Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 4

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 26/6 2017

  Av patrik.ohlsson den 2 juli, 2017
  0
  0

  Detta var förmodligen årets mest innehållsrika KF-möte, och inleddes en timme tidigare än vanligt. När mötet slutade 22.30 så hade det varat i 4,5 timme, vilket gör det till mandatperiodens förmodligen längsta möte hittills, bortsett från de årliga budgetmötena i november.

  Sverigedemokraternas interpellation om undernäring inom äldreomsorgen, besvarades av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. Vi kunde bekräfta att antalet undernärda inom Ängelholms kommuns äldreomsorg borde vara ca 200. Med ett ökande antal äldre kan vi förvänta att problematiken växer i framtiden. SD, genom gruppledare Patrik Ohlsson, föreslog därför att kommunen måste ligga i framkant i de här frågorna, för att kunna mota Olle i grind. Samtidigt vet vi att frågan är komplex och att kommunen redan arbetar med de här frågorna t.ex genom sin måltidspolicy och på strategisk nivå där beredningsrapporter tagit upp frågan.

  I slutdebatten om beredningsrapporten för ”Boendemiljö och livskvalitet” framförde Sverigedemokraterna beröm för en genomarbetad rapport, men tryckte extra hårt på att fattigpensionärernas situation inte får glömmas bort när vi bygger flotta visioner om framtidens boenden.

  2 motstående motioner behandlades under kvällen, båda angående den f.d. Växthustomtens framtid. Den ena motionen från S föreslog att anlägga en park i området, med grund i de åsikter och förslag som framkommit vid den medborgardialog som tillkom genom SD’s initiativ. Den andra motionen från Alliansen föreslog att bygga bostäder på i området. Sverigedemokraterna anslöt till S-motionen, eftersom den speglar den åsikt vi haft hela tiden, d.v.s att området skall vara ett centrumnära grönområde. Det hela landade i återremiss och nu spekuleras om att ett kompromissförslag kan bli aktuellt. Hur SD kommer ställa sig till det isåfall, återstår att se när förslaget presenteras.

  Sverigedemokraternas motion om frivillig influensavaccinering för vård- och omsorgspersonal vann liksom i kommunstyrelsen unisont bifall även i kommunfullmäktige. Det var den andra motionen någonsin som Sverigedemokraterna fick igenom i Ängelholms kommun. SD har dock fått igenom även andra förslag, i samband med budget.

  HD/NST skriver om Växthusärendet. Klicka här.

 • Interpellation om undernäring inom äldreomsorgen

  Av patrik.ohlsson den 2 juli, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en fråga om undernäring inom äldreomsorgen.
  Klicka på bilden nedan.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 29/5 2017

  Av patrik.ohlsson den 3 juni, 2017
  0
  0

  Vid alla kommunfullmäktigemöten fattas viktiga beslut, men av hänsyn till våra läsare fokuserar vi på sådant som har viss politisk tyngd. För kvällen var det ganska tunt med sådana ärenden.

  Det var slutdebatt om rapporten från beredningen för lärande angående ”En vision för framtidens utbildningar”. Sverigedemokraterna anslöt till rapporten utan större anmärkningar. Dock ansåg vi att man gärna kunde tryckt mer på vikten av samarbete med universitet och högskolor.

  Även planen som kommunstyrelsen tagit fram baserat på beredningsrapporten ”Fysisk aktivitet i skolan”, godkändes av Sverigedemokraterna, utan större anmärkningar. Partierna var relativt överens om att mer fysisk aktivitet i skolan är nödvändigt och betalar sig i form av bättre elevhälsa och mer effektiv inlärning, men också om att Rom inte kan byggas på en dag. Vissa åtgärdsförslag antogs i rätt riktning, liksom ett beslut om återrapportering med fortsatt ambition att på sikt införa 60 minuters fysisk aktivitet per skoldag.

  Budgetramarna för 2018-2020 antogs och där valde Sverigedemokraterna att avstå ställningstagande, liksom vi gjort tidigare när detta årliga beslut skall fattas. Som litet oppositionsparti som lägger eget budgetförslag under hösten, ser vi ingen anledning att ta ställning nu och därmed riskera att binda oss om vi skulle bifalla, eller går emot detaljer vi finner bra ifall vi skulle avslå.

 • Kommunfullmäktige 24/4 2017

  Av patrik.ohlsson den 26 april, 2017
  0
  0

  Kvällens möte varade 3 timmar, och innehöll bl.a talarstolsdebut för vår partikamrat Anders Ingvarsson, tillika Össjöbo. Anders talade bl.a om skolans vikt för mindre orter, i ärendet om slutrapport för beredningsuppdraget om utveckling av Ängelholms tätorter.

  ccc

  SD-ledamot Anders Ingvarsson i talarstolen

  I övrigt i det ärendet anförde gruppledare Patrik Ohlsson ett antal ytterligare synpunkter för Sverigedemokraternas räkning, bl.a vikten av

  * att landsbygdssäkra politiska beslut, som del i att värna balans och samspel mellan tätort och landsbygd.
  * mötesplatser och det faktum att kommunen så sent som för ett par år (trots Sverigedemokraternas motstånd) sedan lade ner viktiga biblioteksfilialer på mindre orter.
  * att inse att förhållandena mellan att bo i tätort och på landsbygd aldrig kan bli desamma, men att det däremot är viktigt att upprätthålla samma grundläggande service för alla medborgare.
  * balans i befolkningsutvecklingen mellan centralorten och de mindre tätortna / landsbygden.

  Därefter följde en vägledningsdebatt angående beredningsuppdraget ”Infrastruktur för framtidens transportslag”, där beredningen ville ha in synpunkter på ett par frågor. Sverigedemokraterna påpekade att man inte bör ha någon övertro på att kunna informera/utbilda invånare till miljövänligt leverne, utan att det till syvende och sist är tillgängligast och billigast som avgör. Vi betonade också bilens fortsatta betydelse, och vikten av t.ex fortsatt utbyggd infrastruktur för laddstolpar till elbilar.

  Den sista längre debatten för kvällen gällde årsredovisningen och personalredovisningen, där Sverigedemokraterna framförde flera synpunkter. Ett axplock ur dessa:
  * Sverigedemokraterna ifrågasatte återigen evig befolkningstillväxt som ett villkor för en välmående kommun.
  * Vi tryckte på den del av årsredovisningen som tog upp varningsignalerna från SKL för kostnader förknippade med migrationen.
  * Vi lyfte den stora skillnaden i ohälsotal mellan män och kvinnor, vilket märkligt nog partier som anser sig ”feministiska” valde att inte lyfta, men som vi sverigedemokrater ser allvarligt på.
  * Sverigedemokraterna lyfte också ett par ljusa punkter, som t.ex sjunkande arbetslöshet, ökad andel behöriga elever i årskurs 9 och den höga kvaliteten på skolmaten.

 • Kommunfullmäktige 27/3 2017

  Av patrik.ohlsson den 31 mars, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna var uppe i talarstolen några gånger under detta möte, först för att stödja M-motionen om att införa SMS-tjänst vid samhällsstörningar. SD lovordade SMS som ett bra sätt att kommunicera information som snabbt behöver nå ut, och passade på att påminna om hur den egna motionen om att införa SMS till föräldrar vid skolbarns frånvaro, däremot röstades ner.

  Däremot stödde Sverigedemokraterna inte MP-motionen om förtroendevaldas e-posthantering. Enligt liggande förslag skulle motionen anses besvarad, men SD ansåg avslag vore bättre. Av motionens 2 att-satser var den ena fördraglig, medan den andra föreslog att förtroendevalda skulle få emailadresser på kommunens domän @Engelholm.se . Av flera skäl ansåg SD det vara ett dåligt förslag, bl.a. eftersom det skulle kosta att administrera, politiska epostadresser främst är partiernas ansvar att tillhandahålla, och att ännu en emailadress att hålla reda på säkerligen inte skulle uppskattas av flertalet förtroendevalda när det väl kom till kritan.

  Sverigedemokraterna hade ett par synpunkter på rapporten för jubileumsåret, och tyckte det var märkligt att den inte återremitterades, eftersom flera partier hade olika synpunkter. Återremissen föll dock i kommunstyrelsen, med hänvisning till att redaktionella ändringar kunde göras utan återremiss. Om det är ett korrekt tillvägagångssätt kan diskuteras, men faktum är att Sverigedemokraternas huvudskäl för återremiss var korrigerat, genom att en mening angående debaclet med den avbokade operasångerskan Susanne Resmark, där man trasslat in begreppet invandringspolitik med kommunens värdegrund, var borttaget. Därmed valde Sverigedemokraterna att yrka bifall till rapporten i kommunfullmäktige.