Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • God Jul och Gott Nytt År

  Av patrik.ohlsson den 21 december, 2016
  1
  0
  God Jul

  Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun önskar alla besökare av vår hemsida en God Jul och ett Gott Nytt År.

 • Kommunfullmäktige 12/12 2016

  Av patrik.ohlsson den 13 december, 2016
  0
  0

  Årets sista kommunfullmäktigemöte avslutades som vanligt med julbord, men dessförinnan hanns några intressanta ärenden med.

  En interpellation från Patrik Ohlsson om smittspridning i skolorna debatterades. Välfärdsnämndens ordförande gav medhåll till att problemet var relaterat till utomnordisk invandring. Däremot ifrågasatte ett per ledamöter från M och C att så skulle vara fallet. Källa för det finns bl.a. hos Folkhälsomyndigheten. Patrik skickade som slutord i debatten med vikten av att kommunen överväger att se över sina riktlinjer kring smittspridning i skolorna, samt att ha en god omvärldsbevakning i frågan, eftersom smittorisksituationen snabbt förändrats och resistens är ett nytt fenomen och ett stort hot mot folkhälsan.

  Det var slutdebatt om beredningsrapporten om ”Ungdomskommunen”. Sverigedemokraterna var i stort sett positiva till rapporten, och räknar med att bifalla den.

  Lika positiva var vi däremot inte till beredningsrapporten om ”En trygg och säker kommun”, som debatterades främst vid föregående kommunfullmäktigemöte. Sverigedemokraterna yrkade återremiss i första hand och i andra hand avslag. Reservationen som sedan lades, efter att rapporten bifallits av majoriteten, löd:

  Sverigedemokraterna yrkade i första hand återremiss och i andra hand avslag, av 2 huvudsakliga skäl:

  * Vi anser inte att den inledande formuleringen ”Människor i västvärlden har aldrig varit säkrare än idag men ändå känner vi oss mer otrygga” är korrekt, och ansåg därför att den skulle strykas.

  * Vi anser att varje referens till Ängelholm som en intolerant kommun, borde ha strukits ur rapporten. Det går bra att arbeta mot intolerans av alla sorter utan att marknadsföra kommunen som särskilt intolerant. Vi anser heller inte att hänvisade rapporter på ett trovärdigt sätt leder till den slutsatsen.

 • Interpellation smittspridning

  Av patrik.ohlsson den 13 december, 2016
  1
  0

  Klicka på bilden nedan för att läsa Sverigedemokraternas interpellation om smittspridning, inklusive svar från Välfärdsnämndens ordförande. Interpellationsdebatten ägde rum den 14 dec 2016.
  tumnagel

 • Kommunfullmäktige 28/11 2016

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2016
  1
  0

  Av kvällens ärenden stod Sverigedemokraterna ensamma i 2.

  Beredningen för samhällsutveckling presenterade sin rapport om en trygg och säker kommun, för slutdebatt.

  Sverigedemokraterna var kritiska till själva attityden i rapporten, genomsyrad av att problem inte är verkliga utan främst upplevda. Formuleringar som ”Människor i västvärlden har aldrig varit säkrare än idag, men ändå känner vi oss mer otrygga” kan vi inte ställa upp på. Vi förstår heller inte varför man använder sådana kontroversiella formuleringar om omvärlden i en rapport som skall handla om Ängelholms kommun. Det finns absolut ingen trovärdig forskning som visar att människors säkerhet skulle ha ökat i västvärden. Tvärtom har vi under senare år och decennier sett nya allvarliga samhällsproblem dyka upp, som brinnande förorter, attacker mot utryckningspersonal, allvarlig segregation mellan svenskar och utlandsfödda, dagliga skjutningar i våra storstäder, etc.

  Vi var också kritiska till att man i rapporten använder tvivelaktiga slutsatser om att Ängelholm skulle vara ”den näst mest intoleranta kommunen i Skåne”. Det grundar sig i en rapport från Internationella handelshögskolan i Jönköping från 2009, där frågeställningarna i princip går ut på vem man vill bo granne med. Däremot hanterar rapporten ingenting om hur man bemöter medmänniskor av olika bakgrund i vardagen. Ett gymnasiearbete från 2015 används sedan av våra politiska motståndare för att befästa den alltmer åldersdigna rapporten från 2009. SD’s gruppledare Patrik Ohlsson angrep rapporten och dess slutsatser från talarstolen, även med tanke på den dåliga marknadsföring det innebär att sprida alstrets slutsatser i tid och otid, nu även i den här beredningsrapporten.

  Beredningsrapporten var inte föremål för beslut denna gång, men Sverigedemokraterna kommer få svårt att yrka bifall till den om ovanstående 2 kritiker inte hörsammas i slutprodukten.

  I debatten fick SD också kritik från ett par andra ledamöter för att ha kritiserat rapporten (!), med tanke på nedlagt arbete hos beredningen och dess presidium. Skulle man resonera på det viset generellt, så skulle politikerna aldrig kunna ha olika åsikter i kommunfullmäktige. Det är möjligt det lät som hård kritik i talarstolen, och ja den var nog rätt hård, men samtidigt gav SD’s gruppledare också beredningen beröm för en i stora delar bra rapport. Dock finns för SD’s del ett par större stötestenar, och vi var tydliga med vilka de är.

  I ärendet om försäljning av Vejby 254:2 på Sanatorievägen till Vejby IF, gick Sverigedemokraterna också, som enda parti, emot. Vi la också en reservation enligt följande:

  Sverigedemokraterna inser att fastigheten och dess tänkta kommande användning är attraktiv för kommunen, med tanke på situationen kring mottagandet av asylsökare. Vi har dock invändningar mot att resonemanget varit att föredra Vejby IF AB före annan köpare p.g.a. vad som kallas ”socialt engagemang”, även om annan köpare kunnat erbjuda högre köpeskilling. Det kan enligt vår uppfattning bryta mot likabehandlingsprincipen, och möjligen också innebära en dålig affär ekonomiskt för kommunen. Även om det p.g.a omständigheterna är en ekonomiskt acceptabel affär för kommunen, så vill vi påpeka att försäljningen uppstår som följd av att kommunen påtvingas extremt stora antal asylsökare, med den orimliga påfrestning det innebär för bl.a bostadssituationen i kommunen.

  Utöver denna skriftliga reservation kan påpekas att SD också framförde kritik från talarstolen om att kommunen gjort en dålig affär i minst en av ändarna, kanske båda, med tanke på att villan köptes för 3 miljoner kronor 2007 och nu säljs för 1 miljon kr, dessutom i ett läge där huspriserna har gått upp.

  HD skriver om Vejbyärendet

 • Kommunfullmäktige budget 21/11 2016

  Av patrik.ohlsson den 22 november, 2016
  0
  0

  Kommunfullmäktigemöte hölls med start kl 16.00 och slut kl 21.30 gällande kommunal budget för 2017 och plan för 2018-2019. Sverigedemokraterna pläderade och kämpade in i det sista för vårt eget förslag. Debattens vågor gick höga, men som brukligt i Ängelholms kommunfullmäktige, skilde alla på sak och person.

  Patrik Ohlsson utnyttjade nästan alla sina 10 minuter för inledningsanförande, och anförandet innehöll en bild av läget enligt SD’s uppfattning och en sammanfattning av Sverigedemokraternas budgetförslag. Det fanns inte tid att beröra allt, men de viktigaste besparingarna och de viktigaste satsningarna drogs, liksom Sverigedemokraternas yrkanden om mål och ett sammandrag av uppdragen. Patrik påminde om hur det varit en hård debatt i kommunfullmäktige 3 år tidigare i samband med att Sverigedemokraterna la en motion om att utreda kostnaderna för asylinvandringen till kommunen. Den gången stod Sverigedemokraterna ensamma och utskällda. Inför kvällens budgetdebatt hade budgetberedningen (d.v.s. Engelholmspartiet och Socialdemokraterna) i sitt förslag med ett uppdrag till förvaltningen i samma anda som den motionen, d.v.s. att bättre utreda kostnaderna kring nämnda typ av invandring.

  ccc

  SD’s gruppledare Patrik Ohlsson i talarstolen

  Kvällen tog sedan en oväntad vändning efter att S och EP ajournerat sig, och därefter återkom med en helt ny skattesats, sänkt 50 öre från 95 till 45 öre. Vi förstod från Sverigedemokraternas sida att något sådant skulle kunna hända, inte minst eftersom vi redan i vårt skriftliga förslag meddelat att vi aldrig kunde stödja en skattehöjning på 95 öre. S+EP visste således redan på förhand att de aldrig skulle kunna få majoritet i KF för sitt ursprungliga förslag. Vi var heller inte säkra på om 4klövern skulle stå fast vid sitt förslag på ingen skattehöjning.

  Vi hade därför förberett oss genom att ta ett beslut i vår kommunfullmäktigegrupp före kommunfullmäktigemötet, om att i slutvoteringen stödja budgetförslag som kom tillräckligt nära vårt eget, och vi hade fastställt en regel för omständigheterna. Det förslag som kom inom 15 öre från vår föreslagna skattesats och som samtidigt inte skar i de 6,6 miljoner kronorna till huvuduppdrag Hälsa (rörande främst äldreomsorgen), skulle få vårt stöd. D.v.s. vi gjorde det enkelt för oss och drog en tydlig linje med dessa 2 villkor. Om ingen sida uppfyllde dem, skulle vi lagt ner rösterna vid slutvoteringen.

  Liksom Patrik sa från kommunfullmäktiges talarstol så har Sverigedemokraterna pratat med både alliansen och S+EP inför det här budgetförslaget, mer eller mindre. Vi har varit ganska tydliga med att vi lägger ner våra röster i slutomgången om inte något av förslagen kommer tillräckligt nära vårt eget. När S och EP ändrade sitt förslag så pass drastiskt under brinnande möte, så kom de inom den 15öresgräns Sverigedemokraterna fastslagit vid vårt förmöte. De andra villkoret var också uppfyllt, d.v.s. att inte röra budgetberedningens ursprungliga förslag på 6,6 miljoner kr utöver ram till huvuduppdrag Hälsa. Så saken var därmed klar. Ingen utanför Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp kände dock till vår beslutade regel för stöd, skall också sägas. Däremot visste nog alla i stora drag vad som skulle krävas för stöd från SD vid slutvoteringen.

  När Sverigedemokraterna nu tippade vågskålen till förmån för EP’s och S’ ändrade förslag med kraftigt reducerad skattesats, med röstsiffrorna 26-24 och 1 nerlagd, så fanns förstås en liten beska i att vi röstade för något som inte fullt ut hade vårt stöd. Vi konstaterar dock att S+EP-förslaget hade fördelar som 4klöverns (M+KD+C+MP) saknade, i förhållande till vårt eget budgetförslag.

  * Skattesatsen låg 10 öre ifrån vårt eget förslag (4klövern låg 35 öre ifrån).
  * Äldreomsorgen, fick liksom i vårt eget förslag en i vårt tycke nödvändig satsning utöver den strama ramen på knappt 7 miljoner kr.
  * 3 uppdrag var med i EP+S-förslag som Sverigedemokraterna hade med som enda parti i sitt förslag året före. (4klövern hade inte med några av våra förslag).

  Det sätt vi hade i slutomröstningen för att längst möjligt påverka i vår egen riktning, var därför att stödja EP+S-förslaget. Det är som avslutning värt att påpeka att budget bestäms för ett år i taget och varje år bedöms för sig.

  HD/NST skriver om kommunfullmäktigemötet