Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 27 april 2020

  Av patrik.ohlsson den 28 april, 2020
  0
  0

  För andra gången genomfördes kommunfullmäktige, p.g.a. läget kring Covid-19, med 31 ledamöter istället för 51, men denna gång åter med start kl 19.00 på kvällen. Mötet blev dock avsevärt längre än det föregående, och debattlustan var ungefär som vanligt. Kvällen präglades av ovanligt många ärenden som på ena eller andra sättet berörde den kommunala demokratin, och nedanstående rapportering tar fokus på dessa.

  Vi fick en rapport om kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap, vilket var första ärende ut på nämnt tema. Hur ska kommunen styras om det värsta händer och Sverige hamnar i krig? Hur vi klarar ett sådant läge beror förstås mycket på hur väl vi har förberett den kommunala organisationen för styrning under sådana omständigheter.

  Sverigedemokraterna anförde några argument i interpellationsdebatten om bristen på demokrati, som väckts av Socialdemokraterna. Vi håller inte från Sverigedemokraternas sida omedelbart med om att den kommunala demokratin brister överlag, men vi bevakar ständigt frågan, och tycker det var bra att interpellationen lyftes så att detta viktiga ämne fick vädras.

  Det har upplevts att nämnder ställt in många möten under mandatperioden. Så länge goda skäl finns ser vi inga problem i det, men givetvis måste orsakerna granskas. Är det så att en nämnd konsekvent och över tid ställer in många möten, så kan nämndens syfte och struktur behöva ifrågasättas, liksom ordförandens sätt att styra nämndsarbetet.

  Den nya politiska organisationen ifrågasattes, men där måste påpekas att den beslutades av en stor politisk majoritet, och de som ville annorlunda hade heller inga radikalt avvikande idéer gentemot det som beslutades.

  Mötet fortsatte på demokratitemat med den första uppföljningen hittills av beslutade motioner. Att sådan uppföljning skall ske regelbundet föreslogs i en motion från Sverigedemokraterna, vilken sedan antogs enhälligt av kommunfullmäktige. Redovisningen var precis i den stil som vi tänkt oss, och det blev också debatt om några av de nu uppföljda motionerna.

  Motioner är ett av den kommunala demokratins viktigaste verktyg och som sådana värda den extra uppmärksamhet som dessa uppföljningar innebär. Vi har också i spåren av motionen fått värdefulla inspel från tjänstemannasidan om vikten av att motioner och beslut kring dessa är tydliga. Det måste t.ex framgå om motionerna ska tolkas som en viljeriktning eller som någon som konkret skall genomföras, och isåfall hur det skall finansieras. En bieffekt av uppföljningarna kan således bli att kvaliteten på motionernas utformning, och på besluten kring motionerna, höjs, vilket vore en välkommen bieffekt vi inte räknade med när vi skrev motionen.

  Ytterligare ett ärende berörde den kommunala demokratin, och handlade om att tillsätta en styrgrupp för att utvärdera den politiska organisationen. En styrgrupp i liknande skepnad, d.v.s för att föreslå, utveckla, eller som nu utvärdera den politiska organisationen, har funnits i princip oavbrutet sedan 2011. Även denna styrgrupp beslutades vara parlamentarisk, d.v.s varje parti har 1 ordinarie plats oavsett storlek, och Sverigedemokraterna valde liksom de flesta andra partierna sina gruppledare att delta i styrgruppen.

 • Kommunfullmäktige 30 mars 2020

  Av patrik.ohlsson den 31 mars, 2020
  0
  0

  P.g.a den pågående krisen kring Covid-19-pandemin hölls dagens kommunfullmäktige med endast 31 ledamöter, istället för sedvanliga 51, enligt en överenskommelse mellan partierna. För Sverigedemokraternas del innebar det att 5 ledamöter tjänstgjorde istället för våra sedvanliga 9.

  Ärendelistan var som följd väldigt kort och mötet var det snabbaste kommunfullmäktigemöte som hållits på minst 14 år, och avslutades efter 21 minuter.

  Ett av ärendena som beslutades var just relaterat till Covid-19-pandemin och gällde att hålla kommunala beslutande möten på distans. Kommunallagen öppnar redan för sådana möten på distans, men därutöver behövdes en anpassning av nämndernas reglementen, vilket beslutet gällde.

 • Kommunfullmäktige 24 februari 2020

  Av patrik.ohlsson den 25 februari, 2020
  0
  0

  Sverigedemokraternas motion om äldreboenden i kommunens småorter och interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående delegationsordningar , gav båda en del debatt där flera partier äntrade talarstolen.

  Interpellationen väcktes främst p.g.a av oro för den demokratiska processen i nämnden. Vi har däremot inte betvivlat lagligheten i den delegation som föreslogs, utan hela frågan gäller den demokratiska förankringen av nämndens beslut. I extremfallet kunde vi delegerat i stort sett alla beslut i alla nämnder till nämndernas arbetsutskott, och gjort nämndernas ledamöter arbetslösa. Ordförandes huvudingång i frågan var att snabba upp bygglovsprocessen. Vi var nöjda med de delar av ordförandens svar som försäkrade att fortsatta diskussioner om delegation skulle ske under politisk förankring, men vi betonade också att frågan om att snabba upp bygglovsprocessen handlar om väldigt mycket mer än delegationsordningar och att frågan måste adresseras brett. Sverigedemokraterna kommer fortsatt inte acceptera att beslut av principiell karaktär delegeras.

  Sverigedemokraternas motion om äldreboenden i kommunens småorter föll med 6-7 i kommunstyrelsen. I kommunfullmäktige stod däremot klart redan före debatten att motionen skulle nå en majoritet, efter stöd från samtliga partier utom M, C och L. Dessa avstod dock från att ta strid, varför motionen bifölls utan votering. Några starka argument för motionen:

  * Både antalet och andelen äldre förväntas öka kraftigt i Ängelholms kommun, i synnerhet
  inom ålderskategorin 80+ där en stor andel i sin tur har och kommer ha behov av olika former
  av äldreboenden. Det räcker alltså inte att se på vilket underlag som finns idag, utan här måste
  man se mer långsiktigt.

  * När korttidsminnet sviktar som det gör för många äldre i övre pensionsåldern, så blir de
  gamla minnena desto viktigare. Att kunna bo kvar i det man uppfattar som sin hemort och
  hembygd blir viktigt för livskvaliteten. Steget att flytta från sitt hem till ett boende är ofta ett
  hårt slag i sig, och att dessutom behöva flytta från sin hemort blir ännu ett steg bort från att
  känna igen sig och den vägen kunna upprätthålla en känsla av ro, trygghet och livskvalitet på
  ålderns höst.

  * Vi hör ofta från mer eller mindre alla partier att ”hela kommunen ska leva”. Från
  Sverigedemokraternas sida menar vi allvar med detta. Även den vårdkrävande äldre delen av
  befolkningen kan ge ett viktigt bidrag till levande landsbygd och levande småorter, icke minst
  genom att äldreboenden också skapar arbetstillfällen.

  * Motionen är utformad som ett uppdrag, just för att inte binda till några förutbestämda
  lösningar. Motionen föreslår en utredning för att komma fram till i mer detalj vilken sorts
  boenden som kan vara lämpliga att förlägga i kommunens mindre orter, och i mer detalj var.
  Motionen öppnar upp för såväl kommunal som privat regi.

  Motionen blev den 5:te i ordningen som Sverigedemokraterna fick bifallen i kommunfullmäktige.

  Jubilarer fick som vanligt blommor av kommunfullmäktige och denna kväll var turen kommen till Sverigedemokraterna Ängelholms ordförande och vice gruppledare Johan Wifralius, som nyligen fyllt 50 år.

  Johan får blommor av KF’s presidium

 • Interpellation delegationsordning

  Av patrik.ohlsson den 25 februari, 2020
  0
  0

  Med anledning av att ett ordförandeförslag ställdes i Samhällsbyggnadsnämnden angående att delegera samtliga bygglov till nämndens arbetsutskott, men sedan fälldes av en enig nämnd, så har vi ställt en interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Fjellner. Interpellationen kan ses här.

 • Kommunfullmäktige 27 januari 2020

  Av patrik.ohlsson den 28 januari, 2020
  0
  0

  Kvällens kommunfullmäktigemöte var det första i Rönneskolans aula. Stadsbiblioteket, där fullmäktiges möten hållits tidigare och minst sedan 2006, håller som bekant på att renoveras. Efter en del inledande tekniskt strul löpte mötet på och varade i ca 1 timme och 3 kvart.

  Samtliga 5 beslutsärenden berörde motioner, varav 3 från Engelholmspartiet, 1 från Socialdemokraterna och 1 från Sverigedemokraterna.

  Av de 3 från EP avslogs 2. Den tredje rörde utbyggnad av Nybroleden längs Rönneå, E III. Motionen begärde 2 utredningar, som gick i linje med det antagna Ängelholmspaketet. Motionen föreslogs att anse besvarad i kommunstyrelsen, vilket för själva frågans del hade obefintlig betydelse. Det blev dock en lite ovanlig tur i kommunfullmäktige, där de styrande partierna plötsligt fått för sig att motionen istället borde bifallas.

  Sverigedemokraternas gruppledare begärde ajournering och SD-gruppen kom fram till att också bifalla motionen, för att få ett enhälligt beslut. Engelholmspartiets Jim Brithén riktade då ett stort tack till Sverigedemokraterna för bifallet… nej, det gjorde han faktiskt inte.

  Istället angrep han Sverigedemokraterna ungefär enligt att vi svänger lite hit och dit och ifrågasatte om vi satt oss in i frågan. Sverigedemokraternas gruppledare Patrik Ohlsson replikerade att skillnaden mellan bifall och att anse besvarad knappast fanns i praktiken i det här fallet, och att ajourneringen gjordes för att i god demokratisk anda förankra ett nytt beslut i gruppen. Det fanns ingen poäng i att få fullmäktige att framstå som oenigt i frågan.

  Ett antal val förrättades också under kvällen efter ett stort antal avsägelser från flera partier inklusive Sverigedemokraterna. Vi återkommer angående de nyval vi gjort lite senare.

  Som nämnts ovan behandlades även en motion från Sverigedemokraterna, om att införa en app för synpunkter och felanmälningar. Denna debatterades kort och bifölls sedan av ett enhälligt kommunfullmäktige.