Kommunfullmäktigemöte 25/8 -08 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kommunfullmäktigemöte 25/8 -08

Det här mötet var litet speciellt, på åtminstone 3 sätt ur sverigedemokratiskt perspektiv.

1. Vi fick celebert besök från partikamrater. Dessa är, inklusive oss själva, från vänster till höger:
Stefan Olsson, ordförande i Sd Landskrona
Patrik Ohlsson, ordförande i Sd Ängelholm
Uno Holm, nämndledamot m.m. i Sd Landskrona
Michael Rosenberg, ordförande i Sd Helsingborg
Dan Andersson, sekreterare i Sd Ängelholm
Lars Pettersson, nybliven medlem i Sd Helsingborg

Bakom kameran: Dragan Klaric, sd-medlem och mångfaldig initiativtagare, Sd Helsingborg.

Besöket rönte viss uppmärksamhet även bland andra partiers politiker, som var nyfikna på besökarna. En del intressanta samtal uppstod.

2. För första gången fanns 2 talarstolar istället för som tidigare en, något som orsakade en del mindre förvirringar under kvällen, men som förhoppningsvis både ska spara tid och ge mer livfulla debatter på lite sikt.

3. Sd Ängelholm satte sitt eget debattrekord med 4 besök i talarstolen under ett och samma möte. Det är förstås inget självändamål att sätta ett sådant rekord, men det fanns många intressanta ärenden denna kväll.

Mötet inleddes med Patrik Ohlssons interpellation om hur kommunen kompenserat prishöjningar för skolmaten. Hela interpellationen finns under fliken motioner m.m. BUN-ordförande Sven-Ingvar Borgqvist (m) gav ett rikligt svar, som litet grand dock gav intrycket att gå i försvarsställning kring frågan om varför kommunen ligger så långt ner jämfört med andra kommuner, när det gäller kostnaden för skolmåltiderna. Ängelholm ligger här åtta från botten. Prishöjningarna för 2008 är som förväntat stora och beräknades för hela året till 9%, vilket motsvarar 800000 kr i prisökningar. Av dessa kompenseras 500000 kr genom omfördelningar i budget, medan 300000 kr dras in via besparingar. Dock kunde konstateras att nämnda besparingsåtgärder inte verkar vara av den art som Skolmatens Vänner varnar för. Mjölk, kött, grönsaker, mjukt bröd, flera alternativ på maten, verkar alla vara i behåll trots besparingarna, liksom näringsinnehållet.

Patrik Ohlsson tog även upp det faktum att eleverna inte är särskilt nöjda med skolmaten. Enligt ungdomsenkäten LUPP från 2005, var endast 25% av eleverna i årskurs 8 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet, nöjda med skolmaten. Siffran var anmärkningsvärt låg eftersom nöjdhetsgraden låg avsevärt högre, oftast mellan 50 och 80%, inom andra områden som t.ex. skolmiljön och skolbiblioteket. Patrik Ohlsson påpekade att om missnöjdheten leder till att eleverna äter dåligt, så får det sideffekter på deras välmående och skolresultat.

En socialdemokratisk motion om förhöjd utbetalning av försörjningsstöd i samband med julen, fick Sverigedemokraternas moraliska stöd. Dock ansåg vi att socialförvaltningens uttalande tydde på att motionen skulle bli svår att förverkliga. Detta visade sig under debatten främst gälla utbetalning av fondmedel, medan andra typer av bidrag skulle kunna vara möjliga. Sverigedemokraterna valde dock som planerat att istället bifalla Kommunstyrelsens förslag, som avslog generell förhöjning av stödet vid jul, och istället betonade möjligheten att bevilja förhöjda bidrag efter individuella behov, även med julfirande som möjlig motivation. För att ändå försöka driva frågan till något förmånligt och realiserbart för försörjningsstödsmottagarna, yrkade Sverigedemokraterna på tillägget att utbetalningarna av försörjningsstödet skall tidigareläggas i december månad, vilket är ett system som används i bl.a. Klippan och Landskrona. Utbetalningsdatum är där innan jul, istället för som normalt den 27:nde i varje månad. Vann gjorde kommunstyrelsens förslag. Sd’s tilläggsförslag röstades ner.

Centerpartiet befanns vara internt splittrade till en motion de själva lagt för ca 2 år sedan, och som nu var uppe för beslut. Motionen gällde sänkta lokal- och hallhyror för föreningslivet. Det slutade med att en centerledamot tillsammans med den samlade oppositionen inkl. Sd röstade ja till motionen, medan Alliansen sånär som på en centerpartist, röstade emot den, med motivation att taxorna kan sättas av ungdomsnämnden och att ny nämnd kommer bildas som bör ha det uppdraget. Därmed föll motionen.

Folkpartiets motion om politisk tillsättning av begravningsförrättare mötte motstånd från en litet ovanlig koalition av partier. Efter en jämn omröstning 29-22 lyckades M, Kd, Spi och Sd tillsammans fälla motionen, dock med lite olika motivation. Sd’s huvudsakliga argument var att begravningsakter kräver omfattande utbildning och erfarenhet, vilket blir svårt att uppnå vid politisk tillsättning, samt att vi ser risk att begravningceremonierna kan få en oönskad laddning om de leds av politiker. Den förstnämnda åsikte framförde även riksdagsman Hans Wallmark (m). Sd hade stöd för sina synpunkter hos en läkare och präst med band till Ängelholm, som den 23 mars 2008 publicerade en insändare i NST med anledning av motionen.

Sverigedemokraterna biföll däremot en S-motion om införande av Livskunskap i skolan, eftersom vi ser stort behov av att skolan lär ut sådant som skulle kunna rymmas inom det ämnet, d.v.s. hur man lever för att bli en lycklig och fungerande människa. Ungdomars mentala hälsa är tyvärr inte alltid så god. Skolan behöver fler dimensioner i sin lärande uppgift. Ämnet har införts i läroplanen i andra kommuner, där det upplevs som framgångsrikt även om det ännu är ganska nytt. Motionen röstades ner, men alla var överens om den positiva intentionen i den, och att de skolor som så önskar får införa ämnet. Nyhemsskolan är en av de skolor som så redan gjort.

NST rapporterar om mötet

Kompensationer för prishöjningar på skolmaten

Förslaget om sänkning av lokal- och hallhyror

Bordlagt ärende om bidrag till ridhus

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.