Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 2

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Stefan Pivré

Stefan Pivré

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 0703-780972

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 25 januari 2021

  Av patrik.ohlsson den 26 januari, 2021
  0
  0

  December månads kommmunfullmäktigemöte ställdes in p.g.a. oenighet kring formerna för mötet. Sverigedemokraterna stödde att det mötet skulle hållas digitalt, med fortsatt reducerat antal ledamöter (31) enligt önskemål från bl.a för tekniken ansvariga tjänstemän, men så blev det alltså inte. Däremot genomfördes januari månads kommunfullmäktigemöte på precis det sättet, och med fortsatt ambition att nästkommande möte skall kunna hållas med fullt antal ledamöter, men med tanke på pandemin förstås fortsatt digitalt.

  Sverigedemokraterna ställde en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner angående skyddsutrustning till personal inom lokalvården. Kärnan i frågan var varför kommunen valt att ta striden mot Kommunal om detta, istället för att försöka komma överens. Nu ligger frågan hos Arbetsmiljöverket, vilket känns onödigt. Frågor kring pandemin är dessutom olämpliga som stridsfrågor. Svaret var utförligt men fokuserade på vilka åtgärder kommunen vidtar för lokalvårdarnas säkerhet under pandemin, och där finns många kloka och bra åtgärder. Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs och vi har inget intryck av att något fel begås på den punkten. Men frågan om varför man från kommunens sida inte varit mer tillmötesgående mot Kommunal uteblev. Vi hade även trott att Socialdemokraterna skulle begära ordet för att försvara Kommunal och därmed även låta den sidan komma till tals, men från den bänken var det helt tyst. Det förvånade oss lite, liksom det borde ha förvånat ev fackligt aktiva som tog del av mötet.

  Trots att mötet innehöll ärenden även från det inställda Decembermötet, så var det avklarat på 3 timmar, och innehöll inga större politiska stridspunkter. I ärendet om långsiktig målbild för hållbar social integration la Sverigedemokraterna dock en protokollsanteckning som betonade vikten av att utrikes födda som grupp ges hög prioritet i det arbetet. Det är en starkt diversifierad grupp, men den sticker ut bl.a genom en avsevärt högre arbetslöshet jämfört med svenskfödda, vilket konstaterats även i Ängelholms kommun. Sverigedemokraterna betonar vikten av att arbeta i riktning mot att den här gruppen assimileras, för att nå en hög gemenskap mellan samhällets medborgare vad gäller språk, sociala koder och gemensamma grundläggande värderingar.

  Sverigedemokraterna lämnade på mötet också in en
  motion gällande revidering av det kommunala skyltprogrammet.

 • Interpellation om skyddsutrustning

  Av patrik.ohlsson den 26 januari, 2021
  0
  0

  Med anledning av en artikel i HD/NST så har vi ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner (ursprungligen till kommunstyrelsens ordförande, men ansvarsområdet visade sig tillhöra Samhällsbyggnadsnämnden). Interpellationen kan läsas här.

 • Motion om reviderat skyltprogram

  Av patrik.ohlsson den 24 januari, 2021
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lagt en motion om revidering av kommunens skyltprogram, som kan läsas här

 • God Jul och Gott Nytt År

  Av patrik.ohlsson den 20 december, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm önskar alla medlemmar och övriga läsare
  en God Jul och ett Gott Nytt År

 • Kommunfullmäktige Budget 23 november 2020

  Av patrik.ohlsson den 24 november, 2020
  0
  0

  Även det årliga kommunfullmäktigemötet om budget för nästkommande år samt 2 ytterligare planår, hölls med reducerad styrka 31 av 51 ledamöter. Mötet blev också ovanligt kort, ca 3 timmar, trots att även ärendena avsedda för kommunfullmäktige 30 november hade lyfts in på dagens möte, så att mötet 30 november kunde ställas in. Reducerad styrka, inställda möten, handsprit i lokalen, stora avstånd mellan ledamöterna, ingen fikapaus o.s.v – alla möjliga åtgärder vidtogs för att minska risken för smittspridning. Det arbetas nu även på att kunna hålla kommunfullmäktigemöten på distans, om så behövs.

  I vanlig ordning höll partiernas gruppledare sina inledningsanföranden på ca 5-10 minuter vardera. Gruppledarna gick, också i den sedvanliga ordningen, ut i partiernas storleksordning vilket innebär att Robin Holmberg (M) inledde, följd av Lars Nyander (S) och sedan Patrik Ohlsson (SD).

  Patrik gav ett sammandrag av Sverigedemokraternas budgetförslag. Inledningsvis konstaterade han att Ängelholm under de senaste 8 åren varit en exempellös skattehöjarkommun, där skattesatsen ökat med 1 kr och 45 öre sedan 2013, att jämföra med 11 öre i genomsnitt för Sverige som helhet. Han framhöll vidare att Sverigedemokraterna är det parti som håller hårdast i kommunens pengar och bäst värnar kommunens resultat, även om inte ens Sverigedemokraterna når upp i de 2% årligt resultat som rekommenderas av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Striden stod i år heller inte om skattesatsen där alla var eniga om oförändrad skattesats 20,49 utan om resultatet, där Engelholmspartiet ville förbruka alla medel, Socialdemokraterna ville se 1% i resultat och de blågröna 1,5% (vilket deras budget dock bara når upp i för 2021, men inte för planåren). Ett bra resultat är viktigt bl.a när investeringstakten är såpass hög som den är i Ängelholms kommun, och p.g.a fortsatt kraftig befolkningstillväxt förväntas vara även i framtiden. Ett lågt resultat i det läget innebär att en kommun lever över sina tillgångar och lånar av framtiden.

  I inledningsanförandet, som blev Sverigedemokraternas enda anförande i budgetdebatten av hänsyn till att hålla nere längden på mötet och därmed risken för smittspridning, presenterade Sverigedemokraternas gruppledare vidare Sverigedemokraternas budgetförslag på en översiktlig nivå, helt utan att gå in på kronor och ören, som åhörarna istället ombads läsa i budgetförslaget. De flesta av besparingarna och satsningarna i Sverigedemokraternas budgetförslag finns inom familje- och utbildningsnämndens område samt inom det övergripande (mestadels kommunstyrelsens ansvar).

  Övergripande

  * Etableringsstöd bör göras om till etableringslån. Här har Sverigedemokraternas lagt ett uppdrag för att komma fram till mer i detalj hur man kan gå tillväga, men det står också klart att det finns pengar att hämta. Därutöver är det en viktig signal att bidrag inte är vägen framåt om man vill leva och bo i Sverige.

  * Minskat utnyttjande av konsulter och externa tjänster. Vissa områden inom en kommuns administration tenderar att svälla. Vi har därför lagt ett uppdrag om att utvärdera hur utnyttjandet av konsulter och externa tjänster kan minska på 3 års sikt. Det handlar om flera miljoner kr som kan sparas, även om minskningen bara skulle bli 10-20%.

  * Stopp för ekologiska livsmedel. Dessa har vissa miljömässiga fördelar, men är väldigt dyra och dämpar inte klimatpåverkan. Ofta kräver ekologiska livsmedel större odlingsarealer än vanliga livsmedel.

  * Besparing på politikers arvoden med 15%. Detta gäller både sedvanliga fasta arvoden och de s.k politiska sekreterartjänsterna där Sverigedemokraterna själva p.g.a vår mandatmässiga storlek uppbär ett högt stöd. Däremot vill vi inte ändra fritidspolitikernas timarvoden.

  * Besparing på mångfaldsåtgärder med 75%. Vi finner en hel del av dessa satsningar ”flummiga”, men en del av det är bra, främst det som går till åtgärder riktade mot äldre och funktionshindrade. Det anslag som blir över vill vi prioritera för dessa grupper.

  Familje- och utbildningsnämnden

  * Bespara på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Detta är en lagstadgad verksamhet, men det man ofta glömmer är att det också finns krav på sökande. Genom att ställa de kraven och därmed kunna neka modersmålsundervisning i många fall, införa mer distansundervisning, undervisa i större grupper och vid färre tillfällen, så är vi övertygade om att kostnaderna kan dämpas rejält. Alternativet är att se dessa kostnader svälla alltmer i takt med att en allt större andel av kommunens befolkning är född i ett annat land än Sverige.

  * Avveckla ”1 dator per elev” på lågstadiet. Vi saknar evidens för fördelarna och ser generellt goda resultat och bra lågstadieverksamhet även i kommuner som inte infört det här konceptet. Däremot ser vi högre nytta med ”1 dator per elev” i riktning mot högre årskurser.

  * Inrätta 2 nya tjänster för elever med särskilda behov. Vi ser tyvärr ökad psykisk ohälsa och bl.a fler utagerande elever och hemmasittare. Behov av resurser finns.

  * Inrätta skolkurator på skoltid. Psykisk ohälsa är inte schemalagd. Då bör heller inte möjligheten besöka kurator på skoltid vara det.

  * Återinrätta den 0,8 SYV-tjänst som togs bort 2020. Vägledning inför val av yrke och högre utbildningar är mycket viktigt och också en lagstadgad verksamhet.

  * Satsa 1 milj kr extra på stöd med anledning av Corona för 2022. Även om pandemin kommer vara över under 2021 så kommer en del effekter finnas kvar i efterdyningarna som berör skolans område. Vi tror det är klokt att ta höjd för det.

  * Utbilda skolpersonal i hedersproblematik.

  Nämnden för omsorg och stöd

  Ett större statsstöd är på ingång för de kommande 3 åren och Sverigedemokraterna har tagit fram några prioritetspunkter för hur det bl.a kan användas, utan inbördes ordning:

  * Att ej genomföra middagsvalet, d.v.s. att behålla varm mat inom äldreomsorgen

  * Att satsa på heltid som norm utan delade turer

  * Att satsa på en fortsättning av de viktiga uppgifter som trygghetsvärdinnor, kuratorer och syn/hörselinstruktörer haft. Det måste inte nödvändigtvis vara en anställning för varje, men det är viktigt att det ur brukarnas synvinkel inte upplevs att något viktigt tas ifrån dem.

  * Vi vill satsa på att motverka ensamhet bland äldre, vilket vi också har ett uppdrag för.

  * Vi vill satsa på att all personal inom äldreomsorgen skall har goda kunskaper i såväl skriven som talad svenska.

  Övrigt

  Inom de mindre nämnderna har Sverigedemokraterna en satsning, dock inte så stor som majoritetens, på utökade aktiviteter inom kulturskolan. Vi har även en satsning på fortsatt kommunalt stöd till brandbilsmuséet på Heagården och en satsning på insatser mot klotter och vandalisering.

  På investeringsbudgetens sida har vi hälften så stora satsningar som majoriteten när det gäller fossilfria transportmedel och konstinköp, men istället större satsningar på översvämningsåtgärder och upprustning av badstränder.

  När det gäller mål och uppdrag så framgår de liksom övriga detaljer i Sverigedemokraternas budgetförslag.

  Sverigedemokraternas budgetförslag uppmärksammades också i en artikel av HD/NST, som i stort sett ger en bra sammanfattning. Det vi säger om statliga bidrag är dock inte att vi misstror utbetalningen av de bidrag som beslutats, utan att kommunen inte på sikt kan lita på att de fortsätter kompensera för de negativa effekter regeringspolitiken har på ekonomin i Sveriges kommuner, inklusive vår egen.