Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 4

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Sverigedemokraterna motsätter sig landmärke vid sjukhuset

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna motsätter sig som enda parti det enorma höghus som planeras på sjukhusområdet och valde därför att yrka avslag till att gå vidare mot att ta fram en detaljplan. För att få svart på vitt begärde vi votering i kommunstyrelsen och förlorade den med 1-14.

  Som alternativ hade vi däremot kunnat tänka oss en byggnad med snarlikt syfte (hotellverksamhet), men som smält in bättre i omgivningarna och inte fått landmärkeskaraktär.

  För att läsa mer om ärendet på HD/NST, klicka här.

 • Kommunfullmäktige 27/11

  Av patrik.ohlsson den 3 december, 2017
  0
  0

  Kvällens längsta debatt handlade om försäljningen av Parkskolan.
  Sverigedemokraterna har alltid en pragmatisk syn på vad som bör ägas kommunalt resp. av privata aktörer. När det gäller Parkskolan så har uppstått ett gynnsamt läge för försäljning till aktörer som kan och vill utveckla byggnaden, samtidigt som kommunen stått och stampat alltför länge utan att komma fram till några bättre alternativ. Under tiden står byggnaden och kostar pengar – skattebetalarnas pengar.

  För Sverigedemokraternas del var alternativet därför ganska uppenbart i det här fallet, och vi kände att vi ville medverka till att öppna för försäljning. Kommunen har fortfarande möjligheten att påverka villkoren, och där betonade vi vikten av att fasaderna i mesta möjliga mån bevaras, samt att man tar tillvara möjligheterna att utveckla Stadsparken. Kommunfullmäktige beslutade med 34 röster mot 16 att inleda försäljningsprocessen av Parkskolan.

  Ett annat ärende handlade om att anta plan för bättre guidning av högstadie- och gymnasieelever. Idén kom ursprungligen från Sverigedemokraterna eftersom vi sett problem och samhällskostnader kring att många elever inte vet vilken inriktning de ska välja. Att rikta in sig mot högre utbildningar och/eller yrkesval är ett av de viktigaste livsvalen en människa gör under sin levnad. Lyckas vi få fler att göra rätt val från början så får vi fler människor att utnyttja sin fulla potential i arbetslivet, till gagn för både den egna livskvaliteten och samhällsekonomiskt. Frågan är därför viktig och det finns goda möjligheter att agera kommunalt kring detta.

  Sverigedemokraterna deltog även i interpellationsdebatten angående situationen på Villanskolan. Barns och ungas psykiska mående har nått alarmerande nivåer. När barn i förskoleåldern attackerar lärare fysiskt och verbalt, så har någonting gått väldigt snett. Det är viktigt att dessa barn får hjälp, men minst lika viktigt att de inte kan förstöra för andra barn och för skolpersonalen. Vi kunde konstatera att skolledningen gjort mycket rätt i situationen och bl.a. fysiskt avskiljt den lilla grupp elever det gällde från Villanskolan och förlagt deras undervisning till annan plats. Sverigedemokraterna betonade vikten av att alla inblandade aktörer har ett gott samarbete, och tog särskilt upp att BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) ofta är den svaga länken p.g.a. deras bristande resurser. En uppmaning skickades till övriga ledamöter att trycka på sina respektive regionpolitiker vad gäller bristerna inom BUP, eftersom de måste korrigeras inom ramen för regionpolitiken.

  Klicka här för att läsa rapportering från mötet från HD/NST.

 • Kommunfullmäktige Budget 20/11

  Av patrik.ohlsson den 21 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna kämpade och pläderade för sitt budgetförslag under mötet, och vann också den första duellen mot Miljöpartiets budgetförslag. I den därpå följande duellen mot Engelholmspartiets budgetförslag föll Sverigedemokraternas knappt med 5-7 (39 nerlagda) vid voteringen. Därpå ställdes Engelholmspartiets budget mot Alliansens, och i slutrundan ställdes Alliansens mot Socialdemokraternas. Sverigedemokraterna la där ner sina röster och Alliansens budgetförslag vann med röstsiffrorna 23-17.

  Avgörandet föregicks av en ca 5 timmar lång debatt. Mer om denna kan läsas i artikel på HD. I slutet av artikel ges bilden av att Sverigedemokraterna avgjorde sitt beslut inför slutomgången efter ”korridorssnack” med Engelholmspartiet. Korridorssnack kan vi ha med vilka partier som helst, så pass öppet är det politiska klimatet i Ängelholms kommun, men beslutet att inte ta ställning mellan Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag var för Sverigedemokraternas del fastslaget före mötet.

 • Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018

  Av patrik.ohlsson den 15 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag för 2018 och plan för 2019-2020.
  Klicka på bilden nedan.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 30/10

  Av patrik.ohlsson den 4 november, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna interpellerade vid mötet Välfärdsnämndens ordförande Britt-Marie Hansson angående flickors mående i Ängelholms skolor. Den hållbarhetsrapport som presenterades under våren 2017 visade på stora problem med hälsotalen i denna grupp, och skolan upplevs som en stressfaktor. Problemet är nationellt, men Ängelholms siffror har avvikig negativt åtminstone vid jämförelse med övriga skånska kommuner.

  Svaret på interpellationen angav att lärare får utbildning i bl.a. stresshantering för elever, och att sådana kurser ingår även i undervisningen för eleverna. Svaret innehöll också bl.a. information om elevhälsans arbete. Frågan är naturligtvis komplicerad och handlar om ungas utveckling. Ingen kommunpolitik i världen kan ta bort all ohälsa bland unga, men det är kritiskt viktigt att kommunen avsätter de resurser som behövs för att kunna göra allt som går i skolorna för att hantera problemen. På följdfrågan om Britt-Marie ansåg att elevhälsan får tillräckligt med resurser, så var svaret Ja. Vid samtal med en lärare i samband med interpellationen framkom också synpunkten att kvaliteten på lärarna har stor betydelse för elevernas stressnivå. Av det kan vi dra slutsatsen att kommunen även av elevhälsoskäl behöver arbeta hårt med att lyckas anställa bra lärare i de kommunala skolorna.

  Bland beslutsärendena återfanns först köpet av Kronoskogen, som varit omdebatterat p.g.a att kommunen hamnade i en budgivningssits där prislappen sprang iväg till 72 miljoner kr. Sverigedemokraterna hade inga möjligheter påverka förutsättningarna, utan hade endast möjlighet ta ställning mellan liggande bud och att avslå köpet med följd att privat skogsägare kan ta över och hantera Kronoskogen på ett sätt som inte ligger i kommuninvånarnas intresse, inkl risk för kalhuggningar och nyplantering. Vi såg inget annat alternativ än att bifalla beslutet, eftersom alternativet var värre.

  Sverigedemokraterna biföll planprogrammet för stationsområdet, men skickade med en notis om att vi inte kommer acceptera bebyggelse i Järnvägsparken såsom den föreslagits i skissen. Där kan vi agera vidare när detaljplanen kommer, och kommer då som mest kunna acceptera en byggnad parallellt med Järnvägsgatan vid cykelställets nuvarande placering. Engelholmspartiet försökte ta poäng på att den nya parkeringsnormen som antogs i samband med detta, skulle vara ”bilfientlig”. Vi är vaksamma för olika typer av slag mot biltrafiken från Sverigedemokraternas sida, men har inte uppfattat normen som särskilt politisk, utan mest bara baserad på de förändringar som förväntas på sikt, och hur det påverkar antalet parkeringar som bör uppföras vid nybyggnation.

  Kompetensförsörjningsplan bifölls av ett enigt kommunfullmäktige, och vi gläds åt att det frö Sverigedemokraterna sådde för 2 år sedan i frågan, givit frukt i form av denna plan. Samtidigt betonade SD i debatten att kompetensförsörjning handlar om mer än bara att kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns prognoser som visar inom vilka yrken det kan förväntas bli brist på personal framöver och de bör kommunen följa, så att den kan agera i god tid.

  HD/NST skriver om stationsområdet. Klicka här.