Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige 24/4 2017

  Av patrik.ohlsson den 26 april, 2017
  0
  0

  Kvällens möte varade 3 timmar, och innehöll bl.a talarstolsdebut för vår partikamrat Anders Ingvarsson, tillika Össjöbo. Anders talade bl.a om skolans vikt för mindre orter, i ärendet om slutrapport för beredningsuppdraget om utveckling av Ängelholms tätorter.

  ccc

  SD-ledamot Anders Ingvarsson i talarstolen

  I övrigt i det ärendet anförde gruppledare Patrik Ohlsson ett antal ytterligare synpunkter för Sverigedemokraternas räkning, bl.a vikten av

  * att landsbygdssäkra politiska beslut, som del i att värna balans och samspel mellan tätort och landsbygd.
  * mötesplatser och det faktum att kommunen så sent som för ett par år (trots Sverigedemokraternas motstånd) sedan lade ner viktiga biblioteksfilialer på mindre orter.
  * att inse att förhållandena mellan att bo i tätort och på landsbygd aldrig kan bli desamma, men att det däremot är viktigt att upprätthålla samma grundläggande service för alla medborgare.
  * balans i befolkningsutvecklingen mellan centralorten och de mindre tätortna / landsbygden.

  Därefter följde en vägledningsdebatt angående beredningsuppdraget ”Infrastruktur för framtidens transportslag”, där beredningen ville ha in synpunkter på ett par frågor. Sverigedemokraterna påpekade att man inte bör ha någon övertro på att kunna informera/utbilda invånare till miljövänligt leverne, utan att det till syvende och sist är tillgängligast och billigast som avgör. Vi betonade också bilens fortsatta betydelse, och vikten av t.ex fortsatt utbyggd infrastruktur för laddstolpar till elbilar.

  Den sista längre debatten för kvällen gällde årsredovisningen och personalredovisningen, där Sverigedemokraterna framförde flera synpunkter. Ett axplock ur dessa:
  * Sverigedemokraterna ifrågasatte återigen evig befolkningstillväxt som ett villkor för en välmående kommun.
  * Vi tryckte på den del av årsredovisningen som tog upp varningsignalerna från SKL för kostnader förknippade med migrationen.
  * Vi lyfte den stora skillnaden i ohälsotal mellan män och kvinnor, vilket märkligt nog partier som anser sig ”feministiska” valde att inte lyfta, men som vi sverigedemokrater ser allvarligt på.
  * Sverigedemokraterna lyfte också ett par ljusa punkter, som t.ex sjunkande arbetslöshet, ökad andel behöriga elever i årskurs 9 och den höga kvaliteten på skolmaten.

 • Kommunfullmäktige 27/3 2017

  Av patrik.ohlsson den 31 mars, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna var uppe i talarstolen några gånger under detta möte, först för att stödja M-motionen om att införa SMS-tjänst vid samhällsstörningar. SD lovordade SMS som ett bra sätt att kommunicera information som snabbt behöver nå ut, och passade på att påminna om hur den egna motionen om att införa SMS till föräldrar vid skolbarns frånvaro, däremot röstades ner.

  Däremot stödde Sverigedemokraterna inte MP-motionen om förtroendevaldas e-posthantering. Enligt liggande förslag skulle motionen anses besvarad, men SD ansåg avslag vore bättre. Av motionens 2 att-satser var den ena fördraglig, medan den andra föreslog att förtroendevalda skulle få emailadresser på kommunens domän @Engelholm.se . Av flera skäl ansåg SD det vara ett dåligt förslag, bl.a. eftersom det skulle kosta att administrera, politiska epostadresser främst är partiernas ansvar att tillhandahålla, och att ännu en emailadress att hålla reda på säkerligen inte skulle uppskattas av flertalet förtroendevalda när det väl kom till kritan.

  Sverigedemokraterna hade ett par synpunkter på rapporten för jubileumsåret, och tyckte det var märkligt att den inte återremitterades, eftersom flera partier hade olika synpunkter. Återremissen föll dock i kommunstyrelsen, med hänvisning till att redaktionella ändringar kunde göras utan återremiss. Om det är ett korrekt tillvägagångssätt kan diskuteras, men faktum är att Sverigedemokraternas huvudskäl för återremiss var korrigerat, genom att en mening angående debaclet med den avbokade operasångerskan Susanne Resmark, där man trasslat in begreppet invandringspolitik med kommunens värdegrund, var borttaget. Därmed valde Sverigedemokraterna att yrka bifall till rapporten i kommunfullmäktige.

 • Kommunfullmäktige 27/2 2017

  Av patrik.ohlsson den 28 februari, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraternas interpellation om landsbygdssäkring besvarades i början av mötet av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. Bakgrunden till interpellationen var att kommunen 2013 beslutade om en landsbygdssäkring och att Sverigedemokraterna nu ville följa upp att kommunen menar allvar. Vi blev någotsånär nöjda med svaret och håller med om att landsbygden inte är bortglömd i Ängelholms kommun. Landsbygdsperspektivet kommer med här och där, förvisso ofta även i viktiga sammanhang.

  Meningen med landsbygdssäkringen är dock mer än så, nämligen att *alla* politiska beslut som är relevanta för landsbygden, skall beakta landsbygdsperspektivet. Liksom flera ledamöter i debatten påpekade, så inkluderar det förstås samspelet mellan tätort och landsbygd. Vi tror från Sverigedemokraternas sida att det finns mer att göra, innan vi säkert kan säga att Ängelholm är en landsbygdssäkrad kommun.

  En motion från MP behandlades om anställning av personer med funktionshinder. SD begärde ordningsfråga när M ville bifalla endast delar av motionen. Tidigare har det nämligen varit så att motioner endast kunnat bifallas i sin helhet. Kommunfullmäktiges ordförande höll med. Det blev ajournering varefter M anslöt till SD’s m.fl’s yrkande om att anse motionen besvarad. Motionen hade behjärtansvärt tema men var olyckligt formulerad i vissa delar, varför det blev SD’s ställningstagande. Motionen ansågs besvarad med 35 röster mot 16.

  Även M-motionen om säker skolstart hade ett gott tema. Rubriken var dock något missvisande då det handlade endast om parkeringssituationen vid Nyhemsskolan. Sverigedemokraterna valde att inte bifalla motionen dels p.g.a en olycklig formulering av tidsaspekt som skulle göra motionen svår att genomföra enligt dess lydelse, dels eftersom vi tror politiken gör bäst nytta om den tar bredare grepp i olika frågor, som t.ex. här trafiksituationen för barn och unga. Kommunens arbete med trafiksäkerhet vid skolor skall vara aktivt och pågående, oavsett den här motionen. Motionen föll med 25 mot 26 vid voteringen.

  Sverigedemokraterna ställde sig positiva till planen för strategi för äldreomsorgen, där beredningen för omsorg tagit fram ett gediget underlag. Debatten handlade mest om hur snabbt de olika delarna skall införas, men där får budgetberedningen arbeta vidare innan det sedan blir föremål för beslut vid antagande av kommunalt budget för 2018.

 • Interpellation om landsbygdssäkringen

  Av patrik.ohlsson den 28 februari, 2017
  1
  0

  Klicka på bilden nedan för att läsa interpellationen:

  försättsblad

 • SD Ängelholms årsmöte 2017

  Av patrik.ohlsson den 5 februari, 2017
  0
  0

  Den 29 januari höll Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun sitt årsmöte, i Ängelholms stadshus.

  ccc

  Mötesordförande Tommy Nilsson, tillika sekreterare i distrikt Skåne, gratulerar Johan Wifralius till omvalet som ordförande

  Ordförande Johan Wifralius omvaldes för 5te året som ordförande. Därmed behåller avdelningen sin starka koppling till Sverigedemokraternas största distrikt, distrikt Skåne, där Johan är vice ordförande.

  ccc

  Gruppledare Patrik Ohlsson föredrar den parlamentariska berättelsen

  Likaså omvaldes vice ordförande Karin Jansson, och i övrigt var det endast små förändringar i styrelsen, som fungerat som en stark, stabil och enad kraft under 2016.

  ccc

  Presidiet till vänster, med till styrelsen nyvalde Niklas Andersson som mötessekreterare och SD Vellinges Tommy Nilsson som mötesordförande

  Ett ovanligt stort antal medlemmar med intresse att engagera sig i kommunpolitiken, deltog vid årsmötet. Detta avslutades därför med en särskild informationsträff för dessa. Där annonserades bl.a. en utbildningsserie för nya SD-politiker i Ängelholms kommun, vilken kommer inledas under våren. Detta nytillkomna engagemang är välkommet och mycket viktigt inför 2018, då Sverigedemokraterna förväntas öka kraftigt i Ängelholms kommunval. Därför kommer många nya politiker behövas, som kämpar för Ängelholmarnas bästa utifrån ett Sverigevänligt perspektiv.