Kommunfullmäktigemöte 30/1 -12 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 30/1 -12

Kvällens första ärende tog nästan 3 timmar, och handlade om antagandet av trafikplanen som vägledande dokument, inkl. en biltrafikled i Klippanvägens förlängning och med en ny bilbro vid platsen för den nuvarande Pyttebron. Trafikplanen innehöll mycket av intresse, men debatten handlade nästan helt om biltrafikleden, där en folkomröstning hölls den 27 november 2011, med resultatet att 59% röstade emot trafikleden och 38% för.

Trots resultatet i den folkomröstningen så ämnade den politiska majoriteten driva igenom biltrafikleden under dagens kommunfullmäktigemöte. Detta ledde till folkliga protester på Stortorget, och en ovanligt skarp debatt under kommunfullmäktigemötet.

Sverigedemokraterna yrkade i första hand återremiss på ärendet, och anslöt där till Engelholmspartiets argument om att ärendet skulle beredas som ett nytt ärende och inkludera den bulleranalys som inkommit till kommunen i oktober 2011, men av någon anledning inte diarieförts förrän i januari (det gav i sin tur debatt, eftersom kommunen enligt lag är skyldig att diarieföra ärenden, och det är oroväckande att en missad diarieföring upptäcks av en slump). I andra hand yrkade SD avslag på den del av trafikplanen som handlade om en biltrafikled via Pyttebrons nuvarande placering, samt anslutning till ett par tilläggsyrkanden från S.

Från talarstolen fokuserade Patrik Ohlsson (SD) främst på folkomröstningen, och på det faktum att den politiska majoriteten ämnade köra över resultatet av denna. Han tog upp det odemokratiska i att först bejaka en omröstning, och sedan refusera resultatet av den med dåliga ursäkter. T.ex. är argumentet att för få röstade, inte hållbart. Visserligen var valdeltagandet lågt, men 35% motsvarar ändå 10000 röster och är mer än väl tillräckligt för en tydlig indikation, särskilt när resultatet skiljer mer än 20% mellan Ja- och Nej-sidan.

Med röstsiffrorna 28-23 föll först återrmissyrkandet, och antogs sedan trafikplanen inkl. att bygga en biltrafikled vid Pyttebrons nuvarande placering. Sverigedemokraterna har från start varit motståndare till en bro vid den placeringen, men beslöt att ge upp det motståndet till förmån för resultatet av folkomröstningen. Eftersom resultatet i denna blev Nej, så återgick vi med det som stöd till vårt ursprungliga motstånd, och vi kommer kämpa emot bron tills första spadtaget, vilket vi hoppas aldrig skall bli verklighet. För då förstörs ett av Ängelholms viktigaste centrumnära grönområden.

Sverigedemokraternas motion om luftkonditionerade äldreboenden var kyligt (sic!) bemött i handlingarna, och avslag hade föreslagits av kommunstyrelsen och andra instanser, med hänvisning till ett väntande regeringsbeslut. Patrik Ohlsson och Lars-Erik Stadler besökte båda talarstolen i ärendet. Patrik anförde att Ängelholms kommun borde vara en föregångskommun vad gäller god innemiljö på de kommunala äldreboendena, inkl. innetemperaturerna där sommartid, och riktade en uppmaning till folkhälsoberedningen att följa upp frågan, eftersom motionen verkade falla. Lars-Erik tog upp ett exempel han kände till, där man på ett äldreboende tvingats flytta ut de boende i korridoren eftersom det var över 50 grader varmt på en del av rummen. Även Miljöpartiets Karl-Otto Rosenqvist yrkade bifall till motionen, och SD begärde votering för att få alla att bekänna färg. Voteringen slutade i 5 Ja-röster (SD’s plus Rosenqvists), 3 nedlagna (båda folkpartisterna samt en moderat) och 43 röster emot.

Länkar:
Majoriteten drev igenom Pytteleden
Fler beslut om pytteled väntar
SD’s motion om luftkonditionering på äldreboenden, röstades ner
KD röstade ner egen motion

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.