Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 5

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Interpellation om flickors mående i skolan

  Av patrik.ohlsson den 21 oktober, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har ställt en interpellation om flickors mående i skolan.
  Klicka på bilden nedan.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 25/9 2017

  Av patrik.ohlsson den 26 september, 2017
  0
  0

  Kommunfullmäktige är den instans som oftast innehåller beslut av principiell karaktär och som påverkar budget. Därför har vi sedan 2006 på vår hemsida minituöst rapporterat om dessa, och det tänker vi fortsätta med.

  Kvällens referat börjar dock med kommunstyrelsemöte 13/9, varifrån vi på vår hemsida refererar endast vid beslut som är särskilt värda att rapportera om.

  I ärendet gällande försäljning av mark vid Karikans förskola i Hjärnarp till AB Ängelholmslokaler, syftande till att uppföra konceptbostäder främst tänkta för asylsökare som Migrationsverket påtvingat Ängelholms kommun att ta emot, yrkade Sverigedemokraterna som enda parti avslag.

  Vi har inte velat gå emot hela det förslag som tagits tidigare gällande ett drygt 10tal konceptboenden, främst eftersom alternativet lätt kunde blivit att kommunen tvingats hyra in mycket dyra boenden på t.ex hotell eller dylikt. SD nöjde sig därför med att markera att det är en följd av en politik, som aldrig blivit verklighet om vår politik följts för riket som helhet.

  I fallet med konceptboendet vid Karikans förskola såg vi dock särskilda skäl, främst p.g.a. läget i ett grönområde nära förskolan, och eftersom detaljplanen aldrig varit tänkt för annat än villatomter i områdets still och absolut inte för 2vånings flerfamiljsboenden. Vi hade också gjort ett studiebesök i området och pratat med berörda och närboende.


  Till kommunfullmäktigemötet 27/9:

  Kvällens möte saknade både beredningsdebatter och interpellationer, och blev därför avstökat på ca 2 timmar.

  I debatten om att införa flerårsbudget var Sverigedemokraterna första parti ut att vara kritiskt, och menade att man bör se på andra sätt att effektivisera budgetarbetet, t.ex genom tydligare målstyrning. SD’s kritik mot flerårsbudget riktades bl.a mot

  * att det är prövat hittills endast i 2 mindre kommuner,
  * att vi måste erkänna att det politiska utrymmet av total budget endast berör ca 2%, och att det ”labila” utrymme som finns att stabilisera därför är begränsat,
  * att mycket händer under 2-4 år i en kommun, som behöver pareras i årlig budget.

  De flesta övriga partier anslöt till kritiken, varefter det klubbades att inte fortsätta utreda frågan.

  Full politisk enighet rådde bl.a i ärendena om att försälja mark för Bjäre Chips etablering i kommunen, och att uppföra ett tak över publikplatserna vid scenen i Hembygdsparken.

  Enighet rådde även i frågan om ny valkretsindelning inför 2018 års allmänna val, från nuvarande 2 till 1 valkrets. Sverigedemokraterna påpekade att beslutet tas med kniven mot strupen eftersom vallagen inte ger oss andra möjligheter, och att man kunde önskat större kommunal frihet att besluta i frågan. Sverigedemokraterna påminde också, utan att att lägga någon särskild värdering i det, att den nya ordningen innebär att mindre partier får lättare att komma in i kommunfullmäktige, och som kuriosa att även Vänsterpartiet hade kommit in i Ängelholms kommunfullmäktige, om ordningen gällt i 2014s kommunval.

 • Kommunfullmäktige 28/8 2017

  Av patrik.ohlsson den 9 september, 2017
  0
  0

  Vägledningsdebatt hölls på begäran av beredningen för samhällsbyggnad, gällande uppdraget om stadsmiljöer och mötesplatser. Beredningen ville ha svar vilka tätorter uppdraget skall omfatta och om avgränsningar skall vara lika för stadsmiljöer och mötesplatser. Partierna var relativt överens om att stadsmiljöfrågan i princip bara berör Ängelholms tätort och möjligen de 3 största kransorterna, och om att mötesplatserna är viktiga även för småorterna i kommunen. Sverigedemokraterna påminde om sin tidigare kamp för att behålla biblioteksfilialerna även i de mindre småorterna, men att majoriteten lade ner dessa.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag till Engelholmspartiets motion om att bl.a införa parkeringsskivor. Vi bedömer att förslaget innebär för höga kostnader i ett läge där kommunens ekonomi är ansträngd och ytterligare skattehöjningar hotar. Motionen avslogs av kommunfullmäktige.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag till 2 motioner om att uppgradera fritidsverksamhet och utvidga idrotts/friluftsaktiviteter i skolan. Motionerna byggde på bra idéer, men slog samtidigt in öppna dörrar eftersom kommunen redan arbetar med frågorna. Motionerna skulle krävt anställningar av fler pedagoger med omedelbar verkan, och vi ser gärna på alternativa lösningar som även håller på sikt. Motionerna avslogs av kommunfullmäktige.

  Uppdraget om möjligheten att låta krogarna medverka till finansiering av centrumvakter återrapporterades till kommunfullmäktige. Tyvärr har intresset till medverkan från krögarna varit svagt, trots att ett lugnt och tryggt centrum i högsta grad ligger i deras intresse. Sverigedemokraterna uppmanade kommunen att fortsätta arbeta med att åstadkomma ett gott samarbete med krögarna, överhuvudtaget och kring säkerhetsfrågorna i centrum.

  Vid genomgången av obesvarade motioner uppmärksammade Sverigedemokraterna att SD-motionen om att avskaffa ofrivilliga delade turer inom hemtjänsten, planeras komma upp för behandling under hösten. Den har ”bara” väntat i 3 år.

  Ny översiktsplan antogs för Ängelholms kommun. SD såg 4 områden som planen behövde ta tillräcklig hänsyn till för att kunna få vårt stöd.
  * Fortsatt kraftig befolkningstillväxt.
  * Värre stormar och havsnivåhöjning.
  * Generellt sämre ekonomiska förhållanden.
  * Ändrad befolkningsstruktur.
  Sverigedemokraterna ansåg att planen nöjaktigt tog hänsyn till dessa 4 områden, varför vi valde att stödja den (HD/NST skriver felaktigt att vi avstod)

  HD/NST skriver om översiktsplanen. Klicka här.

 • Motion om att synliggöra de politiska partierna

  Av patrik.ohlsson den 3 augusti, 2017
  0
  0

  Sverigedemokraterna har lagt en motion om att synliggöra de politiska partierna på kommunens hemsida.

  försättsblad

 • Kommunfullmäktige 26/6 2017

  Av patrik.ohlsson den 2 juli, 2017
  0
  0

  Detta var förmodligen årets mest innehållsrika KF-möte, och inleddes en timme tidigare än vanligt. När mötet slutade 22.30 så hade det varat i 4,5 timme, vilket gör det till mandatperiodens förmodligen längsta möte hittills, bortsett från de årliga budgetmötena i november.

  Sverigedemokraternas interpellation om undernäring inom äldreomsorgen, besvarades av kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander. Vi kunde bekräfta att antalet undernärda inom Ängelholms kommuns äldreomsorg borde vara ca 200. Med ett ökande antal äldre kan vi förvänta att problematiken växer i framtiden. SD, genom gruppledare Patrik Ohlsson, föreslog därför att kommunen måste ligga i framkant i de här frågorna, för att kunna mota Olle i grind. Samtidigt vet vi att frågan är komplex och att kommunen redan arbetar med de här frågorna t.ex genom sin måltidspolicy och på strategisk nivå där beredningsrapporter tagit upp frågan.

  I slutdebatten om beredningsrapporten för ”Boendemiljö och livskvalitet” framförde Sverigedemokraterna beröm för en genomarbetad rapport, men tryckte extra hårt på att fattigpensionärernas situation inte får glömmas bort när vi bygger flotta visioner om framtidens boenden.

  2 motstående motioner behandlades under kvällen, båda angående den f.d. Växthustomtens framtid. Den ena motionen från S föreslog att anlägga en park i området, med grund i de åsikter och förslag som framkommit vid den medborgardialog som tillkom genom SD’s initiativ. Den andra motionen från Alliansen föreslog att bygga bostäder på i området. Sverigedemokraterna anslöt till S-motionen, eftersom den speglar den åsikt vi haft hela tiden, d.v.s att området skall vara ett centrumnära grönområde. Det hela landade i återremiss och nu spekuleras om att ett kompromissförslag kan bli aktuellt. Hur SD kommer ställa sig till det isåfall, återstår att se när förslaget presenteras.

  Sverigedemokraternas motion om frivillig influensavaccinering för vård- och omsorgspersonal vann liksom i kommunstyrelsen unisont bifall även i kommunfullmäktige. Det var den andra motionen någonsin som Sverigedemokraterna fick igenom i Ängelholms kommun. SD har dock fått igenom även andra förslag, i samband med budget.

  HD/NST skriver om Växthusärendet. Klicka här.