Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Kommunfullmäktige budget 21/11 2016

  Av patrik.ohlsson den 22 november, 2016
  0
  0

  Kommunfullmäktigemöte hölls med start kl 16.00 och slut kl 21.30 gällande kommunal budget för 2017 och plan för 2018-2019. Sverigedemokraterna pläderade och kämpade in i det sista för vårt eget förslag. Debattens vågor gick höga, men som brukligt i Ängelholms kommunfullmäktige, skilde alla på sak och person.

  Patrik Ohlsson utnyttjade nästan alla sina 10 minuter för inledningsanförande, och anförandet innehöll en bild av läget enligt SD’s uppfattning och en sammanfattning av Sverigedemokraternas budgetförslag. Det fanns inte tid att beröra allt, men de viktigaste besparingarna och de viktigaste satsningarna drogs, liksom Sverigedemokraternas yrkanden om mål och ett sammandrag av uppdragen. Patrik påminde om hur det varit en hård debatt i kommunfullmäktige 3 år tidigare i samband med att Sverigedemokraterna la en motion om att utreda kostnaderna för asylinvandringen till kommunen. Den gången stod Sverigedemokraterna ensamma och utskällda. Inför kvällens budgetdebatt hade budgetberedningen (d.v.s. Engelholmspartiet och Socialdemokraterna) i sitt förslag med ett uppdrag till förvaltningen i samma anda som den motionen, d.v.s. att bättre utreda kostnaderna kring nämnda typ av invandring.

  ccc

  SD’s gruppledare Patrik Ohlsson i talarstolen

  Kvällen tog sedan en oväntad vändning efter att S och EP ajournerat sig, och därefter återkom med en helt ny skattesats, sänkt 50 öre från 95 till 45 öre. Vi förstod från Sverigedemokraternas sida att något sådant skulle kunna hända, inte minst eftersom vi redan i vårt skriftliga förslag meddelat att vi aldrig kunde stödja en skattehöjning på 95 öre. S+EP visste således redan på förhand att de aldrig skulle kunna få majoritet i KF för sitt ursprungliga förslag. Vi var heller inte säkra på om 4klövern skulle stå fast vid sitt förslag på ingen skattehöjning.

  Vi hade därför förberett oss genom att ta ett beslut i vår kommunfullmäktigegrupp före kommunfullmäktigemötet, om att i slutvoteringen stödja budgetförslag som kom tillräckligt nära vårt eget, och vi hade fastställt en regel för omständigheterna. Det förslag som kom inom 15 öre från vår föreslagna skattesats och som samtidigt inte skar i de 6,6 miljoner kronorna till huvuduppdrag Hälsa (rörande främst äldreomsorgen), skulle få vårt stöd. D.v.s. vi gjorde det enkelt för oss och drog en tydlig linje med dessa 2 villkor. Om ingen sida uppfyllde dem, skulle vi lagt ner rösterna vid slutvoteringen.

  Liksom Patrik sa från kommunfullmäktiges talarstol så har Sverigedemokraterna pratat med både alliansen och S+EP inför det här budgetförslaget, mer eller mindre. Vi har varit ganska tydliga med att vi lägger ner våra röster i slutomgången om inte något av förslagen kommer tillräckligt nära vårt eget. När S och EP ändrade sitt förslag så pass drastiskt under brinnande möte, så kom de inom den 15öresgräns Sverigedemokraterna fastslagit vid vårt förmöte. De andra villkoret var också uppfyllt, d.v.s. att inte röra budgetberedningens ursprungliga förslag på 6,6 miljoner kr utöver ram till huvuduppdrag Hälsa. Så saken var därmed klar. Ingen utanför Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp kände dock till vår beslutade regel för stöd, skall också sägas. Däremot visste nog alla i stora drag vad som skulle krävas för stöd från SD vid slutvoteringen.

  När Sverigedemokraterna nu tippade vågskålen till förmån för EP’s och S’ ändrade förslag med kraftigt reducerad skattesats, med röstsiffrorna 26-24 och 1 nerlagd, så fanns förstås en liten beska i att vi röstade för något som inte fullt ut hade vårt stöd. Vi konstaterar dock att S+EP-förslaget hade fördelar som 4klöverns (M+KD+C+MP) saknade, i förhållande till vårt eget budgetförslag.

  * Skattesatsen låg 10 öre ifrån vårt eget förslag (4klövern låg 35 öre ifrån).
  * Äldreomsorgen, fick liksom i vårt eget förslag en i vårt tycke nödvändig satsning utöver den strama ramen på knappt 7 miljoner kr.
  * 3 uppdrag var med i EP+S-förslag som Sverigedemokraterna hade med som enda parti i sitt förslag året före. (4klövern hade inte med några av våra förslag).

  Det sätt vi hade i slutomröstningen för att längst möjligt påverka i vår egen riktning, var därför att stödja EP+S-förslaget. Det är som avslutning värt att påpeka att budget bestäms för ett år i taget och varje år bedöms för sig.

  HD/NST skriver om kommunfullmäktigemötet

 • SD Ängelholms budgetförslag för 2017 och plan för 2018-2019

  Av patrik.ohlsson den 15 november, 2016
  1
  0

  Klicka på bilden nedan för att läsa Sverigedemokraternas budgetförslag för Ängelholms kommun 2017, samt plan för 2018-2019.
  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 31/10 2016

  Av patrik.ohlsson den 5 november, 2016
  0
  0

  Kanske kan man tala om lugnet inför stormen, med tanke på att nästa möte gäller budget för 2016 inkl frågan om kommunal skattesats.

  Vi kan istället nämna ett par andra ärenden, uppmärksammade i media.

  Kommunstyrelsen beslöt 2/11 om inköp av villa i Vejbystrand, som ämnas användas som bostäder till asylsökare. Sverigedemokraterna var enda parti att opponera sig. Vi ifrågasätter om likställighetsprincipen beaktats gentemot andra potentiella köpare och om detta verkligen är en försäljning som tjänar kommunens intressen bäst. Det som står helt klart är att kommunens behov av bostäder till asylsökare är enormt, och allt tyder på att det varit den i princip enda beaktade faktorn i den här affären. Sverigedemokraterna tycker det är fel ingång när det gäller försäljning av kommunens egendom.

  Den kommunala budgeten är som ovan nämnts en het fråga för närvarande. Sverigedemokraterna kommer lägga ett eget budgetförslag som vanligt. Vi kommer därutöver sannolikt ha en vågmästarroll vid slutvoteringen, där S+EP’s budgetförslag väntas ställas mot Treklöverns.

  Vi noterar även att länsstyrelsen upphäver ett kommunfullmäktigebeslut, där Sverigedemokraterna som enda parti markerade genom att lägga ner våra röster. Detta gäller ett bygglov i Vejbystrand till en kommunpolitiker från ett annat parti. De grannar som överklagade fick alltså rätt, och Sverigedemokraternas skepsis vid ärendets beslutande visade sig således befogad.

 • Kommunfullmäktige 26/9 2016

  Av patrik.ohlsson den 29 september, 2016
  0
  0

  Mötet inleddes med en interpellation från Sverigedemokraterna om kommunens förhållningssätt till anställda med politiska uppdrag. På förekommen anledning kände vi oss tvungna att lyfta frågan i högsta församlingen.

  Vi fick raka, bra svar från kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander, vilket tjänar som ett klargörande av det vi efterlyste. Han skrev utan tvekan under på att de kommunanställda som ägnar sig åt det som beskrivs i interpellationen, begår fel i sin yrkesutövning. Med detta svar som stöd från högsta ort konstaterar vi att kommunanställda kan vara trygga med att engagera sig i vilket parti de vill, inklusive Sverigedemokraterna.

  Lite längre fram i ärendelistan var det så dags för behandling av Sverigedemokraternas motion om uppföljning av motioner. Motionen kom till efter att vi från olika håll hört klagomål och oro för att motioner som klubbats av kommunfullmäktige inte alltid blir genomförda som de borde. Det är centralt att alla beslut som fattas i kommunfullmäktige också genomförs.

  Liksom i kommunstyrelsen blev det enhälligt bifall till motionen även i kommunfullmäktige. Detta blev därmed den första motionen någonsin från Sverigedemokraterna som bifölls av Ängelholms kommunfullmäktige. En seger för oss och en seger för demokratin.

  i ärendet om arvode till ordförande för styrgruppen för utveckling av den politiska organisationen yrkade Sverigedemokraterna på att detta skulle vara 3% av grundarvodet för riksdagens ledamöter. Övriga partier ville ha 5%, vilket det blev. Sverigedemokraterna missunnar inte på något sätt denne ordförande skälig ersättning för ansvar och nedlagd tid, men yrkade som vi gjorde i enlighet med den striktare linje vi hela tiden hållit kring fasta arvoden till politiker i kommunen. 3% motsvarar ca 2000 kr/månad eller motsvarande 10-11 timmar med timarvode. 5% motsvarar drygt 3000 kr/månad.

  Slutligen kan vi rapportera om ett viktigt ärende där politisk enighet rådde. Avsiktsförklaringen för Norra Ängelholm, d.v.s. för bl.a. området kring Barkåkra station, bifölls enhälligt. Sverigedemokraterna anser området viktigt, i synnerhet bostadsområdet runt om Barkåkra station. Det kommer bli ett mycket trevligt bostadsområde, och närheten till Barkåkra station ger snabba förbindelser främst söderut mot Ängelholms centrum (4 minuter) och Helsingborg Knutpunkten (ca 25 minuter).

  Ingen rapportering från HD/NST heller denna gång, däremot rapporterar de från kommunstyrelsemötet 2 dagar senare, om det stimulansbidrag för flyktingprojekt som antogs där. Sverigedemokraterna reserverade sig som enda parti. Vi hade visst kunnat gå med på pengar för att underlätta invandrares anpassning, men inte på de premisser som antogs här, gällande ersättning för t.ex. transporter och förtäring. Vi ser det som en felsatsning och ett brott mot likabehandlingsprincipen.

 • Händelserik SD-vecka i Ängelholm

  Av patrik.ohlsson den 14 september, 2016
  0
  0

  Som led i Sverigedemokraternas mellanvalskampanj, hölls lördagen 10/9 ett torgmöte på Stortorget, i strålande väder. Som vanligt vid torgmöten blev det många diskussioner och möten med medborgare och sympatisörer. På bordet fanns ett stort antal broschyrer om Sverigedemokraternas politik, inklusive vår lokala folder som i början av september skickades ut till samtliga hushåll i kommunen.

  bbb

  SD Ängelholms torgmötesgäng 10/9 (foto: Patrik Ohlsson)

  Redan lördag 17/9 är det dags för nästa torgmöte på Stortorget, denna gång även med talare. Regionrådet Patrik Jönsson är först ut, och eftersom det då gäller mestadels regionpolitik så kommer det handla mycket om sjukvården i region Skåne. Därefter kommer SD Ängelholms gruppledare Patrik Ohlsson att tala och även intervjuas.

  bbb

  Regionrådets torgmöteskalender

  Utöver mellanvalskampanjen och dess torgmöten, så har Sverigedemokraterna även hamnat i rampljuset efter att ordförande Johan Wifralius och gruppledare Patrik Ohlsson lämnat in ett överklagande till förvaltningsrätten gällande kommunens beslut om att köpa bostadsrätter till asylsökande. Som skäl för överklagandet har nämnts bl.a. avsaknad av konsekvensanalys, otillräcklig utredning av mer kostnadseffektiva alternativ, brott mot likabehandlingsprincipen, risk för att tredje man drabbas av prisfall och att de gynnade inte på förhand är medlemmar i kommunen.

  bbb

  SD Ängelholms mellanvalsfolder (förstasidan)

  Slutligen i skörden av händelser under veckan, så föreslog kommunstyrelsen onsdag 14/9 bifall till Sverigedemokraternas motion om uppföljning av att motioner. Denna motion innebär att årlig uppföljning skall ske av att motioner som bifallits av kommunfullmäktige också genomförs. Kommunstyrelsen var enhällig, d.v.s samtliga partier biföll motionen. Slutligt avgörande sker i kommunfullmäktige den 26/9.