Kärnfrågor 2014-2018 | Sverigedemokraterna i Ängelholm

Kärnfrågor 2014-2018

Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun bedriver politik på alla områden och tar ställning i alla frågor, men vi har urskiljt 4 frågor som är särskilt viktiga för oss, och som vi går till val på för mandatperioden 2014-2018:

* Värna centrumnära grönområden. Vi vill bevara Kronoskogen, Järnvägsparken och Nybroskogen. Vi vill även bevara Pyttebroområdet fritt från ny biltrafikled, och därmed respektera resultatet av folkomröstningen 2011. Ökad befolkning betyder ökat tryck på de gröna stråken, och då gäller det att stå emot. Grönskande parkmiljöer måste finnas i alla tätortsmiljöer, även centrumnära. De är viktiga för livskvaliteten, bidrar till småstadskaraktären, gör luften renare och stressar ner innerstadsmiljön.

* Placera badhuset där folk vill ha det. Vi har lyssnat på Ängelholmsborna och noterat ett starkt stöd för att det nya badhuset skall vara kommunägt och ligga vid ishallen. En placering där innebär en centralt belägen simhall med goda kollektivtrafikförbindelser. På köpet får man även en bra trafiklösning, en effektiv energilösning och ett sammanhållet allaktivitets/idrottsområde. En placering av det nya badhuset vid ishallen är därför vårt förstahandsalternativ. Vårt andrahandsalternativ är en placering på gamla scantomten.

* Stoppa fortsatt asylmottagning. Vi vill avsluta kommunens avtal om asylmottagning, som led i en restriktiv, ansvarsfull invandringspolitik, för att skapa en trygg och harmonisk kommun med fortsatt låg skatt. Så länge dessa avtal finns kvar vill vi att nettokostnaderna redovisas ordentligt för kommuninvånarna, så att de får en chans att själva avgöra om det är rätt prioritering av skattepengar eller inte.

* Verka för en levande landsbygd. Vi vill att den kommunala servicen samt kultur-, fritids- och föreningsverksamheten bevaras och utvecklas, även utanför Ängelholms tätort. Oavsett var i kommunen man bor så betalar man samma skatt. Därför är det en rättvisefråga att servicen är likvärdig för alla kommuninvånare. Kommunen har infört en landsbygdsförsäkring, vilket är bra. Vi vill arbeta för att denna inte enbart blir en pappersprodukt, utan att kommunen lever upp till förpliktelserna i denna.