommuner eller andra starka aktörer trycker på. Vår uppfattning är dock att skyltar längs vägarna skall vara förbehållet trafikrelaterad information. Kommunen får gärna marknadsföra sig och avsätta en viss summa pengar till det, men det finns andra och bättre sätt för det. I det här fallet ligger investeringskostnaden på knappt en miljon kronor, vilket dessutom kan ifrågasättas i tider av nedskärningar.

HD/NST rapporterar om mötet:
Votering om sockerbruksbolag
Strandvakter och strandskydd

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.