Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 2

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • God Jul och Gott Nytt År

  Av patrik.ohlsson den 20 december, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Ängelholm önskar alla medlemmar och övriga läsare
  en God Jul och ett Gott Nytt År

 • Kommunfullmäktige Budget 23 november 2020

  Av patrik.ohlsson den 24 november, 2020
  0
  0

  Även det årliga kommunfullmäktigemötet om budget för nästkommande år samt 2 ytterligare planår, hölls med reducerad styrka 31 av 51 ledamöter. Mötet blev också ovanligt kort, ca 3 timmar, trots att även ärendena avsedda för kommunfullmäktige 30 november hade lyfts in på dagens möte, så att mötet 30 november kunde ställas in. Reducerad styrka, inställda möten, handsprit i lokalen, stora avstånd mellan ledamöterna, ingen fikapaus o.s.v – alla möjliga åtgärder vidtogs för att minska risken för smittspridning. Det arbetas nu även på att kunna hålla kommunfullmäktigemöten på distans, om så behövs.

  I vanlig ordning höll partiernas gruppledare sina inledningsanföranden på ca 5-10 minuter vardera. Gruppledarna gick, också i den sedvanliga ordningen, ut i partiernas storleksordning vilket innebär att Robin Holmberg (M) inledde, följd av Lars Nyander (S) och sedan Patrik Ohlsson (SD).

  Patrik gav ett sammandrag av Sverigedemokraternas budgetförslag. Inledningsvis konstaterade han att Ängelholm under de senaste 8 åren varit en exempellös skattehöjarkommun, där skattesatsen ökat med 1 kr och 45 öre sedan 2013, att jämföra med 11 öre i genomsnitt för Sverige som helhet. Han framhöll vidare att Sverigedemokraterna är det parti som håller hårdast i kommunens pengar och bäst värnar kommunens resultat, även om inte ens Sverigedemokraterna når upp i de 2% årligt resultat som rekommenderas av SKR (Sveriges kommuner och regioner). Striden stod i år heller inte om skattesatsen där alla var eniga om oförändrad skattesats 20,49 utan om resultatet, där Engelholmspartiet ville förbruka alla medel, Socialdemokraterna ville se 1% i resultat och de blågröna 1,5% (vilket deras budget dock bara når upp i för 2021, men inte för planåren). Ett bra resultat är viktigt bl.a när investeringstakten är såpass hög som den är i Ängelholms kommun, och p.g.a fortsatt kraftig befolkningstillväxt förväntas vara även i framtiden. Ett lågt resultat i det läget innebär att en kommun lever över sina tillgångar och lånar av framtiden.

  I inledningsanförandet, som blev Sverigedemokraternas enda anförande i budgetdebatten av hänsyn till att hålla nere längden på mötet och därmed risken för smittspridning, presenterade Sverigedemokraternas gruppledare vidare Sverigedemokraternas budgetförslag på en översiktlig nivå, helt utan att gå in på kronor och ören, som åhörarna istället ombads läsa i budgetförslaget. De flesta av besparingarna och satsningarna i Sverigedemokraternas budgetförslag finns inom familje- och utbildningsnämndens område samt inom det övergripande (mestadels kommunstyrelsens ansvar).

  Övergripande

  * Etableringsstöd bör göras om till etableringslån. Här har Sverigedemokraternas lagt ett uppdrag för att komma fram till mer i detalj hur man kan gå tillväga, men det står också klart att det finns pengar att hämta. Därutöver är det en viktig signal att bidrag inte är vägen framåt om man vill leva och bo i Sverige.

  * Minskat utnyttjande av konsulter och externa tjänster. Vissa områden inom en kommuns administration tenderar att svälla. Vi har därför lagt ett uppdrag om att utvärdera hur utnyttjandet av konsulter och externa tjänster kan minska på 3 års sikt. Det handlar om flera miljoner kr som kan sparas, även om minskningen bara skulle bli 10-20%.

  * Stopp för ekologiska livsmedel. Dessa har vissa miljömässiga fördelar, men är väldigt dyra och dämpar inte klimatpåverkan. Ofta kräver ekologiska livsmedel större odlingsarealer än vanliga livsmedel.

  * Besparing på politikers arvoden med 15%. Detta gäller både sedvanliga fasta arvoden och de s.k politiska sekreterartjänsterna där Sverigedemokraterna själva p.g.a vår mandatmässiga storlek uppbär ett högt stöd. Däremot vill vi inte ändra fritidspolitikernas timarvoden.

  * Besparing på mångfaldsåtgärder med 75%. Vi finner en hel del av dessa satsningar ”flummiga”, men en del av det är bra, främst det som går till åtgärder riktade mot äldre och funktionshindrade. Det anslag som blir över vill vi prioritera för dessa grupper.

  Familje- och utbildningsnämnden

  * Bespara på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Detta är en lagstadgad verksamhet, men det man ofta glömmer är att det också finns krav på sökande. Genom att ställa de kraven och därmed kunna neka modersmålsundervisning i många fall, införa mer distansundervisning, undervisa i större grupper och vid färre tillfällen, så är vi övertygade om att kostnaderna kan dämpas rejält. Alternativet är att se dessa kostnader svälla alltmer i takt med att en allt större andel av kommunens befolkning är född i ett annat land än Sverige.

  * Avveckla ”1 dator per elev” på lågstadiet. Vi saknar evidens för fördelarna och ser generellt goda resultat och bra lågstadieverksamhet även i kommuner som inte infört det här konceptet. Däremot ser vi högre nytta med ”1 dator per elev” i riktning mot högre årskurser.

  * Inrätta 2 nya tjänster för elever med särskilda behov. Vi ser tyvärr ökad psykisk ohälsa och bl.a fler utagerande elever och hemmasittare. Behov av resurser finns.

  * Inrätta skolkurator på skoltid. Psykisk ohälsa är inte schemalagd. Då bör heller inte möjligheten besöka kurator på skoltid vara det.

  * Återinrätta den 0,8 SYV-tjänst som togs bort 2020. Vägledning inför val av yrke och högre utbildningar är mycket viktigt och också en lagstadgad verksamhet.

  * Satsa 1 milj kr extra på stöd med anledning av Corona för 2022. Även om pandemin kommer vara över under 2021 så kommer en del effekter finnas kvar i efterdyningarna som berör skolans område. Vi tror det är klokt att ta höjd för det.

  * Utbilda skolpersonal i hedersproblematik.

  Nämnden för omsorg och stöd

  Ett större statsstöd är på ingång för de kommande 3 åren och Sverigedemokraterna har tagit fram några prioritetspunkter för hur det bl.a kan användas, utan inbördes ordning:

  * Att ej genomföra middagsvalet, d.v.s. att behålla varm mat inom äldreomsorgen

  * Att satsa på heltid som norm utan delade turer

  * Att satsa på en fortsättning av de viktiga uppgifter som trygghetsvärdinnor, kuratorer och syn/hörselinstruktörer haft. Det måste inte nödvändigtvis vara en anställning för varje, men det är viktigt att det ur brukarnas synvinkel inte upplevs att något viktigt tas ifrån dem.

  * Vi vill satsa på att motverka ensamhet bland äldre, vilket vi också har ett uppdrag för.

  * Vi vill satsa på att all personal inom äldreomsorgen skall har goda kunskaper i såväl skriven som talad svenska.

  Övrigt

  Inom de mindre nämnderna har Sverigedemokraterna en satsning, dock inte så stor som majoritetens, på utökade aktiviteter inom kulturskolan. Vi har även en satsning på fortsatt kommunalt stöd till brandbilsmuséet på Heagården och en satsning på insatser mot klotter och vandalisering.

  På investeringsbudgetens sida har vi hälften så stora satsningar som majoriteten när det gäller fossilfria transportmedel och konstinköp, men istället större satsningar på översvämningsåtgärder och upprustning av badstränder.

  När det gäller mål och uppdrag så framgår de liksom övriga detaljer i Sverigedemokraternas budgetförslag.

  Sverigedemokraternas budgetförslag uppmärksammades också i en artikel av HD/NST, som i stort sett ger en bra sammanfattning. Det vi säger om statliga bidrag är dock inte att vi misstror utbetalningen av de bidrag som beslutats, utan att kommunen inte på sikt kan lita på att de fortsätter kompensera för de negativa effekter regeringspolitiken har på ekonomin i Sveriges kommuner, inklusive vår egen.

 • Kommunfullmäktige 26 oktober 2020

  Av patrik.ohlsson den 31 oktober, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställde en fråga till ordförande för nämnden i omsorg och stöd, Ingela Sylwander, gällande de statliga stöd som tagits upp i de blågrönas budgetförslag. Svaret på frågan var i stort sett att ingen planering ännu finns, och att alla omständigheter kring medlen ännu inte var fastlagda. Sverigedemokraterna framförde synpunkten att det är stora summor de handlar om, och att det förstås varit önskvärt att det fanns någon planering för dem i de styrandes budgetförslag, men att vi också kan acceptera svaret och hoppas på en snar planering för dem där politiken skall få säga sitt.

  Beredningsrapporten om förstudien till hållbarhetsplan gav ingen längre debatt, och beslutades enhälligt. Sverigedemokraterna kan absolut ställa upp på lite ryggdunk för ett bra arbete, både av respekt för beredningens presidium och tjänstemän och för de ledamöter i beredningen som deltagit i arbetet, men vi var i princip de enda som också hade kritiska synpunkter.

  * En stark ambition fastslås i rapporten om att Ängelholms kommun skall vara den första i Sverige att skydda åkermark. Här är det på sin plats att påpeka att åkermark redan är skyddad enligt lagen, och att man med denna ambition måste ha en ingång i HUR man vill agera för att uppnå något mer. Vi ser heller inte från Sverigedemokraternas sida hur ambitionen kan kombineras med det övergripande målet om 1% årlig befolkningstillväxt i kommunen.

  * Klimatneutralitet är en ambition i dokumentet, och 2035 anges som slutår för när det skall ha uppnått. Sverigedemokraterna vill betona att omvärldsutvecklingen avgör om det kommer vara realistiskt eller inte, och påminde om att årtal för klimatneutralitet har en tendens att flyttas framåt efterhand som de blir orimliga.

  * Positiv kritik gavs angående att rapporten tar upp upphandlingar och upphandlingspolicy som en möjlighet till positiv miljöpåverkan. Kommunen gör upphandlingar för 300-400 miljoner kronor om året, så här finns givetvis möjligheter att göra rätt kraftiga avtryck i önskad riktning, även vid mindre förändringar.

  * Sverigedemokraterna berömde också beredningen för att ha anordnat en mycket intressant föreläsning i november 2019 med Stellan Tengroth och Leif Lithander, men beklagade att föreläsningen inte tillåtits ett större utrymme i rapporten. Föreläsningen kallades ”Elefanten i rummet” och tog upp frågan om evig tillväxt i en ändlig värld, med stort fokus på det ohållbara i en ständigt ökande befolkning.

  Sverigedemokraterna biföll S-motionen om en plan för laddstolpar, men påminde om att det kanske inte är den högst prioriterade frågan i kommunens mindre byar att det ska finnas en laddstolpe. Samtidigt är det troligen för de mindre orterna en plan behövs, eftersom marknaden lär reglera det på egen hand i Ängelholms tätort och troligen även på sikt i de större kransorterna.

  I ärendet om strukturen för de kommunala bolagen var partierna överens om det mesta, MEN Sverigedemokraterna yrkade på ändring av 2 meningar i ägardirektiven för de respektive bolagen. Det vi ville ändra gällde en mening som fastslog att kompetens skulle användas som kriterium vid anställning i första hand, och mångfaldsaspekter i andra hand. Det befarar vi kan leda till diskriminering. Vi vill inte på några villkor riskera att någon p.g.a t.ex fel religion eller fel hudfärg nekas anställning i Ängelholms kommun. Kompetens skall vara enda kriterium för anställning, och givetvis ingår i begreppet kompetens i sig många aspekter, alltifrån social till fackmannamässig. Vi föreslog därför att nämnd mening istället skulle ersättas med en mening som betonade att diskriminering och särbehandling inte skall förekomma överhuvudtaget inom de kommunala bolagen.

  I ärendet om ökade ekonomiska anslag till revisionen fanns 3 förslag. S och V ville höja med 250 tkr, de blågröna med 100 tkr och Sverigedemokraterna med 60 tkr, årligen. De blågrönas och Sverigedemokraternas förslag skulle dock båda innebära 100 tkr mer till revisorernas verksamhet, men i Sverigedemokraternas fall med annan finansiering. Den linje Sverigedemokraterna driver om sänkta fasta arvoden i alla politiska sammanhang, inte enbart vad gäller revisorerna, skulle nämligen ge de återstående 40 tkr. På så vis hade 60 tkr i ökade anslag räckt för att ge de behövliga 100 tkr extra till revisorernas verksamhet.

 • Fråga om statliga stöd till äldreomsorgen

  Av patrik.ohlsson den 31 oktober, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en fråga till ordförande i nämnden för omsorg och stöd gällande statligt stöd till äldreomsorgen. Klicka här för att läsa frågan.

 • Kommunfullmäktige 28 september 2020

  Av patrik.ohlsson den 3 oktober, 2020
  0
  0

  Det eventuellt sista mötet med reducerat manskap i kommunfullmäktige varade ungefär 2 timmar. En målsättning finns att återgå till fullt manskap inför oktober månads kommunfullmäktige, men utvecklingen av Corona blir avgörande.

  Sverigedemokraterna ställde vid kvällens möte en fråga till ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid gällande kommunens konstinköp. Sådana görs för 200 tkr årligen och vi finner det viktigt med transparens och att vi får veta hur skattemedel används även i detta fall. Svaret var intressant och informativt, men övertygade oss inte om att 200 tkr i årliga konstinköp är motiverat.

  I ärendet om att godkänna uppföljningen om ”Ung omsorg” från nämnden för omsorg och stöd, välkomnade Sverigedemokraterna att detta kommer fortsätta och utvecklas. Sverigedemokraterna drev på för detta i vårt budgetförslag för år 2020.

  Sverigedemokraternas motion om drogpolicy och narkotikahundar behandlades på mötet. Det finns ett mångårigt problem med att narkotika förekommer på Ängelholms skolor och motionen var ett steg för att skärpa kommunens arbete mot detta och underlätta för polis att använda narkotikahund på skolorna. Motionen föll tyvärr med 7-24 vid voteringen.