Sverigedemokraterna i Ängelholm | Sverigedemokraternas avdelning i Ängelholms kommun | Sida 79

Sverigedemokraterna Ängelholm

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ängelholm

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Johan Wifralius

Johan Wifralius

Ordförande i SD Ängelholm

SMS/Tel: 070-8553593

Patrik Ohlsson

Parlamentarisk gruppledare i SD Ängelholm

Skicka e-post till oss:
angelholm@sd.se

 

 • KF-möte 27/11

  Av Admin den 28 november, 2006
  0
  0

  Måndagskvällens KF-möte bestod av 23 punkter av vitt skilda slag. Mötet tog knappt 4 timmar. Mycket debatt blev det bl.a. kring Centerpartiets förslag att garantera alla över 75 år trygghetslarm, till kommunens nettopris. Sd höll i princip med om de argument som lades emot motionen av bl.a. socialnämndens ordförande Rune Johansson (m). Bl.a. finns redan en tydlig riktlinje om att pröva äldres ansökningar om trygghetslarm välvilligt, och då kan man undra vad en bindande, generell garanti skulle kunna tillföra? De äldres trygghet är en mycket viktig fråga, men åtgärder måste väljas och vidtas med omsorg och eftertanke.

  Den punkt som för kvällen kom att bli den kanske allra intressantaste för Sd’s del, var punkt nr 17: ”Avtal med Almviken Ängelholm AB i anslutning till detaljplan för kvarteret Lotsen 15”. Kvarteret i fråga ligger i Skälderviken, på mycket attraktiv mark. Vi hade först inte för avsikt att engagera oss djupare i frågan, utan var inne på att bifalla KS förslag till godkännande av det upprättade förslaget till exploateringsavtal med Almviken Ängelholm AB. I pausen förekom dock en del partiöverskridande diskussioner kring detta, med den huvudsakliga innebörden att det berörda objektet verkade säljas alltför billigt. Vi följde sedan noga debatten där främst Eva Wahlgren (v) framförde argument och ifrågasättande av kommunens motivation till pris för objektet, och bl.a. Hans Wallmark (m) och Byggnadsnämndens ordförande Calle Gudmundsson (c) försvarade KS ställningstagande. Herrarnas motivation övertygade inte Patrik och Dan, som enigt signalerade ”tumme ner” till varandra, när det kom till votering. V, Mp, Spi och Sd röstade tillsammans med en ensam kristdemokrat emot KS beslut, för återremittering av ärendet. Tyvärr räckte inte den opposition som mobiliserats emot förslaget, utan resultatet blev 8 röster emot, 7 röster nedlagda och 36 röster för KS förslag. För återremiss hade 17 röster krävts (1/3). Debatten som föregick omröstningen var dock mycket intressant och det kändes viktigt att ärendet fick vädras i KF.

  Mötet avslutades med röstning till Kommunförbundet. Sverigedemokraternas valsedel, toppad av Björn Söder, fick därmed 2 röster från Ängelholm.

  För övriga punkter hänvisas till Kommunfullmäktiges protokoll, som efter justeringens godkännande kommer finnas tillgängligt på Ängelholms kommuns hemsida

  Sd i Ängelholm har som bäst börjat diskutera ämnen till egna initiativ i kommunfullmäktige, men vi återkommer när vi formerat oss i litet mer detalj kring dessa.

 • Budget

  Av Admin den 18 november, 2006
  0
  0

  Måndagen den 20 november höll kommunfullmäktige sammanträde om kommunens budget för år 2007 (samt förslag för 2008 och 2009). Alla partier var överens om det mesta i budgetberedningens förslag, men socialdemokraterna lade ett kompletterande förslag om ca 22 miljoner kronor extra till skola och vård, vilket skulle finansieras med en 40 öres skattehöjning. Även Miljöpartiet lade fram en egen budgetkomplettering med lite blygsammare förslag, inkl. 18 öres skattehöjning.

  Sverigedemokraterna lade inte fram något eget detaljförslag till komplettering för 2007 års budget, vilket beror på att vi inte känner att vi hunnit skaffa tillräcklig insikt i behovsbilder och möjligheter till finansiering. Vi anser att det är bättre att ligga lågt, tills vi varit med ett tag och hunnit samla på oss den kunskap och erfarenhet som krävs för att lägga välgrundade förslag i komplexa frågor som t.ex. budgeten.

  Socialdemokraternas förslag (se ovan) ligger annars väl i linje med vad vi skulle kunna tänka oss. Skola och vård har vi ju från början pekat ut som 2 av Sd’s allra viktigaste prioriteter. Den stora frågan gäller finansieringen av förslaget. Skattehöjningar har alltid en hämmande effekt på hushållens ekonomi och kommunens attraktivitet i stort, och bör därför enbart vara en sista utväg för att möjliggöra de högsta prioriteterna. Huvudskälet till att Sd inte ställer sig bakom det socialdemokratiska förslaget, trots att vi ser förtjänster i det, är att vi känner tvivel om att den nämnda skattehöjningen på 40 öre vore det bästa sättet att finanisera förslaget på.

  Under budgetdebatten presenterade Patrik Ohlsson en kortfattad version av Sd’s syn enligt ovan. Anförandet var Patriks debut i talarstolen. Hans Wallmark (m) begärde senare ordet och började då med att att litet kärvt konstatera att Sverigedemokraterna nu fanns i Ängelholms kommunfullmäktige för första gången. Efter att ha sagt några berömmande ord om att Patrik höll ett respektfyllt och artigt anförande, gick han vidare med kritik där han uppmanade Sd att välja sida.

  Patrik valde att inte begära replik, men kommenterar i efterhand:
  ”Jag är helt enkelt väldigt ovan vid muntlig debatt och jag lyckades inte finna någon bra replik tillräckligt snabbt. Wallmarks kritik hade dessutom en del fog, för självklart bör ju varje parti ta tydlig ställning. Jag kunde i mitt anförande varit tydligare med att vårt ställningstagande för KS (Kommunstyrelsens) förslag mest berodde på försiktighetsprincipen. Det kändes för djärvt att ställa sig bakom en skattehöjning det första vi gör i KF (Kommunfullmäktige), och dessutom fanns ju vissa förbättringar som gick i vår viljeriktning även i KS förslag. Om ett år är läget annorlunda och när det då gäller 2008 års budget så kommer Sd antingen att lägga eget förslag till förändringar av budgetberedningens förslag, eller med all önskvärd tydlighet lägga en självständig och tydlig motivering till varför vi stödjer ett förslag från annat/andra partier”.

  Fotnot1: KS förslag = Det förslag som stöddes av den borgerliga majoriteten och Spi, och som Sd också anslöt sig till.

  Fotnot2: En skattehöjning på 40 öre skulle innebära ca 2500 kr per år för en familj med 2 genomsnittliga heltidsinkomster (enligt beräkning som presenterades i Helsingborgs Dagblad den 27 oktober 2006).

 • SPOFF

  Av Admin den 14 november, 2006
  0
  0

  SPOFF är svenska för den oftare använda engelskspråkiga termen FAQ (Frequently Asked Questions). SPOFF betyder Svar På Ofta Förekommande Frågor.

  Skiljer sig Sverigedemokraterna i Ängelholm på något sätt från sitt moderparti?

  Vi ställer oss till fullo bakom de princip- och handlingsprogram för riket, som antagits av partiet på riksårsmöten, men varje lokalavdelning har sin prägel och det gäller även Sd i Ängelholm. De rikstäckande partiprogrammen är till stor del ganska generellt hållna och ger utrymme för egna tolkningar, vilket vi både kan och bör göra när så är motiverat.

  Hur ser Sverigedemokraterna i Ängelholm på invandringsfrågan?

  När det gäller den invandring som skett till Ängelholm under de senaste ca 25 åren, så ser vi inga uppenbara problem med den. Den har varit av en storlek och sort som kommunen i allmänhet klarat av att hantera. De invandrare som kommit till Ängelholm har i hög grad integrerats och t.o.m. assimilerats i det svenska samhället. Däremot skulle vi kraftigt motsätta oss att den typ och storlek på invandring som skett till andra kommuner som t.ex. Malmö, Landskrona och Södertälje, även blev fallet i Ängelholm. Vi räknar inte med att invandringen kommer att bli en stor fråga lokalt för partiet. Vi tror och hoppas att en tyst konsensus råder inom den politiska majoriteten, att invandringen till Ängelholm ska fortsätta vara kontrollerad, ansvarsfull och, med svenska mått mätt, restriktiv. Under sådana omständigheter menar vi att invandring kan vara gynnsam och att merparten invandrare då kan bli en viktig tillgång för kommunen.

  Är Sverigedemokraterna i Ängelholm ”främlingsfientliga”?

  Nämnd stämpel står sverigedemokrater i alla kommuner långt upp i halsen, och den blir inte mer sann ju mer den ältas. Icke desto mindre måste vi bemöta den. I partiet som helhet kan man inte utesluta att osunda värderingar kan finnas hos enstaka partirepresentanter, vilket givetvis kan vara fallet i alla partier. Sverigedemokraterna i Ängelholm bejakar, som nämndes ovan, moderpartiets princip- och handlingsprogram fullt ut. Från inledningen av detta kan man bl.a. läsa följande (vilket är entydigt och knappast ger utrymme för alternativ tolkning):
  ”Helt centralt för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.”

  Är Sverigedemokraterna i Ängelholm ”högerextrema”?

  Om Sverigedemokraterna alls ska sättas på en höger- vänsterskala, så borde vi vara ett mittenparti. Vi (partiet som helhet) har värdekonservativa ideal, men värnar den svenska välfärdsmodellen, d.v.s. vi har inslag från både höger och vänster. Sverigedemokraterna fördömer alla politiska extremyttringar som förespråkar våld som metod för att försöka uppnå politiska mål, vare sig de anses ha vänster- höger- eller religiös grund och oavsett vilka grupper av individer sådant våld riktas emot.

  När och hur grundades Sverigedemokraterna i Ängelholm?

  Sverigedemokraternas Ängelholmsavdelning tog form våren 2006, efter kontakter mellan Helsingborgsavdelningen och partimedlemmar i Ängelholm. Vår aktiva avdelning består i princip av fullmäktigegruppen, d.v.s. de 2 ledamöterna och de 2 ersättarna i kommunfullmäktige, men i samband med valrörelsen hade vi hjälp av flera sympatisörer. Vi planerar att formellt bilda förening under början av år 2007.

  Många frågor får också svar i vårt lokala partiprogram, som finns under rubriken ”vår politik”.

 • Debut i kommunfullmäktige

  Av Admin den 6 november, 2006
  0
  0

  Kl 19.00 måndagen den 6 november, fanns Sverigedemokraterna för första gången någonsin på plats i Ängelholms kommunfullmäktige, representerade av ordinarie ledamoten Patrik Ohlsson och ersättaren Axel Schneider, som för kvällen intog Dan Anderssons plats.

  Vi har ofta hört hur vårt parti blivit utfruset och hur våra ledamöter rentav blivit personligen illa behandlade i andra kommuners fullmäktigen. Vi såg ingenting sådant ikväll, utan vi bemöttes mycket väl. Ganska snabbt tappade vi räkningen på handslagen, och så småningom även på dem vi samspråkat med. Stämningen var överhuvudtaget hjärtlig, uppsluppen och ömsesidigt respektfylld på ett sätt som jag tror är få kommunfullmäktigen förunnat. Sd i Ängelholm bejakar fullt ut denna stämning och vi vill arbeta i precis den andan.

  Mötet avklarades på endast 45 minuter. Det kom till votering ang. sittplatsordningen i kommunfullmäktige, där ett tidigare förslag om att sitta partivis, föreslogs rivas upp av kommunstyrelsen. Ledamöterna fick rösta fritt, men båda Sd-ledamöterna röstade nej, d.v.s. för att vi skulle sitta partivis. Tyvärr föll vi till föga med ett resultat av 17 nej-röster mot 30 ja-röster (och 4 nedlagda). Ett par av de övriga punkterna berörde tidpunkter för kommande års kommunfullmäktigemöten, samt val av valberedning.

  Nästa kommunfullmäktigemöte inträffar den 20 november och handlar om budgeten. För oss som nytt parti, dessutom utan konkret insyn i behovsbilden för olika verksamheter, är det i allmänhet svårt att invända mot de sifferbelopp som budgetförslaget består av. Vi kommer dock att på förhand gå igenom förslaget noga, främst för att skaffa en god översikt av vad/vem kommunens pengar går till.

 • Angrepp på demokratin

  Av Admin den 15 oktober, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Ängelholm, bevistade söndagen den 15 oktober ett utbildningsmöte i Medborgarhuset i Eslöv. Mötet som sådant var lärorikt och lyckat, sånär som på att vänsterextremister strax före kl. 14 angrep mötet med våld.

  Den ensamma polispatrullen kunde inte stå emot, utan uppmanade oss att låsa in oss i väntan på att förstärkningar skulle anlända. Strax därpå började fönsterrutor krossas i omgångar, genom att tunga järnrör kastades in genom dem. Som tur var fanns inga mötesdeltagare eller journalister i närheten av rutorna när de tunga föremålen flög in tillsammans med skurar av glassplitter. Ett tag hördes det som om vänsterextremisterna var på väg att ta sig in genom väggarna. I samband med att några partiföreträdare försökte hindra extremisterna från att komma in i Medborgarhuset, fick partisekreterare Björn Söder sin arm klämd i en dörr i samband med att en extremist riktade en hoppspark mot dörren, uppenbarligen i syfte att skada. Det tog så illa att Björn fick föras till sjukhus i ambulans, men det visade sig tack och lov att skadan var relativt lindrig. Även tack och lov att mötet var av sådant art att alla hade lämnat sina barn hemma.

  Enligt lagboken gjorde angriparna sig skyldiga till högmålsbrott, genom att de angrep ett politiskt möte. Straffvärdet på sådana brott ligger på upp till 6 års fängelse.

  Nu är det upp till bevis, ifall våra politikerkollegor i andra partier menar allvar med sitt förutsättningslösa avståndstagande från politiskt (och annat) våld, eller om händelsen kommer att mötas av en talande tystnad från deras sida, eftersom brottsoffren denna gång råkade ha ”fel” åsikter.

  Mer information om händelsen och dess efterverkningar finns på:
  www.sverigedemokraterna.se