Kommunfullmäktigemöte 28/6 2010 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 28/6 2010

Över 30 ärenden stod på listan denna kväll, varav flera som potentiellt kunde förväntas ge långa debatter. Därför började mötet kl 18.00 istället för som vanligt 19.00. Ledamöterna uppmanades att hålla sig kort, och de flesta skötte sig i så motto bra. Mötet varade i ca 4 timmar.

Kommentarer på några av ärendena och hur SD ställde sig.

Turismen har ökat och Råbocka camping har vuxit ur sin kostym. De önskar därför bygga ut campingen österut på ett område motsvarande ca 100*200 meter. Området ifråga täcks idag av skog, som till största delen är snårig och otillgänglig. Skogsområdet gränsar inte till någon bostadsbegyggelse, och ligger utom synhåll från bostadsbebyggelse. I förslaget till beslut ingick att planteringar inom området skall följa detaljplanen för området. Sverigedemokraterna värnar Ängelholms grönområden, liksom vi värnar turismen. Camping är en semesterform som för människan nära naturen. Att ge människor möjligheter att komma nära naturen, ser vi i sin tur som en insats för miljön. Människor som skaffar en relation till naturen, kan också förväntas sätta ett högre värde på den. Med dessa motiv valde Sverigedemokraterna att stödja majoritetsförslaget om utbyggnad av Råbocka camping.

För några år sedan, före Sverigedemokraternas debut i Ängelholms kommunfullmäktige, godkändes byggandet av en golfbana i Vegeholmsskogen, med stor majoritet. Endast V och MP var emot. Ett överklagande ledde dock till att regeringen underkände planerna. Efter en omarbetad miljökonsekvensbeskrivning, som är klart ambitiös, kom ärendet nu tillbaka till kommunfullmäktige för ny prövning.

De övriga partierna ställde sig likadant som tidigare, medan Sverigedemokraterna fick överväga sitt ställningstagande. Egentligen är frågan av så stort intresse för medborgarna, att man borde ordnat en folkomröstning i frågan redan från första början, eller åtminstone en opinonsundersökning. Hade SD varit med från start i det här ärendet, är det mycket möjligt att vi väckt den frågan.

Ängelholm är en av få större/medelstora kommuner i Skåne som saknar en stadsnära golfbana. Däremot finns väldigt många golfspelare i Ängelholms tätort. Dessa pendlar många bensinslukande mil fram och tillbaka, för att kunna utöva sin sport. Vad gäller skogen så tillhör den (till skillnad från Kronoskogen längre norrut) en privat ägare. Denne planerar att odla/vidareodla tät granskog på området, ifall ingen golfbana byggs. Dels blir området då svårtillgängligt för friluftsliv, dels är granskog inte ett naturligt trädslag i den här delen av Skåne. Det är även så att granskog sänker markens PH-värde, och ökar försurningen. När man tittar på gamla kartor över området, ser man att det aktuella området ingalunda varit helt skogklätt historiskt sett. I början av 1900-talet var ca hälften av området skogklätt, medan resten var ängar och betesmark. I början av 1800-talet fanns ingen skog alls i området, utan det bestod av gräs- och tuvmark. Golfbanan skulle erbjuda ett parklandskap med en hel del skogspartier bevarade. Detta skulle motsvara den skogbeklädnad som området haft historiskt, och öppna upp området så att tillgängligheten ökar, även för icke-golfspelare.

Med detta som grund fann Sverigedemokraterna även i detta ärende skäl att ansluta sig till majoriteten. Vi är dock kritiska till tekniska nämndens ordförande Rune Johanssons dubbla roller i sammanhanget. Eftersom han är styrelseledamot i golfklubben borde han meddelat jäv och undvikit att delta i beslutet, eller åtminstone varit öppen om sin roll när han gick upp i talarstolen. Voteringen slutade 46-3. 2 platser var (KD och SPI) var vakanta.

Badhuset kom åter upp på detta möte, denna gång för beslut om förvärv av mark inom Hälsostaden. Beslutet stöddes av alliansen och SPI, med en enig opposition emot. Därmed vann förslaget och ännu ett steg har tagits för att börja om från början, riva upp gamla planer, och förlägga badhuset inom Hälsostaden. Sverigedemokraterna menar att badhuset skall ligga på gamla Scantomten och uppföras enligt förslaget Zoetrop, liksom kommunfullmäktige tidigare har beslutat. Vi ser inga hållbara skäl att riva upp de planerna, och vi tror att det här kommer att kraftigt försena det badhus som Ängelholmsborna nu längtar efter.

I NST:
Badhustomten
Golfbanan 1
Golfbanan 2

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.