Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018

  Av patrik.ohlsson den 15 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag för 2018 och plan för 2019-2020.
  Klicka på bilden nedan.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 30/10

  Av patrik.ohlsson den 4 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna interpellerade vid mötet Välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson angående flickors mående i Ängelholms skolor. Den hållbarhetsrapport som presenterades under våren 2017 visade på stora problem med hälsotalen i denna grupp, och skolan upplevs som en stressfaktor. Problemet är nationellt, men Ängelholms siffror har avvikig negativt åtminstone vid jämförelse med övriga skånska kommuner.

  Svaret på interpellationen angav att lärare får utbildning i bl.a. stresshantering för elever, och att sådana kurser ingår även i undervisningen för eleverna. Svaret innehöll också bl.a. information om elevhälsans arbete. Frågan är naturligtvis komplicerad och handlar om ungas utveckling. Ingen kommunpolitik i världen kan ta bort all ohälsa bland unga, men det är kritiskt viktigt att kommunen avsätter de resurser som behövs för att kunna göra allt som går i skolorna för att hantera problemen. På följdfrågan om Britt-Marie ansåg att elevhälsan får tillräckligt med resurser, så var svaret Ja. Vid samtal med en lärare i samband med interpellationen framkom också synpunkten att kvaliteten på lärarna har stor betydelse för elevernas stressnivå. Av det kan vi dra slutsatsen att kommunen även av elevhälsoskäl behöver arbeta hårt med att lyckas anställa bra lärare i de kommunala skolorna.

  Bland beslutsärendena återfanns först köpet av Kronoskogen, som varit omdebatterat p.g.a att kommunen hamnade i en budgivningssits där prislappen sprang iväg till 72 miljoner kr. Sverigedemokraterna hade inga möjligheter påverka förutsättningarna, utan hade endast möjlighet ta ställning mellan liggande bud och att avslå köpet med följd att privat skogsägare kan ta över och hantera Kronoskogen på ett sätt som inte ligger i kommuninvånarnas intresse, inkl risk för kalhuggningar och nyplantering. Vi såg inget annat alternativ än att bifalla beslutet, eftersom alternativet var värre.

  Sverigedemokraterna biföll planprogrammet för stationsområdet, men skickade med en notis om att vi inte kommer acceptera bebyggelse i Järnvägsparken såsom den föreslagits i skissen. Där kan vi agera vidare när detaljplanen kommer, och kommer då som mest kunna acceptera en byggnad parallellt med Järnvägsgatan vid cykelställets nuvarande placering. Engelholmspartiet försökte ta poäng på att den nya parkeringsnormen som antogs i samband med detta, skulle vara ”bilfientlig”. Vi är vaksamma för olika typer av slag mot biltrafiken från Sverigedemokraternas sida, men har inte uppfattat normen som särskilt politisk, utan mest bara baserad på de förändringar som förväntas på sikt, och hur det påverkar antalet parkeringar som bör uppföras vid nybyggnation.

  Kompetensförsörjningsplan bifölls av ett enigt kommunfullmäktige, och vi gläds åt att det frö Sverigedemokraterna sådde för 2 år sedan i frågan, givit frukt i form av denna plan. Samtidigt betonade SD i debatten att kompetensförsörjning handlar om mer än bara att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns prognoser som visar inom vilka yrken det kan förväntas bli brist på personal framöver och de bör kommunen följa, så att den kan agera i god tid.

  HD/NST skriver om stationsområdet. Klicka här.

 • Interpellation om flickors mående i skolan

  Av patrik.ohlsson den 21 oktober, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en interpellation om flickors mående i skolan.
  Klicka på bilden nedan.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 25/9 2017

  Av patrik.ohlsson den 26 september, 2017
  0
  0

  Kommunfullmäktige är den instans som oftast innehåller beslut av principiell karaktär och som påverkar budget. Därför har vi sedan 2006 på vår hemsida minituöst rapporterat om dessa, och det tänker vi fortsätta med.

  Kvällens referat börjar dock med kommunstyrelsemöte 13/9, varifrån vi på vår hemsida refererar endast vid beslut som är särskilt värda att rapportera om.

  I ärendet gällande försäljning av mark vid Karikans förskola i Hjärnarp till AB Ängelholmslokaler, syftande till att uppföra konceptbostäder främst tänkta för asylsökare som Migrationsverket påtvingat Ängelholms kommun att ta emot, yrkade Sverigedemokraterna som enda parti avslag.

  Vi har inte velat gå emot hela det förslag som tagits tidigare gällande ett drygt 10tal konceptboenden, främst eftersom alternativet lätt kunde blivit att kommunen tvingats hyra in mycket dyra boenden på t.ex hotell eller dylikt. SD nöjde sig därför med att markera att det är en följd av en politik, som aldrig blivit verklighet om vår politik följts för riket som helhet.

  I fallet med konceptboendet vid Karikans förskola såg vi dock särskilda skäl, främst p.g.a. läget i ett grönområde nära förskolan, och eftersom detaljplanen aldrig varit tänkt för annat än villatomter i områdets still och absolut inte för 2vånings flerfamiljsboenden. Vi hade också gjort ett studiebesök i området och pratat med berörda och närboende.


  Till kommunfullmäktigemötet 27/9:

  Kvällens möte saknade både beredningsdebatter och interpellationer, och blev därför avstökat på ca 2 timmar.

  I debatten om att införa flerårsbudget var Sverigedemokraterna första parti ut att vara kritiskt, och menade att man bör se på andra sätt att effektivisera budgetarbetet, t.ex genom tydligare målstyrning. SD’s kritik mot flerårsbudget riktades bl.a mot

  * att det är prövat hittills endast i 2 mindre kommuner,
  * att vi måste erkänna att det politiska utrymmet av total budget endast berör ca 2%, och att det ”labila” utrymme som finns att stabilisera därför är begränsat,
  * att mycket händer under 2-4 år i en kommun, som behöver pareras i årlig budget.

  De flesta övriga partier anslöt till kritiken, varefter det klubbades att inte fortsätta utreda frågan.

  Full politisk enighet rådde bl.a i ärendena om att försälja mark för Bjäre Chips etablering i kommunen, och att uppföra ett tak över publikplatserna vid scenen i Hembygdsparken.

  Enighet rådde även i frågan om ny valkretsindelning inför 2018 års allmänna val, från nuvarande 2 till 1 valkrets. Sverigedemokraterna påpekade att beslutet tas med kniven mot strupen eftersom vallagen inte ger oss andra möjligheter, och att man kunde önskat större kommunal frihet att besluta i frågan. Sverigedemokraterna påminde också, utan att att lägga någon särskild värdering i det, att den nya ordningen innebär att mindre partier får lättare att komma in i kommunfullmäktige, och som kuriosa att även Vänsterpartiet hade kommit in i Ängelholms kommunfullmäktige, om ordningen gällt i 2014s kommunval.

 • Kommunfullmäktige 28/8 2017

  Av patrik.ohlsson den 9 september, 2017
  0
  0

  Vägledningsdebatt hölls på begäran av beredningen för samhällsbyggnad, gällande uppdraget om stadsmiljöer och mötesplatser. Beredningen ville ha svar vilka tätorter uppdraget skall omfatta och om avgränsningar skall vara lika för stadsmiljöer och mötesplatser. Partierna var relativt överens om att stadsmiljöfrågan i princip bara berör Ängelholms tätort och möjligen de 3 största kransorterna, och om att mötesplatserna är viktiga även för småorterna i kommunen. Sverigedemokraterna påminde om sin tidigare kamp för att behålla biblioteksfilialerna även i de mindre småorterna, men att majoriteten lade ner dessa.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag till Engelholmspartiets motion om att bl.a införa parkeringsskivor. Vi bedömer att förslaget innebär för höga kostnader i ett läge där kommunens ekonomi är ansträngd och ytterligare skattehöjningar hotar. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag till 2 motioner om att uppgradera fritidsverksamhet och utvidga idrotts/friluftsaktiviteter i skolan. Motionerna byggde på bra idéer, men slog samtidigt in öppna dörrar eftersom kommunen redan arbetar med frågorna. Motionerna skulle krävt anställningar av fler pedagoger med omedelbar verkan, och vi ser gärna på alternativa lösningar som även håller på sikt. Motionerna avslogs av kommunfullmäktige.

  Uppdraget om möjligheten att låta krogarna medverka till finansiering av centrumvakter återrapporterades till kommunfullmäktige. Tyvärr har intresset till medverkan från krögarna varit svagt, trots att ett lugnt och tryggt centrum i högsta grad ligger i deras intresse. Sverigedemokraterna uppmanade kommunen att fortsätta arbeta med att åstadkomma ett gott samarbete med krögarna, överhuvudtaget och kring säkerhetsfrågorna i centrum.

  Vid genomgången av obesvarade motioner uppmärksammade Sverigedemokraterna att SD-motionen om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom hemtjänsten, planeras komma upp för behandling under hösten. Den har ”bara” väntat i 3 år.

  Ny översiktsplan antogs för Ängelholms kommun. SD såg 4 områden som planen behövde ta tillräcklig hänsyn till för att kunna få vårt stöd.
  * Fortsatt kraftig befolkningstillväxt.
  * Värre stormar och havsnivåhöjning.
  * Generellt sämre ekonomiska förhållanden.
  * Ändrad befolkningsstruktur.
  Sverigedemokraterna ansåg att planen nöjaktigt tog hänsyn till dessa 4 områden, varför vi valde att stödja den (HD/NST skriver felaktigt att vi avstod)

  HD/NST skriver om översiktsplanen. Klicka här.