Kommunfullmäktigemöte om budget 17/11 2014 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte om budget 17/11 2014

Sverigedemokraterna lämnade in följande skriftliga framställning till kommunfullmäktige, inför mötet:

Åsikter och yrkanden inför kommunfullmäktige om budget för 2015 och plan för 2016-2017

Manus för inledningsanförande

Herr ordförande

För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige om en skattehöjning på 50 öre. Den höjningen var ofrånkomlig. Tillsammans med höjningen av landstingsskatten på 30 öre, så ökade skattetrycket markant på Ängelholms skattebetalande medborgare.

Räckte pengarna från förra årets skattehöjning till en tillfredsställande samhällsservice för medborgarna? Det är förstås en politisk fråga som fler än jag kommer beröra ikväll, på ena eller andra sättet.

Vi observerar att vi sedan en tid har ett skattehöjningsklimat i Sveriges landsting och kommuner, vilket knappast beror på skifte på höger-vänsterskalan. Trenden är att skatterna höjs även där majoriteten är icke-socialistisk. Vad som också hänt sedan valet, är att Sverigedemokraterna ökat kraftigt, och hindrat de gamla blocken från att bilda egna majoriteter i nästan alla skånska kommuner, och i många kommuner även norröver. Därtill har lokala partier på många håll rönt framgångar.

Vad är det som händer i vårt samhälle? Varför räcker inte längre de gamla och lägre skattesatserna?

Vi tycker ett par saker är mycket viktiga:

Vi måste bli ännu bättre på god ekonomisk hushållning.
• Alla delar av kommunens verksamhet måste präglas av effektivitet. Det får inte finnas några svarta hål i den kommunala organisationen där skattemedel rinner ut i onödan.
• Vi politiker måste bli bättre på att ta reda på vad medborgarna vill och hur deras prioriteringar ser ut inom den verksamhet kommunen ansvarar för.
• Det måste råda full öppenhet, och vi måste ha ett klimat där ordentlig konsekvensutredning av politiska beslut alltid sker, helst innan besluten fattas.

Det är också viktigt att vi måste vara beredda att justera skattesatsen efter den verklighet som råder, under den relativt korta tid framåt som budget beslutas för. Visioner kan i högsta grad bereda vägen för god kommunal ekonomi, men så gott som alltid i ett längre tidsperspektiv än de beslut och planer vi tar för kommunal budget, på 1-3 års sikt. Egentligen borde vi kanske även besluta om en plan på t.ex. 20 års sikt för den kommunala ekonomin, så vi får med det verkliga ansvaret?

Vi ser ett fortsatt tryck på kommunens resultat och att 2%-målet verkar ha förvandlats från mål till vision. Kommunen behöver ett lägre investeringstryck, där vi flyttar mer fokus till att bevara och säkra kvaliteten på våra befintliga anläggningar.

Sverigedemokraterna ser en fara i att en relativt välskött och välordnad kommun som Ängelholm, riskerar att få betala mer till utjämningssystemet i framtiden. Detta efterhand som effekterna av förd politik av både alliansregeringar och rödgröna regeringar alltmer riskerar att drabba särskilt vissa kommuner hårt, och så redan gör.

Yrkanden

Sverigedemokraterna har några yrkanden som komplettering till budgetberedningens förslag. Vi är en liten partiavdelning utan möjligheter att lägga ett förslag från grunden, men å andra sidan tycker vi merparten av budgetberedningens förslag är bra. Följande justeringar finner vi dock lämpliga.

Tekniska nämnden

Vägunderhållet fortsätter vara eftersatt och där behövs kraftfulla åtgärder både ur trafiksäkerhetssynpunkt och för att undvika skenande underhållskostnader i framtiden. Till tekniska nämndens budget vill vi därför tillskjuta 10 miljoner kr som nämnden får disponera fritt, men som primärt är avsedd för underhållet av vägar och broar.

Härutöver vill vi rikta 0,5 miljoner kr särskilt till badstränderna. Ängelholms potential som turistkommun behöver stärkas. Det kommer på sikt vara en lönande satsning.

Yrkande: +10,5 miljoner kr, driftsbudget.

Socialnämnden

Nämnden har under några år inte fått tillräckliga medel i förhållande till sina förutsättningar. Att ständigt ligga efter i budget riskerar att sätta en osund prägel på organisationen, där överdriven besparingsiver stjäl kraft från annat. I slutändan riskerar det medföra besparingsbeslut som går ut över brukarna. SD föreslår därför en extra summa på 7 miljoner kr.

De extra medlen är avsedda för främst individ/familjeomsorg, försörjningsstöd, utbildning och öppna insatser. Vi förutsätter också noggrann uppföljning av hur dessa extra medel används under verksamhetsåret, i synnerhet vad gäller utvecklingen gällande utbetalning av försörjningsstöd.

Yrkande: +7 miljoner kr, driftsbudget.

Kommunstyrelsen

003: Partistöd, politisk sekreterare: +480 tkr. I den nya parlamentariska situationen där i stort sett alla politiska partier kan avgöra beslut och därmed påverka kommuninvånarnas vardag, är det rimligt att alla partier får möjlighet att bedriva politik i någon mån utöver enbart insatser på fritiden.

006: Mångfaldsplan, åtgärder: -183 tkr. Sverigedemokraterna har inte bifallit kommunens mångfaldsplan, vilket vi klargjort tidigare genom egna yrkanden och med egen motivation. Eftersom vi inte stödjer planen i dess helhet, ser vi här utrymme för att minska anslagen, och vi föreslår att så sker till 2013 års nivå.

137: Sommarprao, ungdomar: +900 tkr. Kommunen bör ta sitt ansvar som kommunens största arbetsgivare för att få fler ungdomar i arbete. Vi vill inte reducera den här satsningen.

Totalt yrkande KS: +1,197 miljoner kr, driftsbudget

Barn- och utbildningsnämnd

64: Språkcheck: -85 tkr. Vi ser inte denna som någon prioritet just nu.
65: Matteverkstad: -70 tkr. Vi tror det finns många bra sätt där elever kan hjälpa varandra, även som del i utbildning för äldre elever att undervisa yngre. Men vi menar att sådana insatser borde kunna ske inom befintlig budget.

Totalt yrkande BUN: -0,155 miljoner kr, driftsbudget

Kultur-Fritidsnämnden

Liksom tidigare år anser vi att det är rimligt att skära ner på de kommunala konstinköpen, till en nivå som motsvarar flera andra kommuner. Så vi vill justera projekt 97100 i investeringsbudgeten från 200 till 100 tkr/årligen. Vi betraktar detta som en löpande utgift, även om den tillhör investeringsbudgeten.
Yrkande: -0,1 miljoner kr, investeringsbudget.

Investeringsbudget i övrigt
91945: Ny vägförbindelse Rönne å. Avslag på totala summor på 14 miljoner kr 2016 och 43 miljoner kr 2017.
90156: Gångbro över Rönne å. Avslag på totala summor på 1 miljoner kr 2015, 5 miljoner kr 2016 och 5 miljoner kr 2017.

Sammanfattning driftsbudget:
Tekniska nämnden: +10,5 tkr
Socialnämnden: +7 tkr
Kommunstyrelsen: +1,197 tkr
Barn- och utbildningsnämnd: -0,155 tkr
Summa driftsbudget: +18,542 tkr
0,1 tkr överförs till driftsbudget från investeringsbudget verksamhet 97100.
Summa löpande utgifter: +18,442 tkr

Sverigedemokraterna föredrar att inte försöka gömma detta genom att minska ett redan lågt resultat, utan finansierar tilläggssumman i sin helhet med en skattehöjning på 23 öre, till ny skattesats på 19,77.
Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun bibehåller därmed sin etablerade budgetstrategi, att kombinera återhållsamhet med satsningar på verksamheter av stor vikt för kommunen.

Tillägg:
För att förenkla budgetprocessen biföll Sverigedemokraterna skattesatsen 25 öre. De 1,6 miljoner kr som tillkommer vårt budgetförslag därigenom, stoppar vi mestadels in i resultatet, 1,23 miljoner kr. 370 tkr går till finansiering av fortsatt verksamhet för centrumvakterna.

***

Debatten i korthet innehöll ett par angrepp på SD’s skattehöjning, bl.a. den extra om 2 öre nämnd ovan. Eftersom merparten skulle gå tillbaka till det naggade resultatet, så ökade det snarast ansvarsfullheten ytterligare i Sverigedemokraternas förslag. Vi blev därmed det enda parti som ville ge någonting extra till resultatet.

Någon undrade hur bl.a. vi i SD hade tänkt när det gällde att först bifalla samma skattesats som S, men utan att realistiskt kunna få igenom våra budgetförslag i slutändan. Man kan inte resonera riktigt på det sättet, utan måste naturligtvis driva sitt eget förslag så långt det går. Alla partier måste nog sedan ha en ”plan B”. Vår var från början bestämd att, om vårt eget budgetförslag föll, stödja S’ budgetförslag eftersom det låg närmast SD’s, både sett till skattesats och syn på resultatet, och till prioriterade satsningar. Det senare sade vi dock inte i debatten, lika litet som något annat parti var särskilt pigga på att gå in på ev. andrahandsyrkanden. Vi fick heller inte frågan ställd exakt på det sättet, så det handlade inte om något vi vägrade svara på.

Av SD’s sammanlagda satsning på 20 miljoner kr extra i vår driftbudgetförslag, gick 17 miljoner kr till tekniska nämnden och socialnämnden som ren täckning för akut underfinansiering, enligt vår uppfattning. Dessa 17 miljoner kr motsvarar 21 öres skattehöjning, som vi såg som ett absolut nödvändigt tillägg. Sverigedemokraterna förhöll sig därutöver restriktiva. Knappt 2 av de ytterligare 4 örena i skattehöjning gav vi till resultatet, så vårt egentliga reformutrymme begränsade vi inom drygt 2 öres skattehöjning.

Vi fick också någon kritik mot vår syn på den nya Spannarp-Höja-busslinjen i förhållande till den landsbygdsprofil vi gått ut med i valet, men den kritiken förstod vi inte riktigt. Vi hade i vårt budgetförslag bifall till budgetberedningens förslag om en satsning på denna busslinje till en kostnad av 1,5 miljoner kr. Det var bra att vi gavs chansen att påpeka det, för den satsningen tillhör en av de viktigaste enskilda i budgetberedningens, och även SD’s, förslag.

Ett par länkar till hd.se:
S-budget klubbad
Ökat vägunderhåll spikat
Sagt under budgetdebatten

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.