Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 77

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • Torgmöte den 29/7 2006 kl 11.00

  Av Admin den 28 juli, 2006
  0
  0

  Ängelholm gästades av partisekreterare Björn Söder och partiordförande Jimmie Åkesson, vilka talade på Stortorget. Även Sd Ängelholms Patrik Ohlsson höll ett kort tal, där han presenterade den lokala verksamheten.

  Många sympatisörer hade samlats och mötet tilldrog sig även stort spontant intresse från många förbipasserande, vars allmänna reaktion var mycket positiv. Flygblad delades ut i stora antal, liksom Sd-kuriren.

  Även andra politiska partier befann sig på Stortorget samtidigt som Sverigedemokraterna, men allt förlöpte mycket väl. Alla var nöjda med vårt lyckade torgmöte och det kändes som en sporre för oss alla inför det fortsatta valarbetet.

  Läs gärna vidare om händelsen i SdKuriren:

  Torgmöten i Ängelholm och Båstad

 • Presentation och strategi

  Av Admin den 26 juli, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraterna ställer i år upp i Ängelholms kommunalval för första gången. Partiets Ängelholmsavdelning bildades våren 2006, med primärt mål att erhålla mandat i det allmänna kommunala valet den 17 sept 2006. Vårt mål är att bidra till kommunens och dess medborgares bästa, genom att förverkliga sverigedemokratisk politik och sverigedemokratiska värderingar i det kommunala beslutsfattandet.

  Vi är ett politiskt oberoende alternativ, men är öppna för samarbete med andra partier om vi ser att det finns gemensam grund och att våra mål gynnas. Vi vill verka för minskade klyftor mellan medborgare och folkvalda, och för att folkvalda ska få en bättre respekt och förståelse för folkviljan.

 • Kommunalt partiprogram för Ängelholm 2007-2010

  Av Admin den 10 juli, 2006
  0
  0

  Trygghet

  Vi ser det som en förmån att få bo och verka i Ängelholm. I jämförelse med flera av de skånska kommunerna längre söderut där den grova kriminaliteten på sina håll tyvärr nått nära en europaledande nivå, är Ängelholm ännu en förhållandevis lugn och trygg kommun. Så vill vi att det skall förbli, men faran för att vi skall gå samma utveckling till mötes även i Ängelholm, lurar runt hörnet. Medborgarnas trygghet är en mycket central fråga för oss. Vi är tacksamma för det relativt goda utgångsläget, men är inte nöjda. Vi kommer att verka aktivt för att Ängelholm ska bli en ännu tryggare kommun och ett trygghetsföredöme för andra kommuner. Vi tror bl.a. att närpolisverksamheten behöver ses över och troligen byggas ut i kommunen.

  Trygghet är ett brett begrepp som är nära knutet till demokrati och välfärd. Trygghet innefattar många vardagliga frågor för den enskilde medborgaren. Det kan handla om att äldre har bra och näraliggande service, att barn har säkra vägar till och från skolan, att ingen behöver känna sig mobbad i sin skola eller på sin arbetsplats, att trafikplaneringen är god och erbjuder maximal säkerhet för alla trafikanter, o.s.v.

  Skola

  Skolan är våra barns arbetsmiljö och förtjänar redan av det skälet att prioriteras högt. Vikten av skolans utbildande uppgift kan inte nog betonas, liksom alla barns självklara rätt att känna trygghet i skolan. Skolan är därför ett område som skall skonas från besparingar som innebär kvalitetssänkningar av skolans verksamhet och för barnens välbefinnande i skolan.

  Ett grundläggande villkor för att kvaliteten på både utbildningen och barnens trygghet/trivsel skall kunna hållas på en hög nivå, är att tillräckliga personalresurser anslås. Det måste i synnerhet finnas tillräckliga resurser för de elever som har särskilda behov. I dagsläget ser vi besparingar och nedskärningar i skolan, vilket strider mot våra mål. Vi vill fördjupa oss särskilt i dessa frågor och verka för att våra mål kring skolan skall uppnås.

  Vård

  Sverigedemokraterna står för åsikten att en allmän, skattefinansierad vårdpolitik är en nödvändighet, särskilt vad gäller omvårdnaden och tryggheten för sjuka, gamla och funktionshindrade. I linje med detta ser vi inte något acceptabelt skäl till att servicen kring vård och omvårdnad skulle vara sämre i mindre kommuner än i större. Det finns krafter som vill lägga ner Ängelholms akutsjukhus, och detta motsätter vi oss. Som ett komplement till geografisk närliggande stationär allmänvård, bör ett primärt mål vara att en väl utvecklad ambulanstjänst ska kunna nå samtliga medborgare inom kommunen inom maximalt 15 minuter.

  Miljö

  En heltäckande miljöpolitik måste hantera både närmiljöfrågor och miljöfrågor av global karaktär. Dessa smälter dock ofta samman. Mycket av miljöpolitiken avgörs på riksplanet, men mycket kan även uträttas och avgöras på kommunal nivå. Ängelholm har idag relativt ren luft, rent vatten och ren mark, men ökande trafik, ökande utsläpp samt det faktum att kommunen växer befolkningsmässigt, innebär smygande faror för vår miljö.

  En stor del av de miljöfarliga utsläppen kommer från trafiken. Vi vill underlätta och förbättra möjligheterna att färdas kommunalt. Vi vill förbättra kommunens befintliga cykelbanor och bygga nya där cyklister idag tvingas trängas med bilar. Vi önskar fler tankställen för miljöbränsle, främst utanför Ängelholms tätort där sådana idag är ovanliga.

  Vi ser positivt på användandet av förnyelsebara energikällor och vill verka för att utöka och underlätta deras användande inom kommunen. Ängelholm ska självklart verka offensivt för att ge sitt bidrag till efterlevnaden av de miljömål som Sverige förbundit sig till genom bl.a. Kyoto-avtalet och genom FN.

  Demokrati

  Sverigedemokraterna vill föra en folkligt förankrad politik, där politikernas beslut nära skall spegla medborgarnas vilja. Avståndet mellan politiker och medborgare skall vara så litet som möjligt. Politikerförakt skall motverkas bland medborgare, och medborgarförakt skall motverkas bland politiker. Vi ser positivt på att fortsätta och förbättra verksamheten med medborgarförslag. I för kommunen viktiga frågor av långsiktig karaktär, bör kommunala folkomröstningar övervägas betydligt oftare än idag.

  Skatter

  Den låga skattenivå som vi har i Ängelholms kommun är gynnsam för kommunen, dess näringsliv och dess medborgare ur alla aspekter, och vi vill behålla kommunalskatten på en så låg nivå som möjligt. Samtidigt måste beskattningen vara i balans med utgifterna för samhällets servicefunktioner och omkostnader. Vi tänker oss i första hand effektiviseringar och omfördelningar av ekonomiska resurser som medel för att prioritera våra mål, medan skattehöjningar endast skall vara en yttersta möjlighet och sista utväg, om inga andra möjligheter finns för att nå högprioriterade mål.

  Turism

  Med sitt gynnsamma läge vid Rönne å och Skäldervikens stränder, har Ängelholm ett fantastiskt läge som turistkommun, främst på sommaren, men även under andra årstider. Turismen innebär en fin reklam för vår kommun, och vi vill därför värna turismen och tillvarata möjligheter att göra Ängelholm till en ännu bättre turistkommun.

  Invandringspolitik

  Sverigedemokraternas syn på invandringspolitiken skiljer sig radikalt från de nuvarande riksdagspartiernas, genom att vi önskar en restriktiv invandringspolitik och höjda minimikrav på dem som invandrar till Sverige. Vår syn i frågan har stora likheter med vad som redan är gällande regeringspolitik i t.ex. Danmark och Finland.

  Invandringspolitiken är en av Sverigedemokraternas kärnfrågor, men samtidigt något som till stor del är en fråga på riksplanet.

  Vi kommer givetvis att vara vaksamma och lyhörda för möjligheter att följa partiets linje i frågan, även på kommunal nivå. Ängelholm har ännu inte drabbats av den omfattande segregation med tillhörande problem, som vi ser i många andra kommuner, inte minst längre söderut i Skåne. En viktig orsak till att Ängelholm klarat sig bättre undan dessa problem, är att kommunen tagit emot ett jämförelsevis mindre och mer rimligt antal invandrare från segregationsdrabbade invandrargrupper. Detta är en illa hörd sanning i de flesta andra partier, men vi anser att problemets vidd och orsaker måste diskuteras öppet ur alla aspekter och utan skygglappar.

  Sverigedemokraterna kommer att verka med de medel som står till buds i det kommunala beslutsfattandet, för att Ängelholm ska förbli en kommun präglad av gemensamma grundläggande värderingar bland medborgarna, en minimal nivå av segregation, och för att den invandring som sker skall vara gynnsam för kommunen.

 • Kandidater till kommunfullmäktige

  Av Admin den 13 juni, 2006
  0
  0

  I valet till Ängelholms kommunfullmäktige ställer Sverigedemokraterna upp med följande kandidater:

  1. Patrik Ohlsson, systemutvecklare (vald ledamot)
  2. Dan Andersson, ställare (vald ledamot)

  3. Axel Schneider, vaktmästare (vald ersättare)
  4. Magnus Olofsson, statsvetare (vald ersättare)

  5. Linda Eriksson Ohlsson, undersköterska
  6. Rickard Hansson, byggnadsarbetare
  7. Linda Andersson, studerande
  8. Anders Schneider, däckmontör
  9. Hans Andersson, pensionär
  10. Klaus-Otto Beckmann, dekoratör
  11. Lisbeth Schneider, ordningsvakt
  12. Bo Svensson, rallare
  13. Bengt-Åke Lundgren, pensionär
  14. Gösta Persson, fd byggmästare
  15. Kristian Pommer, anläggare

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar 2015

  Av patrik.ohlsson den 11 januari, 2005
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: